Onderwijsfilosofie

Voor de vormgeving van de opleiding zijn leerpsychologische en onderwijskundige inzichten bepalend. Hierin is de afgelopen jaren een duidelijke ontwikkeling te zien. De belangrijkste veranderingen in de inzichten over effectief en optimaal leren in relatie tot de eisen die samenhangen met de doelstelling van een academische beroepsopleiding leiden tot een curriculum met de volgende kenmerken:

  1. Het onderwijsprogramma vormt een samenhangend geheel.
  2. Het programma stimuleert actief studiegedrag, is uitdagend en gevarieerd.
  3. Verwerving, toepassing en integratie van kennis en vaardigheden vinden plaats in een voor de latere functie- of beroepsuitoefening relevante context.
  4. Binnen het onderwijsprogramma wordt, systematische en expliciet, aandacht besteed aan academische vorming en persoonlijke ontwikkeling.
  5. De sturing van het leerproces wordt geleidelijk steeds meer overgelaten aan de student zelf.
  6. Het programma biedt keuzeruimte voor individuele differentiatie en profilering.
  7. Er is een uitgebalanceerd systeem van begeleiding, beoordeling en toetsing dat rekening houdt met de sturende werking die van toetsing uitgaat.

Nadere beschrijvingen van de gehanteerde onderwijsvormen, zoals probleem-gestuurd onderwijs (PGO) en project-onderwijs (PO), zijn in pdf-format beschikbaar. De onderwijskundige uitgangspunten zijn ook beschreven in de blauwdruk voor het curriculum.