Samenwerken

Het Centre for the Humanities fungeert als intermediair tussen de facultaire gemeenschap en niet-academische partners uit de stad en de regio. Wilt u weten wat het Centre for the Humanities kan doen voor uw organisatie? Neem contact op met Martine Paulissen via cfh@uu.nl. Hieronder enkele voorbeelden van onze samenwerkingsverbanden.

gips gieten
Foto: hku.nl. UMake Workshop Art & Medicine

UMake

UMake - Utrecht Centre for Making brengt onderzoek naar maakprocessen in de kunsten, geesteswetenschappen en wetenschap samen om maatschappelijke uitdagingen in het onderwijs, de gezondheidszorg en de openbare ruimte aan te pakken.

Connekt

Connekt is een netwerk van meer dan 500 bedrijven, overheden en kennisinstellingen wereldwijd, die zich bezighouden met slimme, duurzame en sociale mobiliteit. Via dit netwerk beoogt het CfH, samen met het ICON, de geesteswetenschappelijke impact op dit terrein te bevorderen.

St-Gregorius College Utrecht

Het CfH is met het St-Gregorius College Utrecht een samenwerkingsverband aangegaan. Ruim dertig wetenschappers van de faculteit Geesteswetenschappen gaan in het schooljaar vanaf september 2018 op het Gregorius een gastles geven.
   

Studium Generale

Samen met het Centre for the Humanities en Cinema 't Hoogt organiseert Studium Generale in 2018 de serie Movies & Science: Authenticity.

Utrechtse dag van de Filosofie

Het CfH droeg bij aan de eerste Utrechtse Dag van de Filosofie, georganiseerd door het departement Filosofie en Religiewetenschappen op 21 april 2018.

Residenties in Utrecht

Culturele organisaties uit de stad Utrecht slaan de handen ineen met Utrechtse kennisinstellingen om internationale creatieve geesten naar Utrecht te halen. In 2015 en 2016 organiseerde Residenties samen met Festival Oude Muziek en het CfH Eventalks, dagelijkse korte overdenkingen over muziek en samenleving onder begeleiding van vocaal barokensemble Vox Luminis.
 

© iStockphoto.com/beltzasardaniel

Utrecht Religie Forum

Het Utrecht Religie Forum biedt een lezingenreeks aan over het brede thema religie. In navolging hiervan organiseerden het URF en het CfH in het voorjaar van 2018 samen een publieksevenement rondom het thema Religie en de Nederlandse identiteit.

Spring Festival

Jaarlijks werken het Spring Festival en het CfH samen om een inspirerende Fellow naar Utrecht te halen.

International Literature Festival Utrecht (ILFU)

Het Literatuurhuis organiseerde in 2017 minicolleges over literatuur en maatschappij tijdens het ILFU, in samenwerking met het CfH.

De Brede School Academie

Op het vlak van impact en diversiteit is het CfH in samenwerking met de Utrechtse organisatie De Brede School Academie (BSA) een pilotproject aan het ontwikkelen om de BSA ook in het voortgezet onderwijs een plek te geven. Naast de BSA, maken diverse organisaties uit het basis- en voortgezet onderwijs in Utrecht deel uit van deze pilot. De bedoeling is dat dit project zal bijdragen aan de taal- en leerontwikkeling van kinderen waarvan de moedertaal een andere dan het Nederlands is.

Meer samenwerkingsverbanden

Het CfH werkt ook samen met onder andere het IMPAKT Festival, Co. Laborations van het departement Media en Cultuurwetenschappen, het project Kasboekje van Nederland, een project over hedendaagse relevantie van klassieke teksten met de HKU en theatergroep Aluin (2016), en in het talentontwikkelingsprogramma Camera Interactiva (2015).