Subsidievoorwaarden

Alle subsidies zijn garantiesubsidies. Dit houdt in dat het Universiteitsfonds de garantie geeft dat u een vooraf vastgesteld bedrag aan subsidie krijgt om een tekort op de begroting op te vangen, mits dat verwachte tekort in uw begroting daadwerkelijk optreedt. Dit laat u achteraf zien door een afrekening in te dienen. Indien het tekort in de afrekening kleiner is dan verwacht, dan krijgt u minder subsidie. Blijkt het tekort hetzelfde of hoger dan verwacht dan krijgt u het vooraf toegekende bedrag, mits er aan alle vereisten voldaan is. 

Een subsidieaanvraag dient te voldoen aan de onderstaande formele vereisten: 

De aanvrager

Het projectplan

 • De aanvraag dient binnen één van de subsidiabele categorieën te vallen. Bekijk hiervoor de categorieën bij individuele student of studentenorganisatie.
 • In de aanvraag moet worden aangegeven waarom dit project subsidie verdient en waarom dit project een toevoeging is aan de academische vorming van studenten of iets toevoegt aan het studentenleven.
 • De activiteit moet, met uitzondering van een studie-, muziek- en sportreis, in Utrecht plaatsvinden.
 • Een project dient meerdere inkomstenbronnen te hebben. De subsidieaanvrager heeft een gedegen dekkingsplan waarbij de verschillende inkomstenbronnen in evenwicht zijn. Het Utrechts Universiteitsfonds subsidieert alleen activiteiten waarbij ten minste één andere inkomstenbron aanwezig is. Andere inkomstenbronnen kunnen zijn:
  • een eigen bijdrage van de vereniging zelf,
  • deelnemersbijdragen/kaartverkoop,
  • sponsoring,
  • andere fondsen.
 • De garantiesubsidie moet worden besteed aan essentiële zaken (sprekers, locatie e.d.). Het Utrechts Universiteitsfonds financiert geen borrels maar is zich er wel van bewust dat dit onderdelen zijn van bepaalde te subsidiëren activiteiten. Het bedrag dat wordt besteed aan een borrel, lunch of diner dient in redelijke verhouding te staan tot essentiële zaken. 
 • Er dient een plan te zijn voor de wijze waarop de organisatie naar aanleiding van het verkrijgen van de subsidie het Utrechts Universiteitsfonds gaat promoten onder (oud)leden en deelnemers. Wij verwachten dat de officiële advertentie/het officiële logo wordt geplaatst op:
  • Posters
  • Programmaboekjes
  • Entreetickets
  • De website
 • Wij verwachten dat als een activiteit wordt georganiseerd, er een bericht op Facebook wordt geplaatst over de activiteit met een tag naar de pagina van de STUF. Bij een individuele aanvraag, voor bijvoorbeeld een congres, zien we graag een bericht op Facebook waarin wordt gepromoot om vriend te worden van het Utrechts Universiteitsfonds.
 • Bij grote evenementen (rond en nabij de 100 deelnemers) zien we graag dat de door ons aangeleverde banner op het evenement zelf wordt gebruikt. Deze kan een week voor de activiteit op woensdag tussen 15:00 en 17:00 opgehaald worden op ons kantoor in het bestuursgebouw op de Uithof.
 • Bij ontoereikende promotie zal een korting van 25% gehanteerd worden. Bij ontbrekende promotie zal 50% van het bedrag gekort worden.
 • Het gevraagde bedrag mag niet lager dan € 100,- zijn.
 • Bij voorstellingen/concerten/symposia etc. verwachten wij twee vrijkaartjes.

Algemene voorwaarden

 • De aanvraag dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit te worden ingediend.
 • De subsidieaanvraag dient ingediend te worden via onze website.
 • De aanvraag dient volledig te zijn.

Indien de subsidieaanvraag niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, komt de aanvraag niet voor een garantiesubsidie in aanmerking.

Zie onderliggende pagina's voor meer informatie over het aanvragen van subsidies voor studentenorganisaties of individuen.