CO2 footprint 2018

De Universiteit Utrecht heeft zich ten doel gesteld in 2030 CO2 neutraal te zijn, en om in 2020 33% reductie te realiseren ten opzichte van basisjaar 2014.

In 2018 is de footprint gelijk gebleven ten opzichte van 2017. De CO2 uitstoot* als gevolg van activiteiten van de Universiteit Utrecht was in 2018 23% lager dan in 2014. Deze reductie van 23% is vooral gerealiseerd dankzij vergroening van ingekochte energie in eerdere jaren.

De CO2 emissies waar de Universiteit Utrecht direct invloed op heeft, nemen juist toe in de periode 2014-2018. Dit is grotendeels het gevolg van een betere inzet van de warmtekrachtcentrale en dus een toename in aardgasverbruik. De warmte en elektriciteit die de warmtekrachtcentrale produceert zijn voor een belangrijk deel nodig voor de verwarming en koeling van de verouderde vastgoedportefeuille.

Recent heeft de universiteit belangrijke besluiten genomen die de komende jaren emissiereductie tot gevolg zullen hebben, waaronder het Ambitiedocument Toekomstbestendige Gebouwen UU. Het is duidelijk dat de inspanningen van de universiteit in de afgelopen jaren nog niet hebben geleid tot het gewenste effect en dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de eigen CO2 doelstelling te behalen. Deze maatregelen betreffen voor een deel de uitstoot wegens diverse activiteiten (zoals vliegreizen, woon-werkverkeer, landbouw) en voor een ander deel de uitstoot wegens energieverbruik, waarbij veel organisatieonderdelen een rol spelen om de noodzakelijke reductie te realiseren.

Onderstaande figuur toont de belangrijkste veroorzakers van de universitaire CO2 uitstoot:

CO2 footprint 2018

*De CO2 uitstoot betreft de volgende broeikasgassen: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6 en NF3.