Publicaties

Tuchtrecht en de kwaliteit van het professioneel handelen

Ter gelegenheid van een binnen het focusgebied Professional Performance georganiseerde conferentie (februari 2017) is  een bundel verschenen met de titel ‘Tuchtrecht en de kwaliteit van het professioneel handelen’ waarin bijdragen van 3 auteurs zijn opgenomen over aspecten van het tuchtrecht. De drie auteurs zijn Mr. ing. I.E. Boissevain, Mr. dr. E.G.D. van Dongen en Prof. mr. A.W. Jongbloed. In de bundel komen vragen aan de orde als: "Wat willen we met het tuchtrecht bereiken?" en "Is het wenselijk te komen tot een uniform tuchtrecht voor de diverse beroepsgroepen?". Een hard copy versie van deze bundel kunt u opvragen bij het secretriaat van het focusgebied (professionalperformance@uu.nl).

Health professions education in times of societal challenges: acting at the agora

Marieke van der Schaaf; Stefan van Geelen; Berent Prakken, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU), Utrecht

De werkomgeving van zorgprofessionals verandert snel. Dit artikel beschrijft de implicaties van de maatschappelijke uitdagingen voor de opleiding en training van zorgprofessionals. De behoefte aan multidisciplinariteit, innovatie en flexibiliteit worden vergeleken met het handelen in een agora. In de oudheid was een agora een openbare ruimte voor handel, politiek, kunst, wetenschap en rechtspraak. De agora was toegankelijk voor ieder individu, voor het voeren van multidisciplinaire debatten en was verbonden met onderwijs en opleiding.  Succes in de agora vereist dat professionals adaptieve expertise ontwikkelen. Adaptieve experts zijn efficiënt en innovatief in het aangaan van (nieuwe) maatschappelijke uitdagingen. Adaptieve expertise kan alleen worden ontwikkeld in een gezamenlijke aanpak van zowel de professional als de organisatie. Van beide kanten is agency nodig en inclusieve en innovatieve leer- en werkomgevingen zijn zeer belangrijke voorwaarden. Het artikel illustreert dit punt met voorbeelden uit het Universitair Medisch Centrum in Utrecht, waar zo'n omgeving bewerkstelligd wordt door middel van De Nieuwe Utrechtse School.

Full article