Standpunten

Afbeelding van vulpen

De Utrecht Young Academy probeert met haar stem beleidsmakers op het gebied van wetenschaps- en onderwijsbeleid positief te beïnvloeden. UYA volgt de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied en geeft gevraagd (en ongevraagd) advies wanneer nodig. 

Op deze pagina zijn verschillende standpunten van de Utrecht Young Academy te vinden. Deze worden ook geplaatst op onze Twitter, waar wij ook graag reacties ontvangen. Reacties kunnen ook naar uya@uu.nl

NWO Inbeddingsgarantie

De NWO heeft aangekondigd een inbeddingsgarantie in te voeren voor Veni- en Vidi-financiering met ingang van de komende aanvraagrondes als een van de eerste concrete maatregelen in de strijd tegen de toenemende aanvraagdruk. De Utrecht Young Academy maakt zich zorgen over de consequenties voor jonge onderzoekers. Om die reden schreven wij een brief.

Lees meer over de gevolgen van de inbeddingsgarantie op DUB: Kwart minder Vidi-aanvragen sinds nieuwe eisen NWO

NWO en Open Competitie

Dit standpunt is een reactie op het terugkeren van de Open Competitie binnen SGW. Lees hier de aankondiging van het NWO.

De Utrecht Young Academy (UYA) is verheugd over het terugkeren van de Open Competitie (OC) binnen SGW, maar onderschrijft de zorgen van DJA dat de carrières van jonge onderzoekers zwaar onder druk komen te staan. Wij noemen drie argumenten.

Ten eerste stelt NWO voor om de aanvraag alleen open te stellen voor post-Vici onderzoekers. De UYA is bezorgd dat deze restrictie in OC-aanvragen ertoe zal leiden dat de onderzoeksagenda van jonge onderzoekers grotendeels zal worden bepaald door de post-Vici generatie. Het lage honoreringspercentages voor de Vidi in dit domein (11%) laat duidelijk zien dat jonge onderzoekers al zeer gelimiteerd zijn in mogelijkheden voor financiering van hun eigen onderzoek. Verdere afhankelijkheid van senior onderzoekers is wat UYA betreft onwenselijk.

Ten tweede vrezen wij dat het belang van de uitkomst van de Veni/Vidi/Vici-procedures nog groter wordt voor de doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden van jonge onderzoekers. Zeker nu de OC tot stand heeft kunnen komen, mede omdat andere programma’s, waarop jong talent wel een beroep kon doen, zijn opgeheven ter financiering van de OC. Het binnenhalen van onderzoeksgelden is echter hét pad voor jonge onderzoekers om door te groeien binnen de academie. Wij zijn bezorgd dat het beperken van die paden, zoals nu gebeurt, er de facto voor zal zorgen dat de doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden van jong talent worden verminderd.

Dat brengt ons bij een derde punt: jonge talenten zijn de drijvende krachten van universiteiten; zij maken met hun massa de universiteiten (internationaal) zichtbaar, en zijn op de vloer een belangrijke spil in onderzoeks- en onderwijsinnovatie. In onze visie moet deze groep gemotiveerd blijven en uitzicht blijven hebben op kansen; investering in plaats van uitsluiting verdient wat betreft de UYA de voorkeur.

WOinActie

De UYA steunt WOinActie en streeft naar het verlagen van de werkdruk, het schrappen van de doelmatigheidskorting van 183 euro, en het herstel van de overheidsbijdrage naar het niveau van 2000. Waarom ook jij WOinActie zou steunen lees je hier

Rapport-Van Rijn

De Utrecht Young Academy (UYA) is toegewijd aan multidisciplinariteit en diversiteit in onderzoek en onderwijs. Het advies van de Commissie Van Rijn - de herverdeling van geld - zal door de eis van budgetneutraliteit desastreus uitpakken voor alfa- en gamma- en de medische opleidingen.

Dit zijn, zoals ook de VSNU stelt, 'disciplines van groot maatschappelijk belang waar nu al hoge werkdruk en andere knelpunten heersen'. De herverdeling (het weghalen van geld bij deze disciplines) zal de druk en problemen in deze sectoren alleen maar vergroten. UYA is daarom van mening dat extra middelen vrijgemaakt moeten worden voor een budgetverruiming van zowel bèta/techniek alsook van de alfa- en gammawetenschappen.

Alleen door inzichten uit deze wetenschapsgebieden te combineren kunnen we grote uitdagingen als de klimaatcrisis, mondiale ongelijkheid, grootschalig conflict en de voortschrijdende digitalisering van onze samenleving het hoofd bieden.