Update coschappen binnen de master Farmacie

Afgelopen periode hebben ongeveer 100 studenten vanwege de COVID-19 uitbraak geen coschap kunnen volgen. Voor een aantal studenten levert dit studievertraging op. Om de vertraging tot een minimum te beperken en ervoor te zorgen dat er over een paar jaar voldoende afgestudeerde apothekers de arbeidsmarkt betreden, is het noodzakelijk dat deze studenten zo snel mogelijk het gemiste coschap in kunnen halen. Dit vergt het nodige van de capaciteit van de coschapadressen, aangezien deze studenten bovenop de regulier te plaatsen aantallen studenten moeten worden geplaatst. Voor de diverse coschappen zijn we dan ook op zoek gegaan naar oplossingen.

MA107 Polyfarmacie
Het coschap behorend bij deze cursus is eerder geannuleerd. Het cursorisch deel van deze cursus heeft online plaatsgevonden, zodat studenten straks met voldoende kennis het coschap fulltime in 5 weken kunnen inhalen. We zijn aangenaam verrast dat we voldoende coschapadressen, die aan de vereiste criteria kunnen voldoen, bereid hebben gevonden studenten in de zomerperiode te ontvangen, zodat deze studenten geen enkele studievertraging oplopen. Voorwaarde voor dit zomercoschap is wel dat de begeleiding toereikend is en de student de vereiste leerdoelen kan behalen. Voor de studenten die geen gebruik wensen te maken van dit zomercoschap zullen we volgend studiejaar een plaats moeten zoeken bovenop de reguliere plaatsen. Dit zal in september al aan de orde zijn.

MA202 Klinische farmacie
Deze cursus hebben we voor zowel het cursorisch deel als het coschapdeel moeten annuleren. Dat heeft tot gevolg dat we komend studiejaar ongeveer 30 studenten extra moeten plaatsen op de toch al krappe ziekenhuismarkt. Op zoek naar passende oplossingen hebben we met 13 coschapbegeleiders gesproken over mogelijke knelpunten, aanpassingen in het coschap(rooster) en de (on)mogelijkheden om per coschapadres een extra student te plaatsen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de inventarisatie en toewijzing van het aantal plekken; tot onze vreugde hebben een aantal coschapadressen al aangegeven in ieder geval tijdelijk een extra student te kunnen accommoderen. We hopen dat meer adressen volgen.

MA303 Geïntegreerde patiëntenzorg
In september gaat ook weer een reguliere cursus Geïntegreerde patiëntenzorg van start, waarvoor (naast de extra plekken voor MA107) ook de nodige plekken in de openbare apotheek nodig zijn. We gaan er vooralsnog van uit dat we, net als afgelopen periode, weer op voldoende plekken mogen rekenen.

MA305 Eindcoschap
Vanaf september zal er weer in alle periodes een eindcoschap plaatsvinden. De ervaring leert dat in de eerste periode (aanvang 31 augustus) maar een klein aantal studenten dit coschap volgt. Het zwaartepunt van dit coschap ligt in periode 2 (aanvang 9 november) en periode 4 (aanvang 26 april). Tijdens deze periodes draait ook de reguliere cursus MA107 en zullen er studenten het gemiste coschap van MA107 willen inhalen, met name in periode 2. Tegen die tijd hopen we weer een beroep te kunnen doen op onze vaste coschapadressen. Vanwege de extra plaatsen die hard nodig zijn voor MA202 zal er dit studiejaar geen ziekenhuiseindcoschap worden aangeboden.

In het begin van de COVID-19 uitbraak was de hectiek in de meeste apotheken zo groot dat veel studenten tijdens hun MA303 coschap een aantal dagen niet naar de apotheek mochten komen en het niet mogelijk was aan leeractiviteiten te werken. Voor bijna alle MA202 coschappers zijn de resterende coschapdagen geannuleerd. Terwijl het onderwijs online doorging zaten de studenten in afwachting van het vervolg thuis aan de studie, of boden de helpende hand als aankomend zorgprofessional. De meeste studenten hebben hun coschap alsnog voort kunnen zetten, of afspraken gemaakt over het inhalen van de gemiste dagen en leeractiviteiten. Voor een klein aantal studenten zoeken we nog naar een passende oplossing.

Voor alle coschappen in periode 1 van studiejaar 2020-2021 is, of wordt op korte termijn, de plaatsingsprocedure gestart. Het zal een uitdaging worden om alle studenten weer van een plek te voorzien. Die uitdaging gaan we echter graag in samenwerking met al onze coschapadressen aan.