Thematische netwerken

Duurzaamheidsonderzoek en -onderwijs aan de Universiteit Utrecht is uitzonderlijk sterk en bestrijkt veel verschillende expertisegebieden. Onze unieke combinatie van fundamenteel natuurwetenschappelijk, sociaal maatschappelijk en economisch onderzoek maakt het mogelijk om duurzaamheidsonderzoek en -onderwijs integraal te benaderen. Als brede onderzoeksuniversiteit lopen we voorop in innovatie van onderzoek en onderwijs.

In het universiteitsbrede programma Pathways to Sustainability vinden onderzoekers met verschillende expertises elkaar rond maatschappelijk relevante en herkenbare duurzaamheidsvraagstukken in onze Thematische Netwerken. Juist door deze kruisbestuiving en het samenbrengen van expertises vinden we oplossingen en antwoorden. De volgende netwerken richten zich op verschillende aspecten van duurzaamheid. Ben je geïnteresseerd in de activiteiten van een bepaald Thematisch Netwerk? Neem dan contact op met de manager van het netwerk dat aansluit bij je expertise of interesse.

Critical Pathways

Een overgang naar een duurzame samenleving is van cruciaal belang om onherstelbare ecologische, sociale en economische schade te voorkomen. Maar hoe we deze overgang kunnen bewerkstelligen en hoe na te denken over wat voor verandering nodig is, is een grote uitdaging. Het is nodig dat we vragen stellen over sociale en culturele normen, politieke machtsverhoudingen en mondiale ongelijkheden. Verder kijken dan technologie en oplossingen. Meer weten over dit thema en deze manier van denken (in het Engels).

Energy in Transition

Duurzame energietransities bieden kansen en uitdagingen om de klimaatverandering aan te pakken en tegelijk het welzijn in inclusieve en rechtvaardige samenlevingen te verbeteren. De wetenschap heeft veel kennis ontwikkeld over klimaatverandering, de impact daarvan op de samenleving en energietechnologieën voor een klimaatneutrale samenleving. Maar nu is de dringende en kritische vraag: Hoe kunnen we deze technologieën inzetten in duurzame en rechtvaardige energietransities? In dit netwerk komen onderzoekers vanuit energiewetenschappen, natuurwetenschappen, sociale en gedragswetenschappen, recht, economie, bestuur en geesteswetenschappen samen. De onderzoeksvragen richten zich op 'hoe' maatschappelijke veranderingen vorm te geven en technische oplossingen te implementeren. We werken samen met externe belanghebbenden om gezamenlijk praktische oplossingen te ontwikkelen en te testen. Meer weten over onze interdisciplinaire aanpak.

Future Food

Hoe kunnen we streven naar eetpatronen die zowel goed zijn voor de planeet als voor al haar bewoners? Future Food Utrecht huisvest wetenschappers van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht met verschillende expertises. Elk van hen draagt bij aan wetenschappelijke of maatschappelijke processen die essentieel zijn voor de ontwikkeling en implementatie van toekomstige voedselsystemen. Systemen die duurzaam zijn, een positief effect hebben op gezondheid en milieu en betrouwbaar voor een groeiende wereldbevolking. Meer informatie over ons onderzoek naar een duurzaam voedselsysteem.

Science for Sustainability

Bijna alle nieuwe inzichten en oplossingen op het gebied van duurzaamheid zijn diep geworteld in fundamenteel onderzoek in de natuurwetenschappen. De overgang naar een duurzame samenleving is een uitdaging die zowel onmiddellijk als langdurig onderzoek naar nieuwe technologieën, materialen, processen en methoden vereist. Het Science for Sustainability netwerk versterkt het enorme potentieel van de natuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht om maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan te pakken. Daarnaast financiert het Science for Sustainability Graduate Programma een aantal promotieplaatsen. De onderzoeksprojecten pakken uitdagingen op het gebied van duurzaamheid aan vanuit een interdisciplinair perspectief. Alle projecten worden ondersteund door begeleiders van twee verschillende departementen en in sommige gevallen zelfs twee verschillende faculteiten. Meer weten over dit netwerk en het graduate programma.

Sustainability Education and Engagement

Een duurzame toekomst is zowel afhankelijk van, als van het grootste belang voor, alle mensen die op de planeet leven. Daarom moeten de studenten van nu, die aan de Universiteit Utrecht worden opgeleid tot leiders, denkers en ontwikkelaars van de toekomst, beschikken over fundamentele kennis over en sleutelcompetenties en -vaardigheden voor duurzaamheid. Het netwerk Sustainability Education & Engagement richt zich op het verbinden en ontwikkelen van initiatieven voor het overbrengen van kennis, attitudes en vaardigheden op het gebied van duurzaamheid in het onderwijs aan de Universiteit Utrecht, en in de educatie van het algemene publiek door middel van publieke betrokkenheid bij wetenschap. Meer weten over initiatieven die dit netwerk ontwikkelt (in het Engels)?

Sustainable Ocean

De oceaan beslaat 70% van onze planeet en bevat 97% van het water op aarde. De oceaan maakt onze planeet bewoonbaar, beïnvloedt het weer en het klimaat en helpt de wereldwijde klimaatverandering af te remmen door ongeveer een derde van de overtollige CO2 die de mens in de atmosfeer heeft uitgestoten, te absorberen. De oceaan ondersteunt het leven en de biodiversiteit en verschaft de mensheid handel, voedsel, energie en andere hulpbronnen. Oceaanwetenschap moet echt interdisciplinair zijn om tot een gezonde oceaan te komen. Dit thematische netwerk brengt academici uit een breed scala van disciplines (zoals natuurwetenschappers, bestuurskundigen, economen, historici, sociale wetenschappers), docenten, beleidsmakers, managers en maatschappelijke partijen samen. Meer weten over een duurzame oceaan (in het Engels)?

Towards a Circular Economy and Society

Towards a Circular Economy and Society

Van het stenen tijdperk tot de moderne samenleving leveren materialen essentiële diensten aan de mensheid. Als gevolg van de groei van de wereldbevolking en de toegenomen welvaart neemt de vraag naar grondstoffen toe. Dit leidt tot een verhoogde druk op het milieu en is duidelijk niet duurzaam. Deze uitdaging maakt het noodzakelijk om onze manier van produceren en consumeren fundamenteel te veranderen. In het Nederlandse en Europese beleid wordt de overgang naar een circulaire economie en circulaire maatschappij gezien als essentieel om een duurzaam gebruik van grondstoffen te realiseren. In dit thematische netwerk werken onderzoekers van de Universiteit Utrecht uit een groot aantal academische disciplines samen met maatschappelijke partners om nieuwe inzichten, technologieën en beleid te ontwikkelen om de samenleving circulair te maken. Meer weten over dit netwerk?

Transforming Cities

Transforming Cities richt zich op duurzame oplossingen voor steden. Samen met maatschappelijke stakeholders werken de onderzoekers van dit netwerk aan het begrijpen hoe steden veranderen en hoe duurzaamheidstransformaties kunnen worden versneld. Onze ambitie is om oplossingen te vinden die steden helpen te transformeren tot duurzame, gezonde en gelijkwaardige plekken. Meer weten over het onderzoek en de rol die infrastructuur speelt in steden?

Water, Climate and Future Deltas

Wereldwijd leven meer dan 500 miljoen mensen in delta's. Delta's leveren essentiële diensten aan de mens, zoals vruchtbare grond voor voedselproductie, biodiversiteit, drink- en irrigatiewater en een rivierennetwerk voor transport. Helaas hebben menselijke druk en klimaatverandering ernstige gevolgen voor het functioneren van delta's. Zeespiegelstijging, bodemdaling, aantasting van het ecosysteem, toenemend overstromingsrisico, vervuiling, verlies van biodiversiteit, conflicterende landeisen en afnemende leefbaarheid zijn allemaal factoren die een bedreiging vormen. In dit netwerk werken onderzoekers uit een breed scala van disciplines samen met deskundigen in het veld om kennis over het functioneren van natuurlijke systemen te combineren met ruimtelijke ordening, land- en waterbeheer en wetgevingskaders. Hierdoor kunnen veerkrachtige strategieën voor deltabeheer worden ontwikkeld, wat dringend nodig is om de levenskwaliteit in deze unieke ecosystemen in stand te houden. Meer weten over de toekomst van delta's?