Gebiedsplan USP - Oost

Komende jaren wordt het Utrecht Science Park (USP) doorontwikkeld naar een levendig gebied waar ontmoeten, kennis delen en interdisciplinair samenwerken centraal staan. Naast werken, studeren en onderzoeken zal het gebied ruimte bieden aan wonen en recreëren. Vanwege de omvang van het USP en de complexiteit van deze opgave, is het USP opgedeeld in vijf deelgebieden: Noord, Noordwest-cluster, centrum, Zuid en Oost.

Overzicht USP met vijf deelgebieden
Beeld van USP, opgedeeld in vijf deelgebieden: Noord, Noordwest-cluster, centrum, Zuid en Oost.

Ontwikkeling deelgebied Oost

In de regio USP Oost bouwt de UU aan duurzame en toekomstbestendige huisvesting voor de faculteit Diergeneeskunde. Er komt een nieuw en duurzaam faculteitsgebouw voor onderwijs, onderzoek en staf. In dit gebouw ontmoeten medewerkers en studenten elkaar. Het wordt een plezierige plek om samen te werken en te studeren. Een plek waar Diergeneeskunde haar ambities voor de toekomst waar kan maken. Er komt ook een nieuwe onderzoeks- en onderwijsfaciliteit voor landbouwhuisdieren bij onderwijsboerderij De Tolakker. Het nieuwe faculteitsgebouw vervangt het Androclusgebouw, Nieuw Gildestein en het M.G. de Bruingebouw. Het gebouw komt op de locatie van het M.G. de Bruingebouw en de parkeerplaats. Zo ontstaat een verbonden geheel met De Tolakker en de dierenklinieken. Daarnaast wordt ernaar gestreefd het nieuwe faculteitsgebouw goed te verbinden met de centrumboulevard en wordt de tramhalte via een aantrekkelijke en veilige looproute met het nieuwe faculteitsgebouw verbonden.
Op de plek van het Androclusgebouw en Nieuw Gildenstein komt een heel nieuw woon- en werkgebied. Hier komt ruimte voor studentenwoningen en werklocaties. Aan de noordkant van het Utrecht Science Park ligt het UMC Utrecht, dat bezig is de hoofdentree naar de noordzijde te verplaatsen en de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten naar de zuidzijde, direct grenzend aan deelgebied Oost. Deze ontwikkelingen maken het mogelijk om het Life Sciences and Health-cluster in het USP verder te versterken en de samenwerking tussen Diergeneeskunde en het UMC Utrecht te verstevigen.

Gebiedsplan in de maak

Om de ambities en ontwikkelingen te faciliteren, stelt de UU in het voorjaar van 2022 een gebiedsplan op voor deelgebied Oost van het USP. Aansluitend wordt een kavelplan gemaakt voor de nieuwbouw van de faculteit Diergeneeskunde. Deze plannen zijn nodig om concreter vast te leggen hoe dit deelgebied zich gaat ontwikkelen en wat er kan en mag. Dit is essentieel voor de verdere ontwikkeling van de nieuwbouw Diergeneeskunde.

Wat is een gebiedsplan?

In een gebiedsplan worden de kaders vastgelegd voor de verschillende onderdelen in het gebied. Denk aan verkeer, horeca, onderwijs, studentenwoningen, bedrijven en groenvoorzieningen. Ook wordt in dit plan bepaald waar en hoeveel woon-, werk- en onderwijsruimte aan het gebied wordt toegevoegd. Daarnaast worden uitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd voor de ruimtelijke uitwerking. Die zijn nodig om de gewenste ontwikkelingen voor het gebied te kunnen uitwerken, zoals mobiliteit, de mix van functies in gebouwen, klimaatadaptatie, biodiversiteit en verblijfskwaliteit. Het gebiedsplan geeft daarmee de kaders aan waarmee in de kavelplannen daadwerkelijk een ontwerp van de gebouwen en openbare ruimte gemaakt kan worden.

Wat regelt het gebiedsplan voor deelgebied Oost?

Het gebiedsplan heeft betrekking op het ruimtelijk ‘laden’ van het gebied met woon, werk en onderwijsfuncties. De ‘Stedenbouwkundige Visie Utrecht Science Park Centrum en Oost' vormt het ruimtelijk kader voor de uitwerking ervan. De stedenbouwkundige kaders worden toegespitst op deelgebied Oost en worden uitgewerkt in vier thema’s: kwalitatieve beleving, openbare ruimte, gebouwen/programma en mobiliteit/logistiek. Groen en water zijn integraal onderdeel van het gebiedsplan. Een ontwerpvisie op het omliggende weidelandschap maakt deel uit van dit gebiedsplan. 

Wat is een kavelplan nieuwbouw Diergeneeskunde?

Binnen het gebiedsplan Oost wordt ingezoomd op de ruimte rondom de bestaande gebouwen en de nieuwbouw van de faculteit Diergeneeskunde. Hiervoor wordt een kavelplan opgesteld. Een belangrijk thema hierin is de ‘verbinding’ van de faculteit Diergeneeskunde met de rest van de universiteitscampus. De faculteit Diergeneeskunde is de enige instelling in Nederland die studenten opleidt tot dierenarts. Daarnaast doet de faculteit hoogstaand onderzoek en heeft zij een uniek veterinair perspectief op Life Sciences-vraagstukken. Deze unieke aard van de faculteit leidt tot een pakket van zeer specifieke eisen en randvoorwaarden voor de nieuwbouw en voor de logistiek en het transport van mens en dier in het aangrenzende gebied. Dit pakket nemen we mee bij de uitwerking van het kavelplan.

Betrokkenen en planning

De plannen worden opgesteld door adviesbureau PosadMaxwan in opdracht van de UU. Zij worden bijgestaan door een team van deskundigen op het gebied van biodiversiteit, mobiliteit en landschapsinrichting van de UU en externe partijen. Bij de ontwikkeling van de plannen wordt nauw samengewerkt met stakeholders, waaronder de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht, de Stichting USP en de faculteit Diergeneeskunde, om de onderlinge belangen zorgvuldig af te stemmen. In februari 2022 is het ontwerptraject gestart. De planning is om beide plannen in juli 2022 klaar te hebben.

Overzicht traject planvorming gebiedsontwikkeling
Traject planvorming USP

Van grof naar fijn

Welke randvoorwaarden en kaders liggen er al?

In 2020-2021 heeft de UU samen met de gemeente Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en Stichting Utrecht Science Park en met de betrokkenheid van heel veel andere belanghebbenden en geïnteresseerden een omgevingsvisie opgesteld voor het USP. In dit plan staan de ambities en doelstellingen voor het gebied voor verschillende thema’s tot en met 2040. Aansluitend heeft de UU haar vastgoedportefeuille geanalyseerd en een Stedenbouwkundige Visie Utrecht Science Park Centrum en Oost opgesteld. Hierin zijn ook de stedenbouwkundige kaders voor verdere ontwikkeling geformuleerd.

Vragen of contact?

Heb je een vraag of wil je meer weten over deze plannen? Stuur dan een mail aan communicatievc@uu.nl.