CO2-footprint

Universiteit Utrecht wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Sinds 2014 publiceert de universiteit jaarlijks de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt door activiteiten van de organisatie. De totale CO2-uitstoot in 2021 bedroeg 38.312 ton. Dat is met name vanwege de coronapandemie veel minder (39 procent) dan in 2019. Dit meetjaar is net als 2020 niet representatief en er kunnen geen conclusies over het beleid aan worden verbonden. De lage uitstoot van Universiteit Utrecht in 2021 is op zich goed nieuws: het is bekend dat het wat betreft klimaatverandering uiteindelijk gaat om de cumulatieve hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Daarom geldt simpel gezegd: hoe minder uitstoot, hoe beter.

Categorieën CO2-uitstoot 2021

De belangrijkste categorieën van CO2-uitstoot zijn aardgasverbruik (44,1 procent), woon-werkverkeer (8,1 procent), landbouw (8,1 procent) en vliegverkeer (5,4 procent). Daarnaast vormen de emissies bij opwekking van brandstof (met name aardgas) 29,1% van het totaal. Het aardgasverbruik bleef zo goed als constant. Gebouwen van de universiteit en campuspartners bleven grotendeels geopend - en dus ook verwarmd.

In 2021 vormden eigen hernieuwbare bronnen 5,9 procent van de gebruikte energie. Samen met de inkoop van windenergie en groengascertificaten was het aandeel hernieuwbaar 61,22 procent van de totale energiemix. In 2022 zal de lokale duurzame opwek toenemen, doordat in 2021 1.198 zonnepanelen zijn bijgeplaatst op daken en ook het warmtekoudenet (WKO) verder wordt uitgebreid*.

Er vonden belangrijke activiteiten plaats om de uitstoot te verminderen zoals de eerder genoemde zonnepanelen op daken en een uitbreiding van het warmtekoudenet (WKO), maar ook gebouwisolatie. Deze maatregelen dragen stuk voor stuk bij aan de verdere vermindering van de voetafdruk van de universiteit.

Blijvende aandacht voor tijdige uitvoering van vastgoedvernieuwing (en dus reductie aardgasverbruik), meer duurzame opwek en andere maatregelen (met name op landbouw en vliegreizen) is cruciaal om in de komende tien jaar zo weinig mogelijk CO2 uit te stoten. Uiteindelijk gaat het bij het tegengaan van klimaatverandering om de uitstoot die zich opstapelt in de atmosfeer. Die cumulatieve uitstoot is logischerwijs in 2030 het laagst wanneer Universiteit Utrecht grote besparingen zo snel mogelijk realiseert.

Uitstoot verschillende categorieën CO2

 
*In 2021 is het David de Wiedgebouw aangesloten op het warmtekoudenet (WKO)