Waarom duurzaam?

De ontwikkeling naar een duurzame samenleving is één van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. De Universiteit Utrecht neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om in ecologisch, economisch en sociaal opzicht hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Ook ziet de Universiteit Utrecht het als een onderdeel van haar maatschappelijke taak om studenten en medewerkers bewust te maken van de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid. Enerzijds door middels onderzoek bij te dragen aan oplossingen en het delen van wetenschappelijke kennis, anderzijds door zelf een inspirerend voorbeeld te zijn.

Een goede balans tussen People, Planet en Profit is hierbij steeds uitgangspunt.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Duurzaamheid Universiteit Utrecht
Legenda Duurzaamheid Universiteit Utrecht

Bijdragen aan een duurzame toekomst

Duurzaamheid is een van de vier strategische onderzoeksthema's waarop de Universiteit Utrecht zich de komende jaren sterker zal profileren. Deze thema's sluiten goed aan bij de economische topsectoren en de EU grand challenges. Ook in het onderwijs neemt duurzaamheid een belangrijke plaats in. En daarnaast speelt duurzaamheid een rol op het gebied van valorisatie en bedrijfsvoering.

Integrale oplossingen

De Universiteit Utrecht bundelt binnen haar onderzoek de expertise in geowetenschappen, bètawetenschappen, economie, recht, openbaar bestuur, sociale en geesteswetenschappen om te komen tot integrale oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Juist de combinatie van deze kennis en disciplines leidt tot een unieke Utrechtse interdisciplinaire benadering.

Duurzame bedrijfsvoering

De Universiteit Utrecht heeft de afgelopen jaren systematisch gewerkt aan het verder verduurzamen van de bedrijfsvoering. Er ligt vooral focus op duurzaam huisvesten, mobiliteit, energie en er is aandacht voor duurzaamheid bij inkoop en faciliteiten. Het streven is om in de eigen bedrijfsvoering de ecologische voetafdruk stapsgewijs terug te brengen.

Ambitie

Het College van Bestuur (CvB) heeft eind 2014 uitgesproken dat de Universiteit Utrecht een hoge ambitie heeft op het gebied van duurzaamheid en als organisatie een voortrekkersrol in duurzaamheid wil vervullen. Om hier invulling aan te geven, heeft het CvB – in overleg met de decanen – besloten om de regie op het gebied van duurzaamheid samen te brengen in een programma.

Het programma duurzaamheid heeft als doel versnelling aan te brengen op het gebied van duurzaamheid in de bedrijfsvoering van de universiteit en in de in- en externe communicatie. Green Office Utrecht is ondergebracht bij dit programma, dat bestaat naast het al aanwezige Utrecht Sustainability Institute en het strategisch onderzoeksthema Sustainability (Engelstalige site).

Samenwerking

Op het gebied van duurzaamheid is de Universiteit Utrecht partner in verschillende interne en externe samenwerkingsverbanden.