Strategisch HRM

Inhoudelijke leiding

Het zwaartepunt  Strategisch Human Resource Management (SHRM) richt zich op maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken met betrekking tot twee kernthema’s:

 • Strategisch human resource management & public service performance; en

 • Human resource management van publieke vraagstukken.

Strategisch human resource management & public service performance is gericht op de bijdrage van SHRM aan prestaties van dienstverlenende publieke en semi-publieke organisaties met een publieke functie, de rol van leidinggevenden bij de implementatie van HRM, de motivatie van medewerkers in publieke organisaties, en vraagstukken en dilemma’s rond het meetbaar maken van prestaties in organisaties in de publieke en semi-publieke sector waaronder de overheid, de zorg en het onderwijs. Performance wordt multidimensionaal gedefinieerd conform het Harvard-model, bestaande uit organisatie-effectiviteit, medewerker-welzijn en maatschappelijk welzijn. Het voor B&O-kenmerkende concept van publieke waarde creatie sluit daarbij aan op het maatschappelijk welzijn van het Harvard model. SHRM & public service performance heeft verbindingen met het UU focusgebied Professional Performance.

Projecten en producten:

 • VENI-onderzoek ‘Capturing the nature of public value creation’ (Eva Knies);

 • Strategic human resource management – a balanced approach (Paul Boselie), tekstboek, McGraw-Hill Higher Education, tweede editie;

 • Promotieonderzoek naar implementatie van kwaliteit- en veiligheidbeleid (Ulrike Weske onder begeleiding van Paul Boselie, Margriet Schneider en Liesbeth van Rensen);

 • Promotieonderzoek naar people management van teamleiders in het voortgezet onderwijs (Julia Penning De Vries onder begeleiding van Eva Knies en Peter Leisink);

 • Promotieonderzoek naar de implementatie van lean management in de zorg en de rol van leidinggevenden (Robert van Kleeff onder begeleiding van Jasmijn van Harten, Paul Boselie en Eva Knies);

 • Promotieonderzoek naar uitbesteding en contracting van medewerkers van gerechtshoven en de impact op organisatie prestaties, medewerker welzijn en risico’s op schandalen (Arvie Purnomo onder begeleiding van Paul Boselie, Mirko Noordegraaf en Stephan Grimmelijkhuijsen);

 • Special issue in the International Journal of HRM met als thema SHRM & public sector performance (2018) (guest editors Eva Knies, Paul Boselie, Julian Gould-Williams en Wouter Vandenabeele);

 • People Management in het onderwijs seminar (medio 2019) met deelnemers uit de wetenschap en de praktijk in samenwerking met HR Studies Tilburg, met o.a. Julia Penning de Vries, Peter Leisink en Eva Knies;

 • The Future of Health Care Work seminar (15 november 2018) met circa vijftig deelnemers uit de wetenschap en de praktijk (voorzitter Jasmijn van Harten); en

 • Door ZonMW gefinancierd onderzoek naar de professionalisering van gemeentelijke re-integratiedienstverlening en de rol van HRM-beleid en –praktijken daarbij (in samenwerking met Hogeschool Rotterdam en Hanzehogeschool).

Human resource management (HRM) van publieke vraagstukken richt zich op de vraag naar de rol van HRM in publieke en private organisaties bij de aanpak van vraagstukken rond arbeid en arbeidsparticipatie. Dit kernthema is gericht op twee subthema’s: (1)  duurzame inzetbaarheid en management van demografische diversiteit (gender, leeftijd, etnische afkomst); en (2) sociaal- en personeelsbeleid van kwetsbare werknemers (o.a. langdurig werklozen, ongeschoolden, mensen met een beperking, flexibele werknemers) en zzp-ers. Een aantal onderzoekers kijken daarbij naar het management van de duurzame inzetbaarheid van professionals waaronder docenten, artsen en verpleegkundigen, opnieuw direct gerelateerd aan het UU focusgebied Professional Performance. HRM van publieke vraagstukken heeft verbindingen met de Future of Work hub van het UU strategische thema Institutions for Open Societies met nadrukkelijke aandacht voor duurzame inzetbaarheid van individuele medewerkers in wisselwerking met de organisatieomgeving waarin zij werkzaam zijn en voor kwetsbare groepen medewerkers en de rol van werkgevers en netwerken van werkgevers om werknemers een duurzaam arbeidsmarkt perspectief te bieden.

Projecten en producten:

 • Promotieonderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van medisch specialisten (Evelien van Leeuwen onder begeleiding van Eva Knies, Peter Leisink, Jan-Willem Lammers, Liesbeth van Rensen, Toon Taris);

 • Promotieonderzoek naar de transitie van MBO studenten naar de arbeidsmarkt (Corine Buers onder begeleiding van Paul Boselie, Peter Leisink en Joop Schippers);

 • Promotieonderzoek naar sustainable employment among professionals – an international perspective (Ahmad Zakariya onder begeleiding van Mandy van der Velde en Maria Peeters);

 • Promotieonderzoek naar duurzame inzetbaarheid en job crafting bij banken (Mandy Brouwer onder begeleiding van Mandy van der Velde en Maria Peeters);

 • Nieuwe AIO op het gebied van Employer Engagement vanaf begin 2019 (onder begeleiding van Paul Boselie en Rik van Berkel);

 • Postdoc-project in het kader van resilient societies: Future of Work, met een focus op flexibele werknemers, zzp-ers en mensen met een arbeidsbeperking (Silvia Rossetti);

 • Onderzoek in het kader van de nationale wetenschapsagenda naar bevordering van de arbeidsparticipatie van jong gehandicapten en de rol van werkgevers (Rik van Berkel en Silvia Rossetti, in samenwerking met de Universiteit van Tilburg);

 • Special issue in Human Resource Management Journal met als thema Employer Engagement (2018) (guest editors o.a. Rik van Berkel en Paul Boselie);

 • Special issue in the International Journal of Human Resource Management met als thema duurzame inzetbaarheid (2019/2020) (guest editors o.a. Jasmijn van Harten en Eva Knies);

 • Special issue in Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken met als thema duurzaam werken in de zorg (guest editor Monique Veld); en

 • Special issue in Journal of Vocational Behavior met als thema career sustainability (2019/2020) (guest editor o.a. Mandy van der Velde).

In het onderzoek binnen de twee kernthema’s worden verschillende theorieën toegepast (o.a. AMO theorie, resource based view, institutionele theorie, social exchange theorie, attribution theory, motivatie theorie, job demands-resources theorie en leiderschap theorie). Wat betreft opzet en uitvoering van onderzoek worden er binnen de twee kernthema’s diverse methodieken – zowel kwalitatief als kwantitatief – gebruikt. In toenemende mate wordt daarbij gebruik gemaakt van (a) een mixed method opzet en (b) een multi-actor perspectief: input van verschillende soorten actoren waaronder medewerkers, leidinggevenden, HR professionals en andere relevante spelers c.q. belangenpartijen.

De twee SHRM kernthema’s gaan samen met structurele samenwerking met partners in de omgeving en de praktijk waaronder de VO Raad (HRM in het voortgezet onderwijs), UMCU (HRM in ziekenhuizen), BZ (HRM binnen het Rijk c.q. ministeries) en de Normaalste Zaak (een netwerk van organisaties gericht op werk voor kwetsbare werknemers). Samenwerking heeft ook betrekking op structurele en strategische verbindingen met andere wetenschappelijke instituten en groepen binnen en buiten de UU. Binnen de UU kan daarbij gedacht worden aan het UU focusgebied Professional Performance en de IOS Future of Work hub. Buiten de UU zijn er strategische verbindingen met HR Studies Tilburg University, Aarhus University Denemarken en in meer algemene zin via het Dutch HRM Network met een tiental aangesloten Vlaamse en Nederlandse universiteiten met HRM onderzoek en een HRM master.