Onderzoek UCALL

Wanneer er iets misgaat of mis dreigt te gaan, kan een natuurlijk persoon, onderneming, overheid, organisatie en/of institutie juridisch verantwoordelijk en aansprakelijk zijn. Die aansprakelijkheid kan gebaseerd zijn op het privaatrecht (bijvoorbeeld uit onrechtmatige daad of toerekenbare tekortkoming in de nakoming), strafrecht (een strafbaar feit), bestuursrecht (beroep tegen overheidsbesluiten) internationaal recht (schending van mensenrechten), of een cumulatie van een aantal van deze aansprakelijkheden. 

Ons onderzoek beoogt door te dringen tot de fundamenten en de kernvragen van de verdeling van dit soort verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Wat wil de maatschappij, de samenleving, zowel in Nederland als erbuiten, bereiken met aansprakelijkheidstelling en het toedelen van verantwoordelijkheden? Tegen de achtergrond van maatschappelijke, technologische en juridische uitdagingen (waaronder individualisering, digitalisering, Europeanisering, globalisering en ecologisering) onderzoeken we welke mogelijkheden en onmogelijkheden er voor aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid zijn, welke grenzen er aan het aansprakelijkheidsrecht (zouden moeten) worden gesteld en waar mogelijkheden voor ontwikkeling liggen. 

In het bijzonder richten wij ons daarbij op de mogelijkheden en beperkingen van het aansprakelijkheidsrecht om bij te dragen aan maatschappelijke behoeftes aan herstel, normstelling en gedragsbeïnvloeding van actoren en instituties. 

We beperken ons daarbij niet tot een puur juridisch perspectief op deze vraagstukken, maar we plaatsen ze in een bredere maatschappelijke en wetenschappelijke context. Ons onderzoek is multidimensionaal. Daarom werken we regelmatig samen met wetenschappers uit andere disciplines. Ook vinden we het belangrijk om met onze expertise bij te dragen aan het maatschappelijke debat. Hieronder beschrijven we een aantal van onze speerpunten die de onderzoeksfocus van Ucall illustreren.