Privacy deelnemers Chroom 6 onderzoek

Privacyverklaring onderzoek
‘Alternatieve compensatieregelingen voor beroepsziekten’

Gecontroleerd door Juridische Zaken van de Universiteit Utrecht.

Als onderzoekers van de Universiteit Utrecht willen wij op een zorgvuldige manier omgaan met de persoonsgegevens van iedereen die deelneemt aan dit onderzoek. Daarbij houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals bijvoorbeeld de AVG. Dit sluit bovendien aan bij de doelstelling van de Universiteit Utrecht om onderzoek op het hoogste niveau te bieden.

De Universiteit Utrecht verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor deze website. In deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt wor­den, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang is om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van dit onderzoek. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten in het kader van dit onderzoek van de Universiteit Utrecht, hierna genoemd de UU.

1. Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid

De verwerkingsverantwoordelijke is de Universiteit Utrecht (Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, (030) 253 35 50). Marlou Overheul, Rianka Rijnhout en Kees van den Bos zijn als onderzoeker verbonden aan dit project. De UU vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van deelnemers aan dit onderzoek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt.

2. Voor welke doeleinden verwerkt de UU uw persoonsgegevens?

De persoonlijke gegevens die van u worden verzameld, worden door de UU gebruikt voor het uitvoeren van het onderzoek naar Alternatieve compensatieregelingen voor beroepsziekten. Het doeleinde is dus het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Voor het vragenlijstonderzoek worden uw gegevens verwerkt door middel van deelname aan het vragenlijstonderzoek. De verwerker is Qualtrics. Dit is een beveiligde omgeving die gebruikt wordt door de Universiteit Utrecht. In dit vragenlijstonderzoek wordt u niet om uw naam of andere contactgegevens gevraagd. Wel vragen wij om de soorten werkzaamheden die u heeft verricht, wanneer u deze werkzaamheden heeft verricht, wat de hoogte is van de schadevergoeding die u heeft gekregen en of u juridische stappen heeft ondernomen om uw schade te verhalen.

Voor het interviewonderzoek vragen wij uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer achter te laten via Qualtrics. Op deze wijze kunnen wij contact met u opnemen en een afspraak inplannen voor het onderzoek. Na deelname aan het onderzoek zullen deze contactgegevens worden verwijderd. Wij zullen u tijdens het interview onder meer vragen om de werkzaamheden die u heeft verricht, wanneer u deze werkzaamheden heeft verricht, wat de hoogte is van de schadevergoeding die u heeft gekregen en of u juridische stappen heeft ondernomen om uw schade te verhalen. Afhankelijk van de coronacrisis vinden de interviews in persoon of via MSTeams/Starleaf plaats.

3. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

In de hierboven genoemde processen verzamelt de UU gegevens van betrokkenen bij de schaderegelingen voor chroom-6 die zijn ingesteld door Defensie en Gemeente Tilburg, Nederlandse Spoorwegen en het Spoorwegmuseum.

4. Welke persoonsgegevens verzamelt de UU?

In dit onderzoek worden de volgende persoonsgegevens verzameld:

Gewone persoonsgegevens

Naam, telefoonnummer, e-mailadres

U wordt in geval van het interviewonderzoek bij Tilburg/NSNedTrain gevraagd om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Op deze wijze kan contact met u worden opgenomen voor het deelnemen aan een interview.  Deze gegevens worden niet verzameld bij het vragenlijstonderzoek. U kunt direct starten met het invullen van de vragenlijst en er wordt niet gevraagd naar uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. 

Werkverleden

U wordt gevraagd naar uw werkverleden bij Defensie op de POMS-locaties en de Gemeente Tilburg op het project tROM. Deze informatie is relevant omdat op deze wijze inzichtelijk kan worden gemaakt onder welke voorwaarden u een uitkering heeft gekregen. 

Uitkering/tegemoetkoming

U wordt gevraagd naar de hoogte van de uitkering/tegemoetkoming die u onder de betreffende compensatieregeling heeft ontvangen. Ook wordt gevraagd wat u van de hoogte vindt en hoe u het proces voor de aanvraag van de uitkering/tegemoetkoming heeft ervaren.

Bijzondere persoonsgegevens

Gegevens over gezondheid

U wordt gevraagd of u ziek bent geworden door (eventuele) blootstelling aan chroom-6. Voor het onderzoek is dit relevant omdat dit juridisch vertaald kan worden als ‘schade’ en in dit onderzoek ‘schade’ en de wijze waarop ‘schade’ wordt gecompenseerd een belangrijke rol inneemt.

Rechtsgrondslag

Het doen van onderzoek kan alleen worden gedaan met gebruik van de persoonsgegevens die hierboven worden genoemd. De rechtsgrondslag hiervoor is toestemming. Uw persoonsgegevens worden namelijk alleen verwerkt als u hiervoor expliciete toestemming geeft. Geeft u de UU toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens, dan kunt u deze toestemming op een later moment altijd intrekken. Uw gegevens zullen dan worden gewist. Uw gegevens worden niet hergebruikt voor ander onderzoek. 

5. Technische en organisatorische maatregelen

De UU gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. De UU neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De UU deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

De gegevens worden na verzameling gepseudonimiseerd. Hierdoor zijn persoonsgegevens niet rechtstreeks meer te herleiden naar u als persoon. De gegevens worden ontsloten in een beveiligde omgeving. Er wordt gewerkt op basis van een need-to-know-principe: alleen de onderzoekers op dit project kunnen bij de persoonsgegevens.

6. Gegevensdeling met derden

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden.

7. Doorgifte van uw gegevens buiten de Europese economische ruimte

Uw gegevens worden niet verstrekt aan landen buiten de EER.

8. Hoe lang worden gegevens bewaard?

De UU bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Indien u meedoet aan het interviewonderzoek, worden uw contactgegevens drie maanden na het afronden van het onderzoek verwijderd. Het onderzoek zal worden afgerond in 2024. De andere verzamelde gegevens moeten op grond van wetenschappelijke maatstaven tot tien jaar na het afronden van het onderzoek worden bewaard.

Indien u meedoet aan het vragenlijstonderzoek, worden de gegevens op grond van wetenschappelijke maatstaven tot tien jaar na het afronden van het onderzoek bewaard. Het onderzoek wordt afgerond in 2024.

9. Hoe kunt u uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de UU. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover de UU nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Stuur uw verzoek naar het volgende emailadres: privacy@uu.nl en noteer in het onderwerp welk verzoek het betreft. 

Zie hiervoor ook de privacyverklaring van de Universiteit Utrecht, te raadplegen via https://www.uu.nl/organisatie/privacyverklaring-universiteit-utrecht.

Niet verplicht

U bent niet verplicht de persoonsgegevens te verstrekken. Als u geen persoonsgegevens verstrekt, kunt u niet meedoen aan het onderzoek.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

10. Cookies en clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van het verzamelen van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. De UU gebruikt verschillende tools om de website optimaal te laten functioneren en het gebruiksgemak te verbeteren en om actief feedback bij gebruikers op te halen.

11. Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een bericht sturen aan privacy@uu.nl.

Klacht

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Privacyverklaring - versie

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 maart 2021. De UU behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.

DPIA | GBEB

Voorafgaand aan dit onderzoek is een een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GBEB) gedaan, in het Engels DPIA: Data Protection Impact Assessment. Dit is een risico-inventarisatie. Een GBEB is altijd gewenst en in veel gevallen ook wettelijk verplicht. Het doel is het in kaart brengen van alle gevolgen en risico’s van een bepaalde gegevensverwerking. 

Lees en/of download de GBEB, DPIA van dit onderzoek (pdf)

Geïnformeerde toestemming

Deelnemers aan dit onderzoek tekenen van te voren een formulier voor geïnformeerde toestemming (pdf) waarop staat wat er met hun persoonlijke gegevens gebeurt.