Specialisatieopleiding Rechtsbijstand aan EGZ-slachtoffers

Ter verbetering van de rechtsbijstand aan slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven (EGZ) verzorgen het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht (de faculteit Recht, Economie en Organisatie in samenwerking met de afdeling Executive Onderwijs) en de Erasmus Universiteit Rotterdam een specialisatieopleiding ‘Bijstand aan EGZ-slachtoffers’. De opleiding is tot stand gekomen op initiatief van de Stichting LANGZS en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
De specialisatieopleiding is bedoeld voor advocaten werkzaam in het privaatrecht en het strafrecht die slachtoffers van EGZ-misdrijven bijstaan. Gelet op de inhoud en de opzet van de opleiding is de opleiding tevens relevant voor advocaten die slachtoffers van andere misdrijven bijstaan.

In de opleiding staan de volgende hoofdthema’s centraal:

 • Privaatrechtelijke mogelijkheden tot schadeverhaal;
 • Strafrechtelijke mogelijkheden tot uitoefening van slachtofferrechten en tot behartiging van de belangen van de belangen van slachtoffers;
 • Inzichten uit de victimologie: psychologische aspecten slachtofferschap.

Deze hoofdthema’s worden in 13 bijeenkomsten van de opleiding verder uitgediept. De specialisatieopleiding zal in de periode van oktober 2019- april 2020 voor de derde maal in Utrecht aangeboden worden.

Start: oktober 2019
Locatie: binnenstad Utrecht
Kosten: € 3655 (BTW-vrij)

Programmacoördinatoren

 

Doelgroep

De specialisatieopleiding is bedoeld voor advocaten in het privaatrecht en het strafrecht die slachtoffers van EGZ-misdrijven (ernstige gewelds- en zedenmisdrijven) bijstaan. Door de inhoud en opzet is deze opleiding ook relevant voor advocaten die slachtoffers van andere misdrijven bijstaan.

Criteria

Deelnemers aan de specialisatieopleiding ‘Bijstand aan EGZ-slachtoffers’ moeten aan bepaalde criteria voldoen alvorens te kunnen worden toegelaten tot de opleiding. Deelnemers kunnen worden toegelaten tot de opleiding indien zij hetzij:
(1) de basiscursus (20 PO punten) op het gebied van bijstand aan slachtoffers van strafbare feiten hebben gevolgd, hetzij;
(2) ten minste 8 jaar advocaat zijn, met aantoonbare ervaring op het gebied van strafrecht, privaatrecht, letselschade of aansprakelijkheidsrecht en aantoonbare affiniteit met slachtofferzaken hebben, hetzij;
(3) op bijzondere gronden te zijn toegelaten, in het individuele geval te beoordelen door het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtsrechtswetenschappen en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Onderwerpen

Gedurende de opleiding zullen o.a. de volgende onderwerpen behandeld worden:

 

 • Een state-of-the-art schets van het beleid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid inzake slachtofferrechten, alsmede van het victimologische perspectief en het wettelijk perspectief;
 • Hoe om te gaan met slachtoffers van EGZ-misdrijven;
 • Overzicht van Europese normen die slachtofferrechten bepalen of beïnvloeden;
 • Civiel aansprakelijkheidsrecht en causaal verband;
 • Het voorbereidend onderzoek in strafzaken;
 • Verhoren tijdens het voorbereidend onderzoek;
 • Schade en schade van derden;
 • Verlies aan arbeidsvermogen, betaald en onbetaald (zelfwerkzaamheid, huishoudelijke hulp) en opstellen van schadestaat;
 • Vordering benadeelde partij;
 • Strafzitting, spreekrecht, schriftelijke slachtofferverklaring en behandeling vordering benadeelde partij;
 • Kosten en deelgeschillen;
 • De artikel 12 Sv-procedure en Schadefonds Geweldsmisdrijven;
 • Omgaan met de media met het oog op belangen en privacy van slachtoffers.

Aanmelden en informatie

Heeft u vragen (over aanmelding voor deze opleiding)? Neem contact met ons op via Executiveonderwijs.REBO@uu.nl of 030 253 9178. Wij helpen u graag.