Educatie en training

Competenties omtrent werken met dieren

Aan de functie ‘het opzetten van het project en de dierproef’ worden door de overheid competentie-eisen gesteld. Hiervoor is in Nederland de cursus Proefdierkunde ontwikkeld. Deze cursus wordt op een aantal plaatsen in Nederland aangeboden, waaronder in Utrecht, en wordt landelijk gecoördineerd door de leerstoel Dierenwelzijn en Proefdierkunde van de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. De Utrechtse cursus is toegankelijk voor zowel interne als externe cursisten.


Op 18 december 2014 is de nieuwe Wet op de dierproeven (Wod) van kracht geworden. Daardoor is de opzet van de cursus Proefdierkunde enigszins veranderd t.o.v. de situatie daarvoor; de cursus bestaat nu uit twee delen, een basiscursus en een soortspecifieke cursus. Deze twee samen geven de bevoegdheid tot het opzetten van het project en een dierproef.


Per 1 augustus 2015 is de bevoegdheid beperkt. U mag geen handelingen verrichten aan dieren, tenzij er een aanvullende opleiding is gevolgd. Vanaf nu bent u pas bevoegd voor het werken met dieren als u bekwaam bent (competentieprofiel, diersoort en handeling(en) vermelden).
Met de basiscursus Proefdierkunde en de soortspecifieke cursus knaagdieren en konijn, zoals deze in Utrecht gegeven wordt, is de geslaagde cursist bevoegd om zowel een proefopzet te bedenken als eenvoudige handelingen op deze dieren uit te voeren. 

 

  • Voor informatie over de cursus Proefdierkunde aan de Universiteit Utrecht, klik hier.
  • Voor informatie over de soorspecifieke cursussen aan de Universiteit Utrecht en aan andere universiteiten in Nederland, klik hier.
     

Op deze website is onder 'opleiding functies art. 9 en 13f.2' een duidelijke uitleg geplaatst over de eisen die de Nederlandse overheid stelt aan de verschillende competenties en opleidingen.

Voor meer informatie over competenties, kijk op de pagina 'bevoegd en bekwaam' van de Instantie voor Dierenwelzijn Utrecht.

 

Leven Lang Leren

De Wod bepaalt dat onder de verantwoordelijkheid van de ‘functionaris competenties’, “…personeelsleden bij elke fokker, leverancier en gebruiker voldoende geschoold en bekwaam zijn, en voortdurend worden opgeleid….” (zie art. 13f, lid 3, onderdeel c van de Wod). Voor wat betreft het “voortdurend worden opgeleid” heeft de werkgroep Educatie en Training hier in 2016 voorstellen voor gedaan, deze zijn hier te downloaden.

In februari 2018 heeft het 3Rs-Centre ULS in samenwerking met het IvD-platform een handreiking opgesteld voor de praktische implementatie van nieuwe wet- en regelgeving omtrent het leven lang leren in de proefdierkunde. Het document is in februari 2019 uitgewerkt en opnieuw gepubliceerd in samenwerking met het NCad.

Download hier de handreiking Leven Lang Leren in het dierexperimenteel onderzoek.