Coronavirus - studenten & onderwijs

De Universiteit Utrecht volgt de adviezen van het RIVM, WHO en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De meest actuele informatie over het coronavirus lees je op de website van het RIVM. De universiteit stemt continu af met regionale partners over mogelijke maatregelen.

Tips in tijden van Corona

Het coronavirus gooit veel levens overhoop, ook als je niet ziek bent. Thuis studeren, geen vrienden zien, misschien ver weg zijn van je familie....dat kan je confronteren met allerlei onzekerheden. Financieel, maar bijvoorbeeld ook mentaal. In deze volstrekt nieuwe situatie moet ieder ook op zoek naar nieuwe antwoorden. We hebben enkele tips voor je op een rij gezet die van pas kunnen komen in deze tijden.

Ik ben een Nederlandse student in het buitenland. Wat is het advies?

Aangezien het onduidelijk is hoe lang de maatregelen gaan duren en de wereld snel verandert, adviseren we Nederlandse UU studenten met klem om terug te keren naar Nederland.

Ik ben een exchange student en studeer aan de UU. Wat is het advies?

Overleg hiervoor met je eigen universiteit. We houden rekening met de mogelijkheid dat deze situatie dit gehele tweede semester voortduurt. Digitaal onderwijs kun je ook volgen vanaf je thuisland.

Ik ben een internationale student en volg een studie aan de UU in Utrecht. Wat is het advies?

Het advies voor internationale UU studenten in Utrecht is om hier te blijven. Wil je toch terug keren, doe dat dan in overleg met je studieadviseur.

Ik ben een internationale student, sta ingeschreven bij de UU maar studeer op dit moment in een ander land. Wat is het advies?

We vragen je contact op te nemen met coronavirus@uu.nl voor advies op maat.

Worden kosten die gemaakt worden tijdens het terugreizen vergoed door de UU?

Met betrekking tot UU studenten geldt: extra kosten voor terugreizen die niet vergoed worden door de verzekeraar worden vergoed door de UU. Exchange studenten van andere universiteiten moeten zich met deze vraag wenden tot de instelling waarbij zij ingeschreven staan.

Ik ben UU-student in het buitenland maar heb geen mail(s) ontvangen. Wat moet ik doen?

Heb je steun en hulp nodig? Dan vragen we je te melden via coronavirus@uu.nl.

Ik loop momenteel stage of co-schappen bij de UU, gaat dit door?

Alle (wetenschappelijke) stages in gebouwen van de UU worden opgeschort tot in ieder geval 1 juni 2020. Verder is besloten om alle coschappen van de faculteiten Geneeskunde en Diergeneeskunde te stoppen, met ingang van vandaag en in ieder geval tot 20 april 2020. We kunnen op dit moment niet aangeven of de stages of co-schappen daarna hervat kunnen worden en wat de gevolgen hiervan zijn. Deze informatie volgt zodra daar meer over bekend is.

Neem voor vragen contact op met het Studie Informatie Punt (STIP) van de faculteit Geneeskunde (STIP@umcutrecht.nl of 088 75 5 3478). Het STIP is op werkdagen geopend van 10:45 tot 13:30 uur.

Ik studeer aan de faculteit diergeneeskunde. Kunnen mijn co-schappen doorgaan?

Nee. Het bestuur van de faculteit heeft besloten dat al het klinisch onderwijs per woensdag 18 maart stopt. Dat betekent dat al het geroosterde klinisch onderwijs in onze eigen klinieken én in de extern onderwijs praktijken niet meer doorgaat. Deze maatregel geldt in elk geval tot 20 april 2020. Neem contact op met het Studie Informatie Punt (STIP) van de faculteit

Ik loop op dit moment stage of co-schappen in het UMC Utrecht, welke richtlijnen moet ik volgen?

Je volgt de richtlijnen van het ziekenhuis of instantie waar je stage of co-schappen loopt. In dit geval het UMC Utrecht. Houdt hiervoor de UMC Utrecht Connect pagina in de gaten.

Ik loop stage bij een andere instelling, wat moet ik doen?

Het is de bedoeling dat je het beleid volgt van de instelling waar je je stage loopt. We raden je aan om in gesprek te gaan met iemand van de betreffende instelling. Zij kunnen je vast informeren over welk beleid zij volgen en adviseren in deze situatie. Mocht je daar niet uitkomen met de instelling, contacteer dan het STIP van je faculteit.

Biedt de Universiteit Utrecht onderwijs op afstand aan?

Al het universitaire onderwijs en de toetsing voor de rest van het academisch jaar vindt online plaatsvindt. Uitzondering is onderwijs of toetsing dat niet kan worden vervangen door een goed online alternatief. We inventariseren in week 14 voor welk onderwijs het niet mogelijk is om dit volledig online af te wikkelen. Uiterlijk in de week van 6 april informeren docenten hun studenten of de cursus en de bijbehorende toets(en) volledig online plaatsvindt, of dat dit voor het betreffende onderwijs niet mogelijk is.

Docenten vinden op intranet (inlog met Solis-id) meer informatie over onderwijs op afstand.  

Blijft de Universiteitsbibliotheek open?

De locaties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht zijn voorlopig gesloten voor publiek. Studieplekken, zalen en horeca in de bibliotheekgebouwen zijn gedurende deze maatregelen niet beschikbaar. Kijk voor meer informatie op de website van de Universiteitsbibliotheek.

Krijg ik collegegeld terug over studiejaar 2019-2020?

Op dit moment is er geen sprake van korting op of teruggave van collegegeld. Studenten moeten het volledige bedrag aan collegegeld 2019-2020 betalen. Studenten die het bedrag in termijnen betalen en onvoldoende saldo hadden voor de collegegeldinning in maart kunnen een verzoek doen om de maart inning door te laten schuiven naar mei. (Studenten waarbij de inning in maart is mislukt krijgen begin april een brief met hoe ze dit verzoek kunnen doen).

Er wordt op landelijk niveau wel over gesproken over collegegeld, mocht er iets wijzigen dan volgt hierover bericht.

Hebben studenten die getroffen worden door het coronavirus recht op afstudeersteun conform de regeling van het profileringsfonds?

Afstudeersteun kan worden toegekend als een student studievertraging oploopt door overmacht. Bijvoorbeeld in het geval van:

  • Ziekte (dus ook het corona-virus); en/of
  • Niet studeerbaarheid opleiding (zoals het sluiten van een universiteit).

Voor studenten die door het corona-virus studievertraging oplopen, gelden dezelfde regels als voor andere studenten die een beroep willen doen op afstudeersteun. Deze voorwaarden zijn terug te lezen op: www.uu.nl/studenten/afstudeersteun

Wat kunnen studenten doen die door de coronamaatregelen in acute financiële problemen komen?

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan helpen en zal maximale coulance betrachten.

  • Als studenten nog niet maximaal lenen, kunnen zij hun lening verhogen. Dit kan ook met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar.
  • Studenten kunnen collegegeldkrediet aanvragen via mijnDUO.
  • Is dit onvoldoende? Dan kunnen studenten contact opnemen met DUO voor andere mogelijkheden.
  • Oud-studenten kunnen terugbetaling van hun studieschuld opschorten door hun aflossingsvrije periode in te zetten. Dat kan voor maximaal 5 jaar gedurende de terugbetaalperiode.

De minister heeft ook kamerverhuurders opgeroepen coulance te betrachten richting huurders die door corona(maatregelen) tegen financiële problemen aanlopen.

Is er een mogelijkheid dat het academisch jaar wordt stopgezet en wat gebeurt er na blok 3?

Samen met een crisismanagementteam volgen we de situatie op de voet. We volgen de richtlijnen van het RIVM, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de GGD. Momenteel wordt het nog niet nodig geacht het academisch jaar te stoppen. Als de situatie om het opschalen van dergelijke maatregelen vraagt, zullen we dat uiteraard communiceren.

Ook in blok 4 vindt onderwijs en de toetsing online plaatsvindt. Uitzondering is onderwijs of toetsing dat niet kan worden vervangen door een goed online alternatief. Uiterlijk in de week van 6 april informeren docenten hun studenten of de cursus en de bijbehorende toets(en) volledig online plaatsvindt, of dat dit voor het betreffende onderwijs niet mogelijk is. Als het online niet mogelijk is, zal er later een besluit genomen worden over de wijze waarop onderwijs en/of toetsing plaats zullen vinden.  

 

Ik ben student, wat gebeurt er met het BSA?

Studenten die door het coronavirus niet aan de BSA-norm kunnen voldoen, krijgen uitstel. Zij krijgen de mogelijkheid om de norm alsnog te halen in het studiejaar 2020-2021. Dat heeft de minister van onderwijs, na overleg met de VSNU, verzocht aan de universiteiten. De Universiteit Utrecht voldoet graag aan het verzoek. Dit betekent concreet het volgende:

  • Eerstejaars UU-studenten die voldoende punten hebben gehaald (45 EC of meer), krijgen zoals gebruikelijk een positief bindend studieadvies (BSA).
  • Eerstejaars UU-studenten die meer dan 7,5 EC hebben gehaald maar minder dan 45 EC (en na februari 2020 nog staan ingeschreven), krijgen een zogenoemd ‘aangehouden advies’. Dit betekent dat studenten alsnog een positief studieadvies krijgen als zij aan het eind van het tweede studiejaar tenminste 60 EC hebben gehaald, waarvan minimaal 45 EC aan eerstejaarsvakken.
  • Eerstejaars UU-studenten die 7,5 EC of minder hebben gehaald, krijgen een negatief advies. De studievertraging van deze groep kan niet (alleen) door het COVID-19 virus zijn veroorzaakt. 

Een aangehouden advies is volgens de regeling van onze universiteit mogelijk in uitzonderlijke omstandigheden. En de situatie met het coronavirus is inderdaad een uitzonderlijke omstandigheid. Wij hopen dat dit besluit voldoende duidelijkheid biedt en zorg wegneemt bij onze studenten. Ook hopen we dat iedereen haar of zijn studie, ondanks de coronacrisis, zo goed mogelijk kan voortzetten. Voor huidige tweedejaars UU-studenten die nu al een aangehouden advies hebben volgt maatwerk via de eigen opleiding.

Ik ben (toekomstig) student. Wat gebeurt er met de aanmelddeadline voor opleidingen en de (verplichte) matching?

De reguliere aanmelddeadline voor aankomende studenten met een Nederlandse vooropleiding voor een bacheloropleiding wordt verschoven van 1 mei naar 1 juni. Dit geeft ruimte aan (toekomstige) studenten die zich door de coronacrisis niet op tijd konden aanmelden. De (verplichte) matchingsprocedure is dit jaar ook anders dan andere jaren. Er worden geen fysieke matchingsactiviteiten aangeboden door opleidingen. Internationale studenten zijn alleen verplicht een matching procedure te doorlopen als ze op 1 juni 2020 in Nederland wonen. Kijk op uu.nl/matching voor meer informatie. 

Voor masteropleidingen en studenten met een niet-Nederlandse vooropleiding blijven de huidige aanmelddeadlines van kracht. Voor zittende bachelorstudenten van de UU die komend jaar willen switchen van opleiding blijft vooralsnog de deadline van 31 juli gelden.

De aanmelddatum voor niet-EU ingezetenen die zich willen aanmelden voor een bachelor- of masteropleiding blijft van kracht en is 1 april. We kiezen hiervoor omdat voor deze studenten, in tegenstelling tot de Nederlandse en EU-studenten, nog een traject volgt om een verblijfsvergunning te regelen. Indien deze studenten niet alle stukken al op 1 april kunnen inleveren, is er de mogelijkheid om ontbrekende stukken op een later moment aan te leveren. Daarin willen we coulant zijn. 

Hoe gaat de UU om met eventuele studievertraging en verlopen van verblijfsvergunningen?

Bij internationale studenten leven er vragen en zorgen rond verblijfsvergunningen in verband met het behalen van studiepunten. Voor deze en andere zaken rondom de mogelijke studievertraging wordt op landelijk niveau gewerkt aan een oplossing. We verwachten hier binnenkort nadere informatie over te kunnen geven.

Ik zie mijn vraag niet beantwoord, wat nu?

Heb je een algemene vraag over het coronavirus? Dan kun je de informatielijn van het RIVM bellen. Het telefoonnummer daarvan is: 0800-1351. Heb je een vraag die specifiek over de Universiteit Utrecht gaat? Dan kun je mailen naar coronavirus@uu.nl.

Per e-mail kunnen we vragen het beste beantwoorden. Heb je echter een vraag die echt urgent is,  en waarvoor je iemand persoonlijk moet spreken? Bel dan naar 030 253 7002 (bereikbaar op werkdagen van 9-17 uur en op zaterdag en zondag van 10-14 uur).

Voor studie gerelateerde vragen kun je contact opnemen met je docent (over een specifiek vak). Heb je een specifieke vraag die je docent niet kan beantwoorden, neem dan telefonisch of per mail contact op met je studieadviseur. Een overzicht met actuele contactinformatie van facultaire studiepunten vind je hier.