Alleen werken

Doel

Alleen werken brengt risico's met zich mee. Daarom is binnen de Faculteit Diergeneeskunde een beleid voor alleen werken opgesteld, daterend van 8 maart 2004 (zie website faculteit Diergeneeskunde, AMH, regelingen). Deze procedure geeft specifieke invulling aan dit beleid door een GDL-brede risicobepaling van de werkzaamheden plus de daaruit volgende veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten worden indien een persoon alleen werkt binnen de ruimtes van het GDL.

Doelgroep

Alle personen die werkzaam zijn in GDL ruimten.

Definitie Alleen werken

Onder Alleen werken wordt verstaan: buiten gehoorsafstand en gezichtsveld van anderen werkzaamheden verrichten.

Risico's bij alleen werken

Alleen werken brengt risico’s met zich mee. Afhankelijk van de werkzaamheden kunnen gevaarlijke situaties ontstaan en is extra hulp nodig bij calamiteiten. Door het niet aanwezig zijn van collega's in de directe omgeving vervalt bij het alleen werken een stuk zekerheid en eventuele hulpverlening. In de avond, nacht- en weekenduren zijn er bovendien andere organisatiekenmerken dan tijdens de normale werktijden. Ondersteunende diensten als portiers of bedrijfshulpverlening zijn niet aanwezig. Ruimte-ventilatie en zuurkast-afzuiging worden vaak uitgezet of draaien op een laag niveau buiten kantoortijden.

In onderhavige procedure zijn de uitgangspunten voor alleen werken vastgelegd, gericht op de veiligheid van de medewerker.

Risicobepaling

Binnen het GDL is voor alle werkzaamheden het risico van de werkzaamheden bepaald.

Onderstaande tabel geeft per handeling en tijdstip van handelen de aanvullende maatregelen die getroffen moeten worden.

Soort handeling

Aanvullende maatregel

binnen werktijd

Aanvullende maatregel

buiten werktijd

Labwerk in Gezondheidsbewakingslab

Geen aanvullende maatregelen nodig

Veiligheidstelefoon / of twee personen

Werkzaamheden logistiek met gassen, gasflessen, vorkheftruck

Veiigheidtelefoon

Veiligheidstelefoon / of twee personen

Reguliere verzorging en controle kleine en grote dieren t/m niveau DM-III

Geen aanvullende maatregelen

Veiligheidstelefoon /of twee personen

Biotechnische handelingen kleine dieren (met en zonder anesthesie)

Geen aanvullende maatregelen

Veiligheidstelefoon /of twee personen

Biotechnische handelingen grote dieren zonder anesthesie (met fysiek contact)

Veiligheidstelefoon /of twee personen

Veiligheidstelefoon /of twee personen

Biotechnische handelingen grote dieren met anesthesie (OK's grote dieren)

Twee personen

Twee personen

RIE behorende bij het werkprotocol met aanvullende maatregelen

Volgens aanvullende maatregelen RIE

Volgens aanvullende maatregelen RIE

 

Veiligheidstelefoon

Elke alleen werkende medewerker dient de mogelijkheid te hebben om alarm te slaan en zichzelf in veiligheid te brengen. Het GDL maakt gebruik van de Twig Protector als een telefoon voor personenbewaking. De telefoon geeft een alarmeringssignaal als de persoon omvalt (man-down), een bepaalde tijd niet beweegt (non-movement), of als de persoon actief de alarmknop indrukt (push button). Het alarmeringssignaal gaat direct naar de meldkamer van Security van de Universiteit Utrecht (tel.: 4444).

Daarnaast kan met de Twig een beperkt aantal nummers gebeld worden. Het GDL heeft als voorkeurnummers ingevoerd: Receptie GDL, Security, Teamleider, Dierenarts.

Per werkgebied in het GDL is (zijn) één (of meer) Twig Protector(s) aanwezig. Bij niet-gebruik staat dit toestel in het oplaadstation. De locatie van het oplaadstation wordt aangegeven bij de algemene intake op de afdeling.

Voor gebruik van de Twig van de buitenpool dient men bij aankomst en vertrek in een gebouw, de meldkamer te bellen om door te geven waar men zich bevindt.

Werkgebieden (zoekgebied FSC)

Beschikbare veiligheidstelefoons

Experimenteel Klein en Roze (niet vogels en niet onderwijsdieren)

3 telefoons

Experimenteel Groot Stallen

1 telefoon

Experimenteel Infectie

2 telefoons achter barriere

Fok IVC en Isolatoren

1 telefoon

Fok SPF

1 telefoon achter barriere

Buitenpool (RMI en Went), vogels en onderwijsdieren

1 telefoon

Logistiek

1 telefoon

Opvolging alarm veiligheidstelefoon

De opvolging van een alarmeringssignaal van de Twig Protector is vastgelegd in het Veiligheidsprotocol voor het Androclusgebouw en Nieuw Gildestein zoals opgesteld door FSC Security. Per Twig Protector is aangegeven welke ruimtes het zoekgebied van die Twig Protector vormen, zodat Security gericht kan zoeken.

Opvolging calamiteit twee personen

Bij een calamiteit waarbij men met twee personen is, dient men de volgende punten in acht te nemen:

  • Let op gevaar voor jezelf, één slachtoffer is genoeg.
  • Ga goed na wat er precies gebeurd is.
  • Stel je slachtoffer gerust, blijf praten ook al is deze buiten bewustzijn.
  • Zorg voor deskundige hulp: bel 4444 (alarmnummer UU), indien veiligheidstelefoon aanwezig: alarmeer via de alarmknop op de veiligheidstelefoon, of laat iemand bellen.
  • Help slachtoffer zo mogelijk op de plek van de calamiteit. Indien er gevaar is voor het slachtoffer, breng het slachtoffer dan uit de gevarenzone.

Aanvragen toestemming alleen werken

Alleen werken is uitsluitend toegestaan na toestemming van de directie GDL.

Alleen werken is nooit toegestaan voor:

  • personen met gezondheidsrisico’s, zoals vallende ziekte, of personen die medicijnen gebruiken welke het reactievermogen beïnvloeden
  • studenten en onvoldoende opgeleide medewerkers

U kunt toestemming voor alleen werken aanvragen samen met toestemming voor toegang buiten de reguliere toegangstijden. Op het formulier geeft de teamleider van de afdeling waar u wilt werken aan of en zo ja, welke aanvullende maatregelen van toepassing zijn.

Bij de beoordeling van alleen werken moet rekening worden gehouden met de aard en risico’s van de werkzaamheden, de werkomgeving en de gezondheid en welzijn van de medewerker.

Formulieren

Toestemming voor toegang buiten de reguliere toegangstijden