Aanmelden projecten

Studies worden ontworpen door de Verantwoordelijk Onderzoeker (VO). De VO moet bevoegd zijn conform de Wet op de Dierproeven (art .9) en als zodanig geregistreerd zijn bij de Instantie voor Dierenwelzijn, Utrecht.

De VO is verantwoordelijk voor uitvoering van de studie door bevoegde en bekwame personen (conform de Wet op de Dierproeven). De Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht houdt toezicht op de bevoegdheid en bekwaamheid van betrokkenen bij dierproeven.

Ingeval werkzaamheden (tevens) vallen onder de regeling Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO) dient er een Verantwoordelijk Medewerker (VM) te zijn aangesteld. De VM is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij activiteiten met GGO’s.  De VM is ervoor verantwoordelijk dat werkzaamheden met GGO’s verricht worden door voldoende gekwalificeerde personen en dat alle medewerkers voordat ze hun werkzaamheden starten, aangemeld worden als projectmedewerkers bij de Biologische Veiligheidsfunctionaris (BVF) van hun faculteit of bedrijf en bij het GDL.

Op verzoek van de VO kunnen één of meer GDL-medewerkers als studiemedewerker participeren in studies. Het GDL draagt er zorg voor dat bevoegde en bekwame GDL-medewerkers worden ingezet.

Voor vragen omtrent het aanmelden van een project bij het GDL kunt u contact opnemen met de compliance officer.