PRAKTISERENDE VARKENSDIERENARTSEN

Binnen het onderzoek VET-ENHANCE wordt er een gestructureerde vorm van intercollegiaal overleg voor praktiserende varkensdierenartsen aangeboden over Streptococcus suis

Met deze manier van nascholing bieden wij een pakket aan dat aansluit bij de dagelijkse werkomstandigheden van de dierenarts. De bijeenkomsten kunnen worden gevolgd binnen een bestaande intervisiegroep, praktijk of samenwerkingsverband, op een eigen gekozen locatie en op een tijdstip die de groep het beste uitkomt.

De dierenartsen worden uitgedaagd om gestructureerd met elkaar in gesprek te gaan op basis van kengetallen over eigen werkzaamheden en actief op zoek te gaan naar oplossingen voor dagelijkse problemen.

De nascholing wordt begeleid door een onafhankelijke procesbegeleider vanuit het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Deze manier van nascholing is succesvol in de humane geneeskunde en kan door de groep ook na het programma VET-ENHANCE blijvend gebruikt worden.

LEERDOELEN

Tijdens het programma S. suis VET-ENHANCE behandelt u onder andere de volgende aspecten:

  • U gaat na of uw kennis over de inhoud en toepassing van de richtlijn Streptococcus suis (S. suis) bij gespeende biggen (2014) nog voldoende is; 
  • U bespreekt de meest actuele aandachtspunten bij meningitis door S. suis bij gespeende biggen;
  • U krijgt inzicht in uw eigen voorschrijfbeleid bij meningitis door S. suis bij gespeende biggen;
  • U vergelijkt en evalueert uw eigen beleid met het beleid van collega’s omtrent S. suis bij gespeende biggen;
  • U maakt afspraken met collega’s over de behandelingen van meningitis door S. suis bij gespeende biggen en het geven van voorlichting hierover aan veehouder
PROGRAMMA S. SUIS VET-ENHANCE

U kunt met collega varkensdierenartsen deelnemen aan het programma S. suis van VET-ENHANCE. Het programma S. suis bestaat uit drie bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur en het maken van een e-learning verspreid over een periode van 8 maanden. Daarnaast vindt er aan het eind van het project een afsluitend symposium (optioneel) plaats voor alle deelnemers. 

De bijeenkomsten zien er als volgt uit:
Bijeenkomst 1: introductie, casuïstiek bespreking(en), korte videofragmenten van collega dierenartsen en specialisten en uitleg over het vervolg van het programma en het onderzoek.
Bijeenkomst 2: onderlinge bespreking van geanonimiseerde kengetallen van uw eigen S. suis probleembedrijven, discussie, kennisquiz en mogelijkheid tot stellen van vragen.
Bijeenkomst 3: vervolg onderlinge bespreking kengetallen van uw eigen S. suis probleembedrijven, discussie en bespreking vragen vorige bijeenkomsten.

ONDERZOEKSPROGRAMMA

Het onderzoek bestaat uit het vooraf en na afloop invullen van een vragenlijst en het aanleveren van gegevens voor het opstellen van kengetallen. Hiervoor ontvangt de deelnemer een vergoeding, Het verzamelen van deze gegevens wordt drie keer gevraagd: voor bijeenkomst 2, voor bijeenkomst 3 en een half jaar na bijeenkomst 3. De gegevens worden vervolgens geanonimiseerd en zijn nooit naar u als dierenarts of naar de veehouder terug te herleiden. Voor het verzamelen van de gegevens ontvangt u een vergoeding.

De gegevens worden gebruikt om de richtlijn S. suis bij gespeende biggen en het programma S. suis VET-ENHANCE te evalueren. De kennis hieruit kan bijdragen aan de implementatie van richtlijnen, de toekomstige ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en de revisie van bestaande richtlijnen. Daarnaast wordt de kennis gebruikt voor het evalueren van de nascholingsopzet.

Voor de verwerking van de gegevens wordt van te voren aan u gevraagd om een Informed Consent te tekenen.

PRIVACY

Op de verwerking van de persoonsgegevens is de privacywetgeving van toepassing. Daarom wordt in dit onderzoek zorgvuldig aandacht besteed aan het waarborgen van de privacy van alle betrokken personen wanneer persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden. Om deze reden wordt er gewerkt met pseudo- en/of geanonimiseerde gegevens. 

Informatie verstrekt binnen de bijeenkomsten blijft binnen de bijeenkomsten. Om deze redenen is er voor gekozen om te werken met bestaande samenwerkingsverbanden tussen dierenartsen. Alleen gegevens betrekking hebbend op het onderzoek kunnen geanonimiseerd worden gepubliceerd. Indien u vragen heeft over uw privacy met betrekking tot het onderzoek dan horen wij dit graag.

BETALINGEN EN ACCREDItATIE

Deelname aan het programma S. suis VET-ENHANCE is voor praktiserende varkensdierenartsen gratis. 

Omdat dit nascholingsprogramma is ingebed in een wetenschappelijk onderzoek vragen wij u extra informatie aan te leveren ten behoeve van dit onderzoek. Het verzamelen van deze extra gegevens zal u in totaal ongeveer 3 uur tijd kosten over de gehele nascholingsperiode van 8 maanden. Deze gegevens worden geanonimiseerd ook gebruikt tijdens de bijeenkomsten. Ter compensatie voor aanleveren van deze aanvullende gegevens met betrekking tot het onderzoek ontvangt u een vergoeding van 375,- Euro (incl. BTW). Dit bedrag wordt overgemaakt na deelname aan alle onderdelen van het onderzoeksprogramma (exclusief het symposium).

Deelnemende dierenartsen ontvangen accreditatiepunten (CKRD en/of CPD) voor het volgen van het gehele programma. Hiermee wordt er een manier van nascholing aangeboden die in de toekomst zelfstandig gebruikt kan worden.

DEELNAME

Elke twee maanden start er een nieuwe groep dierenartsen met de bijeenkomsten. De laatste groep zal eind 2020 of begin 2021 starten. 

Voordat de bijeenkomsten starten vindt er een kennismakingsgesprek plaats bij u op de praktijk om het onderzoeksprogramma toe te lichten en vragen te beantwoorden. 

Elke deelnemende groep dierenartsen bestaat waar mogelijk uit een reeds bestaande groep waarin kennis wordt uitgewisseld, tussen de 6 en 10 dierenartsen. Wilt u deelnemen aan het onderzoek neem dan contact met ons op.

CONTACT

Heeft u vragen met betrekking tot deelname aan de bijeenkomsten of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Isaura Wayop via onderstaande contactgegevens.

E: I.Y.A.Wayop@uu.nl
T: 030 – 253 4979
M: 06 - 39193095