Lijst VLAM

VLAMmen voor de U-raad!

VLAM (Verenigde Lijst Actieve Medezeggenschap) is dé personeelspartij van de Universiteit Utrecht. Wij zijn geen ‘single issue’-partij, maar vertegenwoordigen alle soorten medewerkers: promovendi, tijdelijke medewerkers, vaste staf én ondersteunend personeel. Wij zijn een constructieve, maar ook kritische gesprekspartner van het college van bestuur. Hierbij baseren we ons op feiten, en niet op hypes in de media.  Wil jij een brede en constructieve vertegenwoordiging in de U-raad? Kies dan VLAM!

Speerpunten van de lijst VLAM

VLAM staat voor:

 • Minder werkdruk
 • Minder bureaucratie
 • Meer zelfstandigheid en vrijheid voor docenten
 • Sober en doelmatig bestuur
 • Goed werkgeverschap
 • Meer vaste aanstellingen
 • Aandacht voor diversiteit
 • Dialoog en het eerlijke verhaal
 • Voorrang voor de financiering van onderwijs en onderzoek
 • Duurzame bedrijfsvoering
 • Continu contact met de achterban
 • Meer geld uit Den Haag

Contact

Joop Schippers
Tel. (030) 253 71 16
E-mail: j.j.schippers@uu.nl

Bekijk hieronder de Vlam-kandidaten voor de universiteitsraad 2017-2019: 

Syl Blad

Ik werk als opleidingsmanager bij het departement Scheikunde. Door mijn spin-in-het-web functie spreek ik regelmatig directeuren, beleidsmakers, onderzoekers/docenten, studenten en scholieren.

De universiteit staat voor veel uitdagingen, o.a. internationalisering, interdisciplinariteit, diversiteit, competitie en selectiviteit. Dit heeft impact op alle lagen van de organisatie en vraagt daarom om input uit alle lagen van de organisatie.

Mocht ik worden verkozen in de universiteitsraad dan wil ik me inzetten voor goede communicatie, zowel top-down als bottom-up. Als ondersteuner heb ik extra oog voor de helderheid en werkbaarheid van systemen, processen en procedures. Daarnaast vind ik het buitengewoon belangrijk dat de verdeling van middelen strookt met de samen vastgestelde prioriteiten.

Gezien het feit dat mijn verkiezing voor de periode 2019-2021 al is veilig gesteld, spoor ik u aan om te stemmen op een van mijn partijgenoten wetenschappelijk personeel alfa/gamma of bèta van de lijst VLAM!

I am the education programme manager for the Chemistry department. The nature of the function entails that I regularly speak with directors, policy makers, researchers/lecturers, students and high school students.

The university is facing many challenges: internationalization, interdisciplinarity, diversity, competition and selectivity, amongst others. These challenges have an impact on all layers of the organization, and require input from all of these layers.

Should I be elected for the University Council, I intend to strive for good communication, both top-down and bottom-up. Due to the nature of my work I have special attention for the clarity of systems, processes and procedures – are they easy to work with? I also deem it of extra-ordinary importance that the division of means is in congruence with the priorities that we have agreed upon together.

Due to the fact that my election for the 2019-2021 period has already been safeguarded, I urge you to vote for one of my fellow party members on the alfa/gamma- or bèta lists of VLAM!

Joke Daemen

Sinds 1999 ben ik werkzaam bij de lerarenopleidingen van de UU  in het bijzonder voor het vak wiskunde.

Naast onderwijs, onderzoek en projectwerk heb ik veel ervaring met curriculumontwikkeling en onderwijsorganisatie zowel bij de Faculteit Bètawetenschappen als de Faculteit Sociale Wetenschappen. Deze ervaring levert mij een goede basis voor mijn werk in de U-raad.

In mijn tijd aan de UU heb ik ervaren dat er door toenemende kennis en inzichten steeds hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs. We mogen trots zijn op de kwaliteit die we leveren. Tegelijkertijd zien we echter ook dat de tijd en ruimte voor medewerkers om blijvend kwaliteit te leveren steeds beperkter wordt.

Ik wil me als raadslid graag inzetten voor uitdagend onderwijs en hoogstaand onderzoek, met de daarbij passend ontwikkelmogelijkheden en tijd voor medewerkers om dit mogelijk te maken. Dat betekent dat we naast steeds meer en steeds beter ook het lef moeten hebben om soms te kiezen voor iets minder.

Gert Folkers

De universiteit als geheel heeft de laatste paar jaar meer ontvangen dan uitgegeven. De raad is van mening dat middelen bedoeld voor onderwijs en onderzoek daarvoor ingezet dienen te worden. Het is mijn ambitie om bij kaderstelling, vaststelling van de begroting en financiële verantwoording achteraf te beoordelen of de middelen worden uitgegeven waarvoor deze bedoeld zijn en als dat naar de mening van de raad onvoldoende het geval is hiertegen te ageren.

Om tot een adequate verdeling van middelen tussen onderwijs, onderzoek, ondersteuning, huisvesting en nieuw beleid te komen wil ik mij inzetten voor:

 • een voor inflatie gecorrigeerd studiepunttarief
 • middelen voor een helder carrièreperspectief voor jonge medewerkers in onderwijs en onderzoek
 • functionele en duurzame nieuwbouw waarbij medewerkers kunnen meebeslissen over de plannen
 • instemmingsrecht op de verdeling van beleidsmiddelen.
Annemieke Hoogenboom

Ik heb de afgelopen zes jaar als lid van de personeelsgeleding van de faculteitsraad Geesteswetenschappen de medezeggenschap van zeer nabij leren kennen. De medewerkers van Geesteswetenschappen hebben in die periode vooral te maken gehad met bezuinigingen en met pogingen het rendement in het onderwijs te verhogen. Dat zette de toch al zo zwaar belaste docenten en onderzoekers enorm onder druk. Maar mede door het onderwerp aanhoudend te agenderen is de werkdruk inmiddels een factor die in de besluitvorming rond ieder onderwerp betrokken wordt.

Ik ben er van overtuigd dat medezeggenschap effectiever is dan op het eerste gezicht lijkt. Natuurlijk is de universiteit een grote organisatie die je niet zomaar van koers verandert. Maar door goed geïnformeerd te zijn, consequent heldere standpunten in te nemen, en die vasthoudend en constructief in te brengen, kan je als raadslid de bestuurlijke processen wezenlijk beïnvloeden.

Voor die informatie is uitwisseling met de achterban onmisbaar. Daarom heb ik me in de faculteitsraad sterk gemaakt om de medezeggenschap dieper in de departementen te verankeren, iets wat stap voor stap vruchten begint af te werpen. Ook de samenwerking met de studentgeleding en de contacten met bewegingen als WOinActie zijn voor mij van wezenlijk belang.

De werkdruk zal een van mijn belangrijkste aandachtspunten zijn. Dat onderwerp raakt immers de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, en van het persoonlijk leven van medewerkers. En al die andere uitdagingen waar de universiteit voor staat, zoals de diversiteit, interdisciplinariteit en de internationalisering, kunnen alleen een kans krijgen met een reële taakbelasting. Voor een werkelijke verlichting van de werkdruk zal er meer geld uit Den Haag moeten komen, maar zal er ook voortdurend aandacht moeten zijn voor de andere factoren die daarin een rol spelen, zoals de autonomie van de medewerkers en de rol van de leidinggevenden.

 

Toine Minnaert

Ik werk als Universitair Docent bij het departement Media en Cultuur, waar ik naast onderwijs en onderzoek de minor Kunst, Cultuur en Maatschappij en de internationale master Arts & Society coördineer. In de 25 jaar die ik inmiddels binnen de UU rondloop (student, promovendus en nu docent-onderzoeker) heb ik al veel onderdelen van de universiteit leren kennen, en daarmee dus ook een goed beeld van de complexiteit en het harde werk dat op al die plekken wordt verzet.

Ook heb ik gemerkt hoe belangrijk een goede medezeggenschap is. Niet alleen (of louter) als plek om kritiek te spuien of kritische vragen te stellen aan het College van Bestuur, maar ook als een plek waar de meerstemmigheid van de academische gemeenschap tot zijn recht komt en mee wordt genomen in de besluitvorming. We zijn het niet altijd met elkaar eens, en dat hoeft ook niet. Stijlen kunnen verschillen, evenals opvattingen. Voor mij is de Universiteitsraad de plek waar medewerkers en studenten over de volle breedte van de UU met elkaar én met het CvB het gesprek aangaan en een afspiegeling vormen van de universitaire gemeenschap. Als lid van VLAM wil ik graag deelnemen aan dit gesprek, en daarin de stem van de vele collega’s – UU breed en Geesteswetenschappen in het bijzonder – vertegenwoordigen.

Naast vanzelfsprekende onderwerpen als de balans tussen onderwijs- en onderzoekstaken voor medewerkers, de hoge werkdruk en de noodzaak voor transparant bestuur staat voor mij de komende periode twee zaken bovenaan de prioriteitenlijst: zinvol internationaliseren en het vinden van een balans tussen ambities en realiteit. Beiden spelen in mijn eigen werk een belangrijke rol, en zijn onderwerpen die in alle lagen van de UU spelen. Ik zet mij graag daarvoor in, door een kritisch en constructief geluid te laten horen.

I work as an Assistant Professor at the Department of Media and Culture, where, in addition to teaching and researching, I coordinate the minor Kunst, Cultuur en Maatschappij and the international Master's in Arts & Society. In the 25 years that I have been walking around at the UU (student, PhD student and now teacher-researcher) I already got to know many parts of the university, and with that also a good picture of the complexity and all the hard work that takes place at those places.

I also noticed the importance of good employee participation. Not only (or merely) as a place to criticize or ask critical questions to the Executive Board, but also as a place where the polyphony of the academic community comes into its own and is taken into account in decision-making. We don't always agree with each other, and we don't have to. Styles can differ, as well as views. For me, the University Council is the place where staff and students, across the full breadth of the UU, enter into discussions with each other and with the Executive Board and are a reflection of the university community. As a member of VLAM, I would like to participate in this conversation, and represent the voice of the many colleagues - UU broad and Humanities in particular.

In addition to self-evident topics such as the balance between teaching and research tasks for employees, the high workload and the need for transparent management, two things are at the top of the priority list for me in the coming period: meaningful internationalization and finding a balance between ambitions and reality. Both play an important role in my own work, and are topics that play in all layers of the UU. I am happy to be committed to this by sounding a critical and constructive sound.

Liesbeth Potters

Van 20 tot en met 22 mei zijn er weer verkiezingen voor de universiteitsraad. Ik ben een OBP-kandidaat en reeds verkozen, omdat alleen VLAM obp-kandidaten op de lijst heeft, maar ik stel me toch graag aan u voor en hoop dat u op een van mijn wp-collega’s van VLAM stemt.

Ik ben informatiemanager en securitycontactpersoon bij Rebo, in de URaad ben ik dan ook actief in de commissie Financiën, Personeel en IT. Ik heb nu 5 jaar ervaring in de Raad en ik mag nu dus nog een keer 2 jaar meepraten.

Naast de commissie FPI ben ik ook lid van de PR-commissie. We proberen, ook buiten verkiezingstijd, contact te houden met onze achterban door het organiseren van koffiemomenten (“oh, jullie zijn er weer, leuk”, met MZ on Tour-bijeenkomsten, met chocolademuizen en andere leuke acties).

Ik zal hier graag mee doorgaan en iedereen die contact zoekt met de Raad is welkom om te mailen, te bellen of langs te komen.

Frank van Rijnsoever

Ik sta voor een universiteit met een waarin we in goed overleg besluiten met elkaar nemen. De universiteit is een complexe organisatie met hoogopgeleide professionals. Constructieve dialoog is de enige manier om tot gedragen besluiten te komen. Dialoog heeft de universiteit gebracht waar ze nu is, en de universiteitsraad speelde hier een belangrijke rol in. Voor de toekomst blijft het belangrijk dat leden van de universiteitsraad het constructieve overleg blijven voeren. Ik sta, met VLAM, voor deze dialoog!

PS: Ik sta op eigen verzoek onderaan de kieslijst. Ik wil andere VLAMmers, die allen mijn ideaal delen, de gelegenheid geven om in de raad komen.

I stand for a university in which decisions are made after a constructive dialogue with stakeholders. The university is a complex organization with highly educated professional.s Constructive dialogue is the only way to come to decisions that are accepted by the entire academic community. Dialogue has brought the university where she is today, and the university council had an important role in this process. For the future, it is important that members of the university council remain engaged in a constructive dialogue. That is where I, on behalf of the VLAM party, stand for!

PS: I have requested to be put at the bottom of the list. I would like to give other people of the VLAM-party, who all share my ideals, the opportunity to get into the council.

Yolanda Grift

Waarom ik me kandidaat stel voor de U-raad? Samenwerken en communiceren.

Ik werk sinds 1982 bij de Universiteit; eerst als AIO, later als UD. En ik heb in al die jaren met zeer veel collega’s samengewerkt, zowel wp maar ook obp. En daar zit ook mijn drive om me kandidaat te stellen. Ik vind het belangrijk om niet alleen met wp’ers samen te werken maar zeker ook met obp’ers. Goede, betrokken obp’ers zijn goud waard. Door samen te werken, krijgt het onderwijs maar zeker ook het onderzoek meerwaarde. Mijn stelling is dan ook: zorg als wp’er dat je weet wat obp’ers doen, betrek ze bij jouw werk en andersom, als obp’er verdiep je in wat wp’ers doen en daar waar jij kunt ondersteunen: doe dat. Ik wil me dus sterk maken voor een sterk obp.

Daarnaast is communicatie dé pijler waarop alles rust. Informeer medewerkers, neem ze mee in het proces en laat zien waar de problemen zitten en mogelijke oplossingen. Door alleen het eindresultaat te laten zien en niet en het proces, creëer je geen community. En dat is toch wat een universiteit wil zijn.

Ik werk dus al ruim 35 jaar bij de universiteit en inmiddels bij de Utrecht University School of Economics (U.S.E.). Ik geef met veel plezier zowel de technische vakken wiskunde, statistiek en econometrie, maar leid daarnaast ook middelbareschool docenten algemene economie op. Als econometrist werk ik graag samen met collega’s en zet dan mijn kennis en vaardigheden in.

Naast mijn werk ben ik actief in de bewonersvereniging. Ik zoek daarbij de dialoog met ambtenaren maar schuw een gang naar de rechter niet. Soms is dat nl. de enige manier om met – in dit geval – de gemeente te communiceren.

VLAM is er voor het wp én het obp. Steun dus ook de vertegenwoordiging van het obp in de U-raad.

Johan Rozenbrand

Even voorstellen. Johan Rozenbrand, 50+, fanatiek hardloper (liefst halve marathons) en werkzaam bij Farmacie. Ik geef ruim 20 jaar onderwijs bij dit departement en ben in die tijd ook (op een scheikundig onderzoek) gepromoveerd. Thans werkzaam in het bacheloronderwijs van Farmacie en Biomedische Wetenschappen. Na een aantal jaren Bètafaculteitsraad ben ik actief in de Universiteitsraad en medezeggenschap op de werkvloer (DAC). Ik probeer zoveel mogelijk onderwerpen vanaf de werkvloer ook besproken te krijgen op universiteitsraadsniveau. Daarnaast hebben het onderwijs, onderzoek en personele zaken mijn aandacht. Voor dit laatste zit ik ook in het overleg tussen de vakbonden en het CvB. Ik wil me de komende jaren graag weer inzetten voor de medezeggenschap op universitair en facultair niveau.

A short introduction. Johan Rozenbrand, 50+, fanatic runner (preferably half marathons) and working at Pharmacy. I teach for more than 20 years at the department and in the mean while also finished my PhD thesis. Now I work at the undergraduate education of Pharmacy and Biomedical Sciences. After six years faculty council, I am currently active in the university council trying to discuss workplace topics. In addition to teaching I try to focus on research and personal matters. For the latter I also participate in the consultation of trade unions with the CvB. In the next years I want to represent you in both councils.

Joop Schippers

We werken bij een universiteit die topprestaties levert op het gebied van onderwijs en onderzoek. Dat gaat niet vanzelf. Om topprestaties te leveren zijn goede medewerkers nodig die keihard werken en een College van Bestuur dat de instelling in de goede richting leidt en enthousiasmerend aanvuurt en aanvoert. Een goed functionerende instelling waar je prettig werkt en effectief en met plezier kunt studeren, vergt ook een goed functionerende medezeggenschap. Enerzijds als democratische tegenmacht voor de zeggenschap en anderzijds als gesprekspartner die het college informeert over wat er op de werkvloer van de organisatie gebeurt en voedt met ideeën.

Mijn ervaring gedurende het afgelopen decennium leert dat goede en goed gemotiveerde ideeën vanuit de universiteitsraad telkens serieus worden ontvangen en besproken. Dat betekent niet dat we als raad altijd ‘onze zin krijgen’. Zo gaat dat in de politiek. Wel dwingt de discussie erover het college de eigen koers nog eens goed te doordenken en uit te leggen.

En regelmatig krijgen we wel ‘onze zin’. Zo heeft de raad een substantiële bijdrage geleverd aan de inhoud en toon van de kwaliteitsafspraken. Ook heeft de raad een effectieve invulling weten te realiseren van het door de wet toegekende instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Daarnaast spelen leden van de medezeggenschap inmiddels een serieuze rol bij de benoeming van leden van het College van Bestuur.

Voor de raadsperiode 2019-2021 zullen het nieuwe Strategische Plan, werkdruk, voldoende autonomie voor docenten en onderzoekers, internationalisering en huisvesting (opnieuw) belangrijke thema’s zijn. Ook de discussie over de waardering en beoordeling van medewerkers, de genderbalans binnen de organisatie en de vraag hoe met ons onderwijs in te spelen op de samenleving en de arbeidsmarkt van de toekomst zal de nodige aandacht vragen. En ten slotte trek ik graag samen met het College van Bestuur op voor meer ‘Haagse’ financiering voor onze universiteit.

VLAM zet zich daar vol vuur voor in en ik draag daar graag aan bij.

Wim de Smidt

VLAM staat voor kritisch en constructief. En daar voel ik me thuis. In de overtuiging dat je als medezeggenschap het meest bereikt door constructief maar ook kritisch mee te denken over de koers en de (in)richting van de UU. Vanuit het organisatieperspectief maar, voor wat de UU betreft, juist ook vanuit de belangen van medewerkers en studenten.

En ja, soms duurt het even voordat de ideeën en suggesties vanuit de raad worden overgenomen, maar de afgelopen twee jaar heb ik gemerkt dat het CvB wel degelijk die ideeën en suggesties van de raad overneemt. Bijvoorbeeld in plaats van jaarlijks miljoenen over te houden in het verleden, durft ons CvB tegenwoordig zelfs een negatieve begroting op te stellen, met het afgelopen kalenderjaar voor het eerst een negatief resultaat. We geven niet alleen het geld uit dat we binnen krijgen, maar we spreken ook onze reserves aan om achterstanden weg te werken.

En bijvoorbeeld de problematiek van de vaak korte en kleine aanstellingen voor tijdelijke docenten. Inmiddels is het beleid van het CvB om alle docenten aan te stellen voor 4 jaar met een omvang van tenminste 0,7 fte waarvan 10% ontwikkeltijd voor de docent zelf. Nu de uitvoering door de faculteiten nog. Ook daar blijven we als VLAM bovenop zitten.

Een beetje hard werken en studeren op is niet erg. Maar werken en studeren moet ook zinvol zijn en bij voorkeur ook leuk. Ongezonde werk- en prestatiedruk en een onveilig werkklimaat horen daar niet bij, maar komt ook binnen de UU voor. Ook die onderwerpen staan ook op de agenda van het CvB om dat aan te pakken, maar wat mij betreft moet en kan dat sneller en beter en wil ik me daarvoor de komende twee jaar hard voor maken.

Net als voor minder regeldruk en meer vertrouwen, ontwikkelingsmogelijkheden voor alle medewerkers en duidelijkheid over ons loopbaanperspectief.

Voldoende aandacht voor het OBP is wat mij betreft ook een speerpunt. Uiteraard ondersteunen wij als OBP-ers het primaire proces en dat proberen we ook professioneel, effectief, efficiënt en goed te doen. Maar we zijn als OBP-ers geen percentage dat niet hoger mag zijn dan 20% van de omzet.

Wat dat betreft is het ook jammer dat er niet voldoende kandidaten zijn voor de beschikbare zetels voor het Ondersteunend en beheerspersoneel. U kunt dus helaas niet op mij stemmen. Maar u kunt wel stemmen op een wetenschappelijk personeelslid van de enige partij die ook opkomt voor het OBP: VLAM.

Tot slot, ook ons CvB kijkt naar het opkomstpercentage van de verkiezingen. Hoe groter dat opkomstpercentage hoe groter onze legitimiteit. Dus STEM in ieder geval.

Mechiel Korte

Studenten en medewerkers vormen samen het hart van de Universiteit Utrecht (UU). Via medezeggenschap hebben we een unieke kans om van onze UU, een universiteit te maken waar iedereen met plezier kan werken, gehoord wordt en zich welkom voelt. Dat is nu niet altijd het geval. Zowel studenten als medewerkers staan bloot aan hoge werkdruk en mensen met een chronische ziekte of handicap worden dagelijks geconfronteerd met onnodige barrières. Volgens twee recente onderzoeken van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren en de vakbond FNV en de Vawo hebben 44% van de vrouwen en 35% van de mannen op de Nederlandse Universiteiten last van pesten, kleineren, en/of intimidatie. Een belangrijke oorzaak is de hiërarchische, individualistische en competitieve cultuur op Universiteiten. Dat kan, nee, dat moet anders.

Binnen de U-raad komen veel verschillende onderwerpen aan bod. Mijn speerpunt zal zijn het verbeteren van werkomstandigheden in de breedte zodat iedere student en werknemer tot zijn recht komt. Door mijn jarenlange ervaring als docent/onderzoeker (bèta) op het gebied van stress en gezondheid kan ik een constructieve bijdrage leveren op gebied van verlaging van de werkdruk en vergroten van werkplezier. Er kan nog een grote slag gemaakt worden. Er is meer geld nodig voor onderwijs en onderzoek, maar dat lost niet alles op. Een burn-out ontstaat namelijk door meerdere factoren, zoals: een sociaal onveilige werkomgeving; gebrek aan invloed en controle over je werk; gebrek aan support; gebrek aan waardering en tenslotte roddel, pesterij en intimidatie. Iemand is burn-out gevoelig als hij/zij waarschuwingssignalen in lichaam negeert, en denkt dat harder werken meer waardering zal opleveren. Wanneer de stress chronisch wordt en ontspanning niet meer lukt is een burn-out slechts een kwestie van tijd. Stress drukt als het ware op alle systemen in het lichaam/hoofd en dit verhoogt de kans op ziekten en bemoeilijkt herstel. Niet de put dempen nadat het kalf is verdronken, maar werken aan een grotere weerbaarheid en veerkracht van studenten en medewerkers. Verder meer invloed en controle over je werk. Een minder hiërarchische UU met meer inspraak om machtsmisbruik te voorkomen, waar studenten en medewerkers maximaal worden ondersteund en gewaardeerd. Minder concurrentie en meer samenwerking. Iedere schakel in de keten van student-docent/onderzoeker-OBP-hoogleraar-bestuurder is even belangrijk!