Investeer in docenten voor hoogwaardig Engelstalig hoger onderwijs

Een groep mensen aan tafel krijgt les © iStockphoto.com/AzmanL
© iStockphoto.com/AzmanL

Een bijdrage van taalwetenschappers Rick de Graaff en Rias van den Doel

Anders dan de titel van artikel 'Internationaliseer de staf wanneer docenten slecht Engels spreken' (ScienceGuide 30 juni) suggereert, is internationalisering van de staf beslist geen quick fix voor Engelstalig hoger onderwijs. Uit ons onderzoek, uitgevoerd door Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en Kohnstamm Instituut, komt naar voren dat investeringen in tijd, middelen en commitment essentieel zijn om hoogwaardig Engelstalig hoger onderwijs te kunnen bieden.

Dat betekent in de eerste plaats bindende afspraken over docentprofessionalisering in taalvaardigheid, interculturele competenties en activerende didactiek. Én over de daarvoor benodigde tijd. In de tweede plaats betekent dat ook het opnemen van academische of professionele Engelse taalvaardigheid en internationale oriëntatie in de eindtermen, die van belang zijn voor de toekomstige loopbaan van de studenten. En dus ook dat deze een duidelijke plek moeten krijgen in de leeractiviteiten, feedback en beoordeling. Investeringen dus die lonen, door de instellingen en de opleidingen, voor de docenten en de studenten.

Teksballon gevuld met Engelse woorden © iStockphoto.com/mrPliskin
© iStockphoto.com/mrPliskin

Daarnaast, met nadruk op naast, benadrukt het onderzoek om kritisch te kijken naar internationaliseringsmogelijkheden van de staf. Een Engelstalig programma biedt immers gelegenheid om staf uit het buitenland aan te trekken, met specifieke expertise en met een grotere culturele en talige diversiteit. Maar alleen als, en op voorwaarde dat, deze internationale aanvulling ook een verrijking is: met uitstekend intercultureel inzicht, goede didactische bekwaamheden, voldoende interactieve vaardigheden en verstaanbaarheid. Precies zulke afspraken en basiskwalificaties als voor Nederlandstalige docenten dus.

Past zulke nuance allemaal in een ronkende kop? Nee, kennelijk niet. Dan kiezen wij liever een kop die wat minder lekker bekt of minder bellen doet rinkelen. Maar wel een vlag die de lading dekt. Daar is niet alleen dit onderzoek bij gebaat, maar vooral ook een afgewogen discussie en besluitvorming over de plussen en de minnen, de maren én de mitsen van Engelstalig HO. Dat is waar uiteindelijk de docenten en studenten in dat onderwijs het meest bij gebaat zijn.

Over de auteurs

Prof. dr. Rick de Graaff en dr. Rias van den Doel zijn auteurs van Effecten van Engels als voertaal in het hoger onderwijs: leeromgeving leerprocessen, leeropbrengsten (van den Doel, Edwards, van Beuningen, Breetvelt & de Graaff, 2021).

Update van 8 september 2021

Het antwoord van de minister van OCW n.a.v. gestelde Kamervragen is op 12 augustus verschenen. Zij antwoordt daarin:

Vraag 3: Wat vindt u van de suggestie van de onderzoekers om in te zetten op meer internationale staf?

Antwoord 3: Dit is niet de suggestie van de onderzoekers, hoewel de titel van het artikel in ScienceGuide dit suggereert. De onderzoekers hebben hierover contact opgenomen met de betrokken journalist en een eigen nieuwsbericht laten plaatsen via de website van de Universiteit van Utrecht.2 Zij zullen hun rapport ook onder de aandacht brengen van de Vereniging van Universiteiten en de Vereniging Hogescholen.