Onderwijs

Het departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht verzorgt innovatief onderwijs op het terrein van de farmacie en de farmaceutische wetenschappen en verricht hoogwaardig funderend wetenschappelijk onderzoek op, of grenzend aan het terrein van de farmaceutische wetenschappen. Het laat zich daarbij inspireren door vraagstellingen vanuit de maatschappij, in het bijzonder vanuit de gezondheidszorg. Het departement voert een actief beleid op het gebied van kennisbescherming en kennisexploitatie en fungeert als een kenniscentrum voor maatschappelijke organisaties.

Ons onderwijs

Het departement verzorgt drie opleidingen, te weten de bacheloropleiding Farmacie, de masteropleiding Farmacie en de masteropleiding Drug Innovation. Van de bacheloropleiding Farmacie wordt ook een Engelstalige variant Farmaceutische wetenschappen aangeboden, het College of Pharmaceutical Sciences. Ruim 1000 studenten volgen aan de faculteit hun onderwijs dat een innovatieve onderwijsaanpak heeft en goed aansluit op de beroepspraktijk. Op een actieve en zelfstandige manier worden niet alleen de kennis, maar ook de vaardigheden verworven die een apotheker of farmaceutisch onderzoeker nodig heeft om goed te functioneren nodig heeft. Naast farmaceutische kennis worden ook vaardigheden geleerd zoals academisch denken, praktische vaardigheden, communicatieve vaardigheden, het kritisch beoordelen van informatie en samenwerken. Al vroeg in de studie wordt geleerd de opgedane kennis toe te passen in de praktijk.

Honoursprogramma

Het departement Farmaceutische Wetenschappen heeft een honours-programma (HP) voor zowel de bachelor farmacie (Honours Programme Pharmaceoutical Sciences HPPS) als de master farmacie (Honours Programme Innovation in Pharmacy HPIP) ontwikkeld. Doelstelling van honoursprgramma’s is om extra uitdagingen te bieden aan die studenten die meer willen en kunnen dan het reguliere cursusaanbod. Lees meer over de honoursprogrammas op de volgende pagina’s: Honours Programma Beta, Science Honours en Honoursprogramma Innovation in Pharmacy

Onze onderwijsfilosofie

Moderne onderwijsmethoden zoals probleemgestuurd onderwijs en projectonderwijs, helpen de student deze vaardigheden eigen te maken. In het zogenaamde studielandschap vinden de studenten boeken, video’s, cd-rom’s en computers met internetaansluitingen die het zelfstandig leren mogelijk maken. Na de opleiding voldoet de student aan alle eisen die aan de moderne geneesmiddelendeskundige gesteld worden - toegepast in de apotheek of in een onderzoeksomgeving. Meer over onze onderwijsfilosofie  

Onze opleidingen

De bacheloropleiding Farmacie biedt een brede basis in de farmaceutische en natuurwetenschappen en laat studenten kennismaken met het werkveld van de apotheker en de geneesmiddelenonderzoeker. Het College for Pharmaceutical Sciences (CPS) is een internationaal (Engelstalig) studiepad gericht op geneesmiddelonderzoek.

De masteropleiding Farmacie leidt op tot basisapotheker: een geneesmiddelendeskundige die op wetenschappelijke basis een actieve rol vervult in de gezondheidszorg. Het onderwijsprogramma is opgebouwd rond de kerntaken van de apotheker in de zorg, de industrie en het onderzoek: medicatiebegeleiding, medicatiebeleid, bereiden, beheren en afleveren van geneesmiddelen en de farmaceutische bedrijfsvoering.

Hoewel er steeds meer kennis van ziekten is, neemt het aantal innovatieve geneesmiddelen gestaag af. Met innovatieve technieken probeert men deze trend te keren, omdat geneesmiddelen een effectieve en goedkope remedie tegen belangrijke ziekten zijn gebleken in de twintigste eeuw (bijvoorbeeld antibiotica en psychofarmaca).

De Engelstalige master Drug Innovation leidt biomedische en biochemische studenten op die in de toekomst geneesmiddelonderzoek willen gaan uitvoeren. Het gaat om multidisciplinair onderzoek, zodat er onderzoeksprojecten op het terrein van de geneeskunde, biologie, scheikunde en farmacie uitgevoerd kunnen worden.

Studievereniging

De Utrechtste Pharmaceutische Studenten Vereniging “Unitas Pharmaceuticorum” (U.P.) is op 16 november 1894 opgericht en daarmee de oudste studievereniging van Utrecht. Alle studenten Farmacie en Farmaceutische Wetenschappen (CPS, DI) kunnen lid worden van U.P. Anno 2018 telt de vereniging zo’n 1600 leden. U.P. organiseert door het jaar heen verschillende educatieve en non-educatieve activiteiten. Denk hierbij aan: symposia, excursies en ontspannende activiteiten. Het bestuur van de vereniging heeft een kamer in het Buys Ballotgebouw 2.83. Hier kunnen de leden van U.P. altijd terecht voor vragen en koffie.

Lees meer over onze studievereniging “Unitas Pharmaceuticorum’’ (U.P.).