Hofvijverkring Fellowship

Honderden jonge onderzoekers aan de Universiteit Utrecht werken aan innovatief wetenschappelijk onderzoek om maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen. Vraagstukken zoals klimaatverandering, infectieziekten, vergrijzing, sociale cohesie en veiligheid. De Hofvijverkring ondersteunt deze nieuwe generatie wetenschappers met een speciaal beurzenprogramma. Het doel is om ieder jaar vijf onderzoekers te selecteren voor een extra financiële impuls van € 5.000. Zij kunnen deze Hofvijverkring Fellowship bijvoorbeeld inzetten om een internationale samenwerking aan te gaan.

De Hofvijverkring verwelkomt graag nieuwe leden, om samen met hen het beurzenprogramma voor jonge onderzoekers mogelijk te maken. 

2023

 • In september is, op voorspraak van prof. dr. A.J.P. van den Bosch, een onderzoeksbeurs toegekend aan Joris Veerbeek. Als promovendus bij de faculteit Geesteswetenschappen binnen de Data School doet hij onderzoek naar het toepassen van AI-methoden in de onderzoeksjournalistiek. Met de enorme sprongen die AI heeft gemaakt, heeft zowel de wetenschap als de onderzoeksjournalistiek er zowel een aantal gereedschappen bij, als een nieuw en belangrijk onderzoeksonderwerp, met mogelijk ingrijpende invloed op de democratische processen en waarden van onze samenleving.

  Hij zal zijn onderzoek doen aan het Computational Journalism Lab van prof. Nick Diakopoulos, een internationaal leidende wetenschapper op Joris’ onderzoeksgebied, aan de Northwestern University te Chicago. Deze ‘blik in de keuken’ bij een vooraanstaand Amerikaans onderzoekslab, temidden van de Amerikaanse mediawereld, zal Joris in de unieke positie brengen om te zien welke rol AI speelt in de onderzoeksjournalistiek daar, en welke tendensen, overeenkomen en verschillen bestaan tussen de Amerikaanse en Nederlandse mediasituatie.
  Joris combineert zijn werk met een aanstelling bij de Groene Amsterdammer.
   
 • In januari van dit jaar is een beurs toegekend aan Roel Jan van Zonneveld, vijfdejaars student Aardwetenschappen, op voorspraak van dr. Francesca Sangiorgi, prof. dr. Jan-Berend Stuut en dr. Timme Donders. Hij specialiseert zich op het gebied van palynologie en paleoklimatologie. Van Zonneveld gaat onderzoek doen naar de interactie tussen de oceanen, de continenten en het veranderend klimaat. Het onderzoek wil hij verrichten aan boord van de clipper Stad Amsterdam.

  Het plan is om data op te halen over pollen, sporen, algen en woestijnstof (en misschien ook plastic) om onderzoeksvragen over de interactie tussen de bovengenoemde systemen te beantwoorden. Dit gebeurt langs een transect van de oostkust van de Atlantische Oceaan (Las Palmas) naar de westkust (Sint Maarten). Bovendien zou de combinatie van deze verschillende soorten gegevens de wetenschappelijke gemeenschap de mogelijkheid kunnen bieden om jarenlang nieuw, vooruitstrevend onderzoek uit te voeren naar de interactie tussen het terrestrische en mariene rijk. Het ophalen van gegevens zal worden uitgevoerd met behulp van een kleine stofafscheider, een filter aangesloten op een waterpompsysteem en een klein net dat achter het schip wordt gesleept (indien mogelijk).

2022

 • In augustus is een HVK beurs toegekend aan Annelotte Janse, MA, Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen. Haar promotor is prof. dr. Beatrice de Graaf. Het promotie-onderzoek richt zich op extreemrechts geweld en terrorisme in de naoorlogse Westerse wereld. In haar onderzoek bestudeert Annelotte de rol van dreiging- en veiligheidspercepties van rechtsextremisten op het daadwerkelijke gebruik van geweld. De manieren waarop rechts-extremisten dreigingen waarnemen en ervaren, maar ook vertalen naar de praktijk zijn sinds de jaren 1970 onderhevig aan substantiële veranderingen. Extreem-rechts is daardoor een dynamische beweging geworden: extreem-rechtse actoren hebben gaandeweg een grote mate van flexibiliteit getoond, zowel in ideologische als in organisatorische verbanden.
   
 • Op voorspraak van prof. dr. A.G.J. van de Schoot is een beurs toegekend aan Jelle Teijema, MSc Maatschappijwetenschappen-Methoden en Statistiek. Jelle is een promovendus bij het open-source project ASReview. Zijn PhD project gaat over “FAIR metadata of current and next generation systematic reviews. ASReview is een UU onderzoeksgroep die zich bezig houdt met op active-learning gebaseerde machine learning software voor het versnellen en verbeteren van systematische reviews. Deze software wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de ontwikkeling van medische richtlijnen, die voornamelijk gebaseerd worden op systematische reviews. De software wordt daarnaast ook ingezet buiten de academische wereld, zo gebruikt het onderzoeksjournalistiek platform Follow The Money het voor de classificatie van de grote hoeveelheid data die met een WOB verzoek komt. Bij gerenommeerde universiteiten zal Jelle de open-source ambitie van de UU verspreiden.
   
 • Aan Lennard Visser MSc. Energy Science, is een beurs toegekend voor zijn onderzoek naar de integratie van zonne-energie in het elektriciteitsnet bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (UU). Zijn promotor is prof. dr. Wilfried van Sark. Lennard wil de beurs gebruiken voor een research-visit aan prof. dr. Jan Keissl, Center for Energy Research, University of California in San Diego. Het doel is een gezamenlijk model te ontwikkelen dat in staat is de stroomproductie van zon-PV te voorspellen met als primair doel het spanningsprofiel te kunnen handhaven.

2021

 • In oktober is, op voorspraak van prof. dr. E. Stam, hoofd Utrecht University School of Economics & hoogleraar Strategie, Organisatie en Ondernemerschap, aan Jacco van Berkel (MSc Economic Policy) een beurs toegekend voor een onderzoek over de toekomst van werk in de post-corona maatschappij. Zijn onderzoek getiteld 'Medewerkersparticipatie in Nederland' vloeit voort uit  het rapport van de Commissie Borstlap.
   
 • De tweede keuze van het Fellowship project is de Muziekwetenschap. De Hofvijverbeurs is toegekend aan twee wetenschappers  die in het kader van hun onderzoek congressen en symposia gaan bezoeken of organiseren, die juist na de coronatijd kunnen gaan leiden tot vruchtbare nieuwe samenwerkingen en hernieuwde banden met onze universiteit. Op 13 oktober 2021 hebben zij beiden een presentatie gegeven over hun onderzoek tijdens een Hofvijverkring-diner.
  Dr. Annelies Andries richt haar onderzoek op de muzikale en theatrale bemiddelingen van conflicten in de lange negentiende eeuw (1789–1914) in Frankrijk, Groot-Brittannië en de Lage Landen.
  Dr. Michiel Kamp zal een internationaal symposium organiseren over een aantal muziekgenres die zich vrijwel exclusief hebben ontwikkeld op het internet en die hun inspiratie vinden in de laatste decennia van de twintigste eeuw, het zogenoemde muzikaal retrofuturisme.

2020

Aan twee veelbelovende onderzoekers, dr. Stefan Kulk en Richard Alexander MA, is in de eerste helft van februari 2020 een Hofvijverbeurs toegekend.

 • Stefan Kulk is universitair hoofddocent bij het Departement Rechtsgeleerdheid. Hij schreef een proefschrift over de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden van online dienstverleners, zoals internetaanbieders, zoekmachines en platforms, voor onrechtmatig content. In Utrecht werkt hij samen met prof. dr. José van Dijck. Zijn nieuwe project “Hoe denken jongere generaties over online platforms?” maakt deel uit van het focusgebied “Governing the Digital Society”. Op 24 maart 2021 heeft Stefan in een online presentatie voor de leden van de Hofvijverkring uitleg gegeven over zijn onderzoek. Bekijk hier zijn presentatie. Helaas heeft Stefan zijn project niet kunnen afronden vanwege de aanvaarding van een functie bij de Autoriteit Persoonsgegevens per januari 2022. 
   
 • Richard Alexander heeft zijn bachelor’s degree cum laude behaald bij de University of Manchester. Hij heeft eveneens twee master’s degrees cum laude behaald, te weten bij de University of Kent en bij de Universiteit Utrecht. Het onderzoek voor zijn promotie zal hij zowel doen bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen als bij de University of  Kent. Zijn promotoren in Utrecht zijn dr. Damian Zaitch en prof.dr. Dina Siegel-Rozenblit.De titel van zijn onderzoek is “Illegal Drugs or Ancient Medicine? Investigating the Relationship Between the Psychedelic Prohibition, Organized Crime and Entheogenic Practices”. 

2019

 • Dr. Riccardo Levato. De Hofvijverbeurs  die dr. Riccardo Levato heeft gekregen, heeft geleid tot een volledig nieuwe samenwerking tussen het RMCU en Osaka Universiteit in Japan. De Hofvijverbeurs heeft Riccardo de gelegenheid gegeven prof. Michiya Matsusaki, die een vooraanstaand onderzoeker is op het gebied van 3D printing ten behoeve van herstel van knieblessures, in Osaka te bezoeken. Vervolgens heeft de promovenda Margo Terpstra ook een bezoek aan Osaka gebracht en is prof. Matsusaki in juli 2019 een week naar Utrecht gekomen, waar hij heeft bijgedragen aan onderzoek en onderwijs.

  Op 12 november 2020 heeft Riccardo in een online presentatie voor de leden van de Hofvijverkring uitleg gegeven over zijn bijzondere onderzoek en over de toegekende ERC-grant voor zijn onderzoek. Zie hier zijn presentatie.
   
 • Dr. Philip Minderhoud heeft de Hofvijverbeurs, waar mogelijk gecombineerd met andere financiële middelen. Door slim reizen en bezoeken te combineren heeft hij een zo maximaal mogelijk rendement uit de beurs gehaald. Tijdens de “Unesco International Geoscience Project Meeting” in Jakarta heeft hij een workshop verzorgd voor jonge internationale wetenschappers over het modelleren van bodemdaling in delta’s. Hij heeft ter plekke de enorme schade die de bodemdaling in Jakarta aanricht, kunnen zien. Daarnaast heeft hij zijn wereldwijde netwerk met UNESCO experts en onderzoekers op het gebied van bodemdaling versterkt. Ook heeft hij een bezoek gebracht aan de National Central University of Taiwan (NCU), waar hij gastcolleges heeft gegeven. . Begin 2020 heeft hij een Marie Curie fellowship beurs gekregen van de EU. Hiermee kan hij gedurende anderhalf jaar onderzoek doen bij de Universiteit van Padova in Italië.
  In het voorjaar van 2020 heeft Philip deze presentatie over zijn onderzoek gedeeld met leden van de Hofvijverkring. Voor het onderzoek van Philip is veel (internationale) media-aandacht.
   
 • Niels Terpstra MA heeft de Hofvijverbeurs gebruikt voor samenwerking met Afghaanse onderzoekers van The Liaison Office (TLO), een Afghaanse NGO die zich bezig houdt met toegepaste onderzoeken en projecten ter bevordering van de vrede en rechtsorde in Afghanistan. Uit de analyse van verschillende bronnen is een uniek en gedetailleerd beeld naar voren gekomen over hoe de Taliban in het verleden gebieden in Afghanistan bestuurde en hoe dit in het heden gebeurt. In september 2019 heeft Niels de jaarlijkse conferentie van de “Conflict Research Society” (CRS) in Brighton bezocht. Daar heeft hij zijn onderzoek over de Taliban gepresenteerd aan een groep internationale experts. Naar verwachting zal zijn promotie eind 2020 plaatsvinden. Daarna is hij als visiting fellow welkom bij het “Changing Character of War Centre” van de universiteit van Oxford.

  Naar verwachting zal de promotie van Niels op 23 april 2021 plaatsvinden. Daarna is hij in het najaar van 20201 als visiting fellow welkom bij het “Changing Character of War Centre” van de universiteit van Oxford. Op 12 november 2020 heeft Niels voor de leden van de Hofvijverkring een online presentatie gegeven over zijn onderzoek en werk. Zie hier zijn presentatie en de gesproken tekst.
   
 • Marijn Peters MSc  is onderzoeker bij het RMCU. Zij heeft de Hofvijverbeurs gebruikt voor een bezoek gedurende vijf weken in augustus/september 2019 aan Stanford University, met name aan het Mark Mercola Instituut. De groep van Mark Mercola heeft in een publicatie in Nature van 2015 laten zien dat het eiwit follistatin like 1 (FSTL1) in een muismodel een mogelijke rol kan spelen bij het herstel van hartspierweefsel na een hartinfarct. Marijn onderzoekt of FSTL1 in menselijke hartcellen een therapie zou kunnen vormen voor patiënten die een hartinfarct hebben meegemaakt.
   
 • Mylène de Ruijter MSc. Haar onderzoek richt zich op de fabricatie van implantaten ten behoeve van gewrichtsschade. Door gebruik te maken van veelbelovende 3D bioprint technieken zullen biologische implantaten in de toekomst mogelijk ter vervanging van de huidige metalen implantaten kunnen dienen. Dankzij de Hofvijverbeurs heeft zij in de zomer 2019 een bezoek aan Dublin kunnen brengen, waar zij heeft samengewerkt met prof. Danny J. Kelly (Trinity College Dublin) en met prof. Pieter Brama (University College Dublin). Vervolgens heeft Mylène een bezoek gebracht aan Boston, waar zij met de vierde visiting scientist dr. Yu Shrike Zhang (Harvard Medical School & Brigham and Women’s Hospital) heeft samengewerkt. Het onderzoek in Boston betrof de potentie van het incorporeren van het printen van holle structuren in huidige vezelversterkende technieken ten behoeve van perfusie van grotere structuren zoals een heel gewricht. Momenteel worden er plannen gemaakt voor het kweken van een groter knie-implantaat.
  Op 9 december 2020 is Mylene de Ruijter gepromoveerd. De tekst van haar dissertatie is hier te lezen.
   
 • Aan Ronja Röttger MSC is de jubileumbeurs van 3.000 euro (het resultaat van de crowdfunding die in het najaar van 2018 heeft plaats gevonden) uitgereikt door overhandiging van een unieke oorkonde. Ronja krijgt hiermee om als jonge onderzoeker haar netwerk uit te breiden, maar vooral om in het voorjaar van 2020 aan de slag te gaan bij Boston University en MIT (Massachusetts Institute of Technology). In 2017 heeft zij de nationale NWO talentenbeurs ontvangen voor haar onderzoek. Haar onderzoek betreft de invloed van nieuwe digitale technologieën op de arbeidsmarkt; de kansen, de uitdagingen, de winnaars en verliezers.