Wetenschappelijk onderzoek

Impact aanbesteden en inkoop

In Nederland wordt volgens de OESO jaarlijks voor ca. € 120 miljard ingekocht door de publieke sector. Buiten Nederland en buiten Europa varieert de omvang van de markt voor overheidsopdrachten in BNP van 15% voor ontwikkelde landen tot meer dan 75% voor ontwikkelingslanden. Hiermee is het economische belang van deze sector evident. Daardoor wordt duidelijk waarom naast leveringen en werken ook tal van diensten, die essentieel zijn voor het leven van burgers – van de (thuis)zorg, de levering van water, gas, elektriciteit, de afvalverwijdering en -verwerking, tot de huisvesting voor vluchtelingen (etc.) – op rechtmatige en doelmatige wijze via professionele aanbestedingen dienen te worden ingekocht.

Belang interdisciplinair onderzoek

Interdisciplinair wetenschappelijk (en toegepast) onderzoek - juridisch, economisch, inkooptechnisch - is nodig om deze marktsector goed te laten functioneren. Veel van de huidige en toekomstige uitdagingen waar onze samenleving mee wordt geconfronteerd, kunnen correct worden beantwoord enkel aan de hand van juridische én economische inzichten.

De inbreng van de twee disciplines schept de voorwaarden om te onderzoeken in hoeverre de aanbesteding wenselijk en zo ja, effectief kan zijn om als beleidsinstrument doelstellingen op sociaal en ander maatschappelijk terrein te verwezenlijken (bestrijding van werkloosheid, klimaatverandering, sociale uitsluiting  en bevordering van duurzaamheid in ruime zin en van innovatie, et cetera).

Binnen het PPRC wordt het ‘aanbestedingsrecht in ruime zin’ als uitgangspunt voor onderzoek gehanteerd. Daaronder vallen naast de competitieve procedures voor de aankopen van de overheid (eigendom verwerving), ook die voor het verkopen van overheidseigendommen (eigendom vervreemding) en voor de verdeling van (schaarse) rechten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse empirische methoden zowel in het inkoop-technische en in het juridische onderzoek als in het interdisciplinair onderzoek dat wij uitvoeren.

Onderzoeksvraag

Leidend is de onderzoeksvraag: ‘hoe dient de markt voor overheidsopdrachten te worden gereguleerd om de beste maatschappelijke en economische voordelen te realiseren?’.

Expertise

Door het ontbreken van multidisciplinair onderzoek op het terrein van aanbesteden en inkoop, worden vele vragen waarmee de maatschappij op dit ogenblik worstelt niet adequaat beantwoord. Het analyseren van vraagstukken vanuit beide invalshoeken – juridisch en bedrijfs-/bestuurskundig – leidt tot nieuwe inzichten en tot betere beantwoording van deze maatschappelijk relevante vragen.

Deze methode verrijkt en versterkt de relevantie van het onderzoek dat door het PPRC wordt uitgevoerd. De onderzoekers van het PPRC zijn onder andere gespecialiseerd in de volgende thema’s:
 

  • Economische en juridische analyse gunningsmethodieken;
  • Integriteit en corruptie bij aanbestedingen;
  • Inkoop in het sociaal domein;
  • Inbesteden en publiek-publiek samenwerken;
  • Past en present performance;
  • Integriteit en uitsluitingsvraagstukken;
  • Inkoop en aanbesteding in de defensie en veiligheidssector;
  • Sociaal opdrachtgeverschap;
  • Maatschappelijk aanbesteden en ‘social return’;
  • Verdeling van schaarse rechten.

Publicaties

Onze publicaties zijn te vinden op de persoonlijke profielpagina’s van de universiteit Utrecht.

Lees verder: