Opleiding specialisatie strafrecht

Achtergrond

De Stichting Strafrechtpraktijk werd in 1975 opgericht door de Nederlandse Orde van Advocaten, met als doel het bevorderen van het deskundig beoefenen van de strafrechtpraktijk door advocaten. Sinds 1988 heeft de Stichting zich in samenwerking met het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (WPI) in Utrecht beziggehouden met de voorbereiding van een cursus voor advocaten die zich wensen te specialiseren op het gebied van het strafrecht. In 1990 ging deze specialisatie opleiding voor het eerst van start.

Cursusopzet

De cursus start steeds in januari, bestaat uit vijf onderwijsblokken en omvat in totaal twintig bijeenkomsten van 3,5 uur. Tijdens de cursus wordt ruimschoots aandacht besteed aan:

  • Nederlands strafprocesrecht (cursusblok I, negen bijeenkomsten: tenlastelegging, bewijsrecht, exceptieve verweren, rechtsmiddelen en cassatietechniek, gedragsrecht, dwangmiddelen (2x), voordeelontneming)
  • Executierecht (cursusblok II, twee bijeenkomsten: penitentiair recht en schadevergoeding, tbs, jeugdsancties)
  • Bijzonder strafrecht (cursusblok III, twee bijeenkomsten: formeel en materieel)
  • Grensoverschrijdende aspecten van het strafproces (cursusblok IV, vier bijeenkomsten: Europees strafrecht, internationaal strafrecht (2x), EVRM).
  • Strategie en Getuigenverhoor (2x) en recente wetgeving en beleid (Cursusblok V)

Tijdens iedere bijeenkomst zullen in principe twee docenten aanwezig zijn, te weten een medewerker van het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen die op het aan de orde zijnde thema deskundig is en een advocaat c.q. lid van de rechterlijke macht c.q. wetenschapper van één van de andere universiteiten, die een ruime ervaring op het betreffende terrein heeft opgebouwd. 

Het maximum aantal deelnemers is vastgesteld op twintig. 
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de opgegeven literatuur bestuderen en de bijeenkomsten schriftelijk voorbereiden. Deze voorbereiding bestaat uit het beantwoorden van - voorafgaand aan de bijeenkomst verstrekte - opdrachten. De schriftelijke beantwoording dient in de regel op de donderdag voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst ter correctie aan de docent(en) te worden toegestuurd. De resultaten worden beoordeeld en tijdens de bijeenkomsten besproken. 
Het doel van een dergelijke intensieve voorbereiding is het optimaliseren van het rendement van de cursus. Het is dan ook, met name voor de cursisten, doch ook voor de docenten, van essentieel belang dat aan dit vereiste serieus aandacht wordt besteed.

Studiemateriaal

Het studiemateriaal wordt ten minste twee weken voor de bijeenkomst aan de cursisten uitgereikt. Voor iedere bijeenkomst wordt een reader samengesteld, waarin de meest relevante artikelen en jurisprudentie voor het betreffende cursusonderdeel zijn opgenomen. Voor een deel van de te bestuderen literatuur wordt daarnaast verwezen naar bijdragen in bijvoorbeeld Handboek Strafzaken, Advocaat en praktijk, het Nederlands Juristenblad, de Nederlandse Jurisprudentie en de Nieuwsbrief Strafrecht. Voorondersteld wordt dat iedere cursist toegang tot deze werken heeft.

Voorwaarden voor toelating

Deelnemers aan de opleiding specialisatie strafrecht en de profileringscursus moeten aan bepaalde criteria voldoen. Zie daarvoor nader het Reglement toelating specialisatieopleiding en profileringscursus (PDF).

Certificaat

Na afloop van de cursus wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemers die ten minste 17 van de 20 bijeenkomsten geheel hebben bijgewoond en wier opdrachten met een 'voldoende' zijn beoordeeld. Bijeenkomsten waarvan de huiswerkopdracht met een onvoldoende is beoordeeld tellen hierin niet mee. Op het certificaat wordt aangetekend welke onderdelen zijn gevolgd. Bij meer dan drie 'niet bijgewoonde' bijeenkomsten (met een maximum van zes; zie artikel 20 Reglement), kan de deelnemer tegen een vast te stellen vergoeding de (het) benodigde (aantal) bijeenkomst(en) in het volgende cursusjaar inhalen. Na afloop daarvan zal dan alsnog een certificaat worden uitgereikt. Het volgen van de volledige opleiding resulteert in 60 permanente opleidingspunten van de orde van advocaten (per bijeenkomst maximaal 3 PO-punten).

De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) stelt het certificaat van deze opleiding als voorwaarde voor lidmaatschap. Nadere informatie hierover wordt verstrekt door de secretaris van de vereniging (info@nvsa.nl; tel. (020) 606 06 80).

Plaats en tijd van de opleiding

De bijeenkomsten vinden plaats in het Molengraaff Instituut, Newtonlaan 201 3584 BH Utrecht. De bijeenkomsten zijn op de maandagavond van 18.00 tot 21.30 uur. Gezien het tijdstip van de bijeenkomsten wordt voor koffie, thee en broodjes gezorgd (vanaf 17.00 uur). 

Inschrijving

Inschrijving voor de cursus dient vóór 1 december van het voorafgaande jaar schriftelijk te geschieden bij het secretariaat van de Stichting Strafrechtpraktijk. Daarbij dient te worden aangegeven op grond waarvan men aan de hierboven vermelde voorwaarden voor toelating voldoet. Met name dient daarbij te worden vermeld welke VSO- of soortgelijke cursussen is of zijn gevolgd. Tevens dient een motivatiebrief te worden bijgevoegd (zie het Reglement toelating, pdf). Momenteel bestaat een wachtlijst. Inschrijving vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst van de volledige aanmeldingen. Meer informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van de Stichting Strafrechtpraktijk, Postbus 557, 2300 AN Leiden, telefoon 071-5191041, fax 071-5175835, e-mail: secretariaat@stichtingstrafrechtpraktijk.nl.

Profileringscursus

Het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen organiseert, in samenwerking met de Stichting Strafrechtpraktijk, jaarlijks de Profileringscursus voor strafrechtadvocaten. De Profileringscursus geldt als voorbereiding voor de Specialisatie Opleiding Strafrecht en bestaat uit 5 bijeenkomsten op woensdagen van 16.00-21.00 uur gedurende drie maanden.

Aan de hand van recente jurisprudentie wordt nagenoeg het hele spectrum van het straf(proces)recht besproken door prof. mr. A.A. Franken en een gastdocent dan wel een aan het WPI verbonden docent. Vanaf de tweede bijeenkomst bereiden de deelnemers de bespreking van een uitspraak voor. Deelnemers ontvangen readers met recente jurisprudentie. Plaats van de cursus is eveneens op in het Molengraaff Instituut, aan de Newtonlaan 201 3584 BH Utrecht.

In de Studiehandleiding Profileringscursus (pdf) vindt u onder meer de voorwaarden voor toelating, informatie over inschrijving en het actuele curriculum van de cursus.