Onderzoek

In ons onderzoek belichten we de vele verschillende aspecten van de vroegmoderne cultuur en werken we samen met collega's van diverse departementen en universiteiten. Kernthema's van ons onderzoek zijn o.a. culturele transfer en materiële cultuur, kennissamenleving, taaldynamiek en identiteit en reputatie.

Instituties in vroegmodern Europa

In het kader van het universitaire strategische thema Institutions for Open Societies richten we ons op de culturele, maatschappelijke en institutionale dynamiek uit de periode 1500-1800 en de weerslag daarvan op de huidige tijd.

Maatschappelijke vraagstukken

We besteden speciale aandacht aan aspecten van de vroegmoderne cultuur die hebben geleid tot democratisering, economische (on)gelijkheid en groei, culturele dynamiek en religieuze vrijheid. Ook richten we ons op de uitwisseling van de ideeën die onze moderne samenleving kenmerken en doen we onderzoek naar cultureel erfgoed. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden van digitaal onderzoek binnen de digital humanities.

Early Modern Low Countries

UUCEMS-onderzoekers zijn nauw betrokken bij Early Modern Low Countries, een interdsciplinair tijdschrift in open acess over de cultuur en geschiedenis van de vroegmoderne Nederlanden.