De Onderdeelscommissie is het medezeggenschapsorgaan van het departement. Veranderingen die het Bestuursteam in wil voeren worden eerst voorgelegd aan de commissie. De commissie voorziet deze voorstellen van advies. 

Een aantal beleidszaken en -stukken vereisen de instemming van de commissie alvorens ze geldig worden. Verder adviseert de commissie het Bestuursteam ook (mogelijk ongevraagd) over lopende zaken. 

De commissie bestaat uit zeven studenten en zeven facultaire medewerkers. De notulen van de vergaderingen van de onderdeelscommissie zijn te vinden op het intranet van het departement.
 

Voorzitter: Mike Boxem 

Vice-voorzitter: Jeroen Nielen

Leden personeelsgeleding:
Mike Boxem 
Paul van Bergen en Henegouwen
Rashmi Sasidharan
Saskia van Wees

Leden studentengeleding:
Joris van der Lugt 
Jeroen Nielen 
Rosan Rongen
Iris van der Grift

Personeelslid in de bèta faculteitsraad: Mike Boxem
Studentlid in de bèta faculteitsraad: Joris van der Lugt