Plandocumenten

De bebouwing van het Utrecht Science Park omvat ca. 1,1 miljoen vierkante meter vloeroppervlakte. De ontwikkelmogelijkheden van het gebied zijn vastgelegd in enkele plandocumenten waarvan het vastgestelde Bestemmingsplan De Uithof 2010 het belangrijkste is. Het bestemmingsplan vormt het planologisch, juridisch toetsingskader dat bepaalt welke functie op welke locatie en onder welke voorwaarden is toegestaan. Het bestemmingsplan (plankaarten, toelichting en voorschriften) is te raadplegen via de overheidssite Ruimtelijkeplannen.nl.

In aanvulling op het bestemmingsplan zijn er voor De Uithof plandocumenten vastgesteld die nader richting geven aan inrichting en gebruik van het gebied. Deze documenten worden door de Universiteit Utrecht vanuit haar rol als eigenaar van De Uithof gebruikt als leidraad voor eigen investeringsplannen en worden als contractstuk aan derden verstrekt die zich in het Utrecht Science Park vestigen. Complementaire documenten die het hele gebied betreffen zijn:

Stedenbouwkundige Visie

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht heeft ingestemd met een Stedenbouwkundige Visie voor het centrum en oosten van het Utrecht Science Park (USP). In deze door Barcode Architect opgestelde visie staat hoe de buitenruimte en de gebouwen vorm krijgen de komende tien jaar: meer ruimte voor ontmoeten en samenwerken in en om de gebouwen, meer levendigheid op kleine en grote pleinen tussen de gebouwen en meer balans tussen groen en stenen, voetgangers en snel verkeer. Met deze visie zijn de kaders voor deze verandering vastgelegd, de precieze uitwerking volgt nog. De beelden die zijn verwerkt in de visie zijn dan ook bedoeld ter inspiratie. De veranderingen gaan stapsgewijs en met inspraak van alle gebruikers. 

Flora- & faunawetgeving 

Voor veel bouw- en aanlegplannen in het Utrecht Science Park gelden eisen op grond van de flora- en faunawetgeving. Om te voorkomen dat er voor ieder plan opnieuw inventariserend werk gedaan moet worden heeft de directie Vastgoed & Campus in 2012 een natuurwaardenkaart laten opstellen. Deze kaart heeft in 2015 een update gekregen:

Biodiversiteit

Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor de Universiteit Utrecht. Als onderdeel daarvan wil de universiteit onder andere de biodiversiteit op de campus van het Utrecht Science Park versterken en vergroten. Om dit te kunnen doen is inzicht nodig in de aanwezige biodiversiteit, de ontwikkelingen en de mogelijkheden om hier in positieve zin aan bij te dragen. Al deze informatie is gebundeld in het:

Culturele erfgoed 

Bij het ontwikkelen van de campusvisie over het toekomstige Utrecht Science Park onderzoekt de universiteit ook het culturele erfgoed. Begin 2016 werd bekend dat de gemeente een selectie van gebouwen en complexen van naoorlogse bouwkunst aangewezen heeft als gemeentelijk monument, waarvan ook een deel gesitueerd is op Utrecht Science Park. Naar aanleiding van deze informatie heeft de universiteiteen cultuurhistorisch onderzoek laten uitvoeren wat vastgelegd is in een rapport. Deze cultuurhistorische informatie kan een inspriatiebron zijn bij de te ontwikkelen Campusvisie van de UU. Het rapport met cultuurhistorische informatie vind je hier. Disclaimer: overname van beelden is alleen toegestaan na overleg met de auteur(s)

Beeldkwaliteitsplannen 

Op het niveau van deelgebieden of kavels zijn nadere detailleringen beschikbaar in de vorm van beeldkwaliteitsplannen (BKP). Deze documenten bevatten nadere voorschriften voor de inrichting van specifieke delen van het Utrecht Science Park. In deze documenten worden bijvoorbeeld de aansluitingen op het openbare gebied (toegangswegen en paden) en de wijze waarop een gebouw zich op de omgeving oriënteert vastgelegd. Aldus wordt beoogd dat de kwaliteit van de campus meer is dan de som der delen.