Samenwerking in onderzoek

De onderzoekers van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) werken niet alleen onderling, binnen USBO en de faculteit Recht Economie, Bestuur en Organisatie samen. Het onderzoeksprogramma Public Matters is nadrukkelijk verbonden met de strategische onderzoekthema’s en focusgebieden van de Universiteit Utrecht en daarmee met onderzoekers van andere faculteiten en partners.

Public Governance and Management

De drie kernthema’s binnen Public Governance and Management kennen de volgende verbindingen met de focusgebieden en strategische onderzoeksthema’s van de Universiteit Utrecht:

Het kernthema Accountable Governance is zeer nauw verbonden met een van de vier strategische onderzoeksthema’s van de Universiteit Utrecht, Instituties voor Open Samenlevingen. De decaan van Geesteswetenschappen is penvoerend decaan van dit thema, collega’s van Geesteswetenschappen (in het bijzonder prof. dr. Bas van Bavel) sturen het thema aan, waarin ook de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap stevig participeren. Vanuit USBO is prof. dr. Mark Bovens een van de belangrijke trekkers van dit onderzoek. Dr. Thomas Schillemans onderzocht in dit verband samen met anderen bijvoorbeeld het vertrouwen in publieke instituties; dr. Femke van Esch onderzocht connecties tussen 'Europa' en de participatie van burgers; prof. dr. Mark Bovens zelf heeft naast onderzoek naar het vertrouwen in instituties ook maatschappelijke scheidslijnen centraal gesteld, die deels economisch en deels sociaal-cultureel zijn.  

Het kernthema Managing Professionalism is - samen met met een deel van het USBO kernthema SSP - nauw verbonden met het nieuwe focusgebied Professional Performance van de Universiteit Utrecht. De decaan van de faculteit Geneeskunde is hiervan de penvoerder. Vanuit PGM is prof. Mirko Noordegraaf de belangrijkste trekker van dit onderzoek, prof. dr. Paul Boselie is lid van de stuurgroep. De andere trekkers zijn afkomstig van Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU, prof. dr. Margriet Schneider) en de Faculteit Sociale Wetenschappen (prof. dr. Wilmar Schaufeli en dr. Maria Peeters). Centraal staan de wijzen waarop professionals, zoals artsen, rechters, accountants, vermogens ontwikkelen om aan de eisen van deze tijd te voldoen, in veranderende beroeps- organisatie- en maatschappelijke contexten. Het focusgebied Professional Performance biedt mogelijkheden tot verbinding met de strategische onderzoeksthema’s Institutions for Open Societies en Life Sciences (met Geneeskunde en Diergeneeskunde als counterparts) van de Universiteit Utrecht.

Het nieuwe kernthema Collaboration, Innovation and Leadership (CIL) is aan het strategische thema Institutions for Open Societies van de Universiteit Utrecht gekoppeld, vooral via de nadruk op publieke en sociale innovatie. Daarnaast participeren PGM onderzoekers in faculteits- en universiteitsbrede activiteiten rond leiderschap en innovatie. Prof. dr. Paul ´t Hart stuurt sinds enige jaren de Young Innovators aan (een honourstraject voor masterstudenten); prof. Albert Meijer neemt die rol over en is verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek naar publieke en sociale innovatie, door de departementen en faculteiten heen.

Organization Science

De drie kernthema’s binnen Organization Science kennen de volgende verbindingen met de focusgebieden en strategische onderzoeksthema’s van de Universiteit Utrecht:

Het kernthema Sport Matters is verbonden met het nieuwe focusgebied Sport & Society van de Universiteit Utrecht. De decaan van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie is daarbij penvoerder en USBO heeft een coördinerende rol in dit focusgebied. Van daaruit is er ook een verbinding met de strategische onderzoeksthema’s van de Universiteit Utrecht: Institutions for Open Societies (bijvoorbeeld door het NWO project met prof. dr. Mark Bovens en prof. dr. Maarten van Bottenburg op het snijvlak van bestuurskunde en sportbeleid) en Dynamics of Youth (bijvoorbeeld via het 1e geldstroom onderzoek Geweld op het voetbalveld, waarin USBO samenwerkt met Ontwikkelingspsychologie van de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) en Rechtsgeleerdheid van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.

Het kernthema Sustainable Employability, Strategic Human Resource Management & Public Service Performance (SSP) is nauw verbonden met het nieuwe focusgebied Professional Performance van de Universiteit Utrecht. De decaan van de faculteit Geneeskunde is daarbij penvoerder. Vanuit USBO is prof. dr. Mirko Noordegraaf één van de trekkers en prof. dr. Paul Boselie lid van de stuurgroep. De andere trekkers zijn afkomstig van Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU, prof. dr. Margriet Schneider) en de Faculteit Sociale Wetenschappen (prof. dr. Wilmar Schaufeli en dr. Maria Peeters). De verbinding tussen het kernthema SSP en het focusgebied Professional Performance betekent enerzijds verbinding van organisatiewetenschappen aan platforms binnen de Universiteit Utrecht en anderzijds verbinding met een bestuurskundig kernthema binnen USBO, namelijk met Managing Professionalism. Het focusgebied Professional Performance biedt tevens mogelijkheden tot verbinding met de strategische onderzoeksthema’s Institutions for Open Societies en Life Sciences (met Geneeskunde en Diergeneeskunde als counterparts) van de Universiteit Utrecht.

Het kernthema Organizational Change, Leadership and Identity (OCLI) heeft mogelijkheden om verbindingen aan te gaan met het nieuwe UU focusgebied Cultures, Citizenship & Human Rights dat onder penvoerderschap van de faculteit Geesteswetenschappen valt. Ook Recht, Economie, Bestuur en Organisatie is daarin sterk vertegenwoordigd, vooral vanuit het departement Rechtsgeleerdheid.