Missie Professional Performance

Beschrijving van de missie

De missie van het focusgebied Professional Performance is het beschrijven, analyseren en evalueren van transities in en rondom professionele diensten en professioneel werk om professionals te helpen om effectief om te gaan met een veranderende context. 

Het focusgebied verbindt de bestaande onderzoekstradities, -activiteiten en -projecten van vijf faculteiten, namelijk Geneeskunde; Sociale Wetenschappen; Rechten, Economie, Bestuur en Organisatie; Diergeneeskunde en Geesteswetenschappen. De deelnemende faculteiten leiden zelf professionals op en vormen daarmee de toekomst van professionele werkvelden. De onderzoeksactiviteiten die binnen het focusgebied worden gedaan, zijn allemaal georiënteerd op professionalisme en transities in professioneel werk. In ons onderzoek, focussen we op de klassieke professionals. Dit zijn professionals die controle in hun vakgebied hebben geïnstitutionaliseerd, zoals artsen, dierenartsen, rechters, accountants, advocaten en professoren (o.a. Krause, 1996). Daarnaast doen we onderzoek naar semi-professionals (o.a. Etzioni, 1969) die significante delen van hun werk controleren, zoals politieagenten, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en docenten. De manier waarop professionalisme is geïnstitutionaliseerd, evenals de aard van het professionele werk, heeft invloed op hoe de uitdagingen worden ervaren en hoe professionals in hun kracht worden gezet om met nieuwe uitdagingen om te gaan.

Het focusgebied doet in het bijzonder onderzoek naar veelzijdige professionele werkvelden, zoals de medische, diergeneeskundige, juridische, onderwijskundige en financiële werkvelden. Dit gebeurt niet alleen op conceptueel niveau, maar ook op praktisch niveau. Door de oriëntatie op verschillende werkvelden wordt het mogelijk om conceptuele en theoretische modellen toe te passen op verschillende professionele praktijken. De oriëntatie maak vergelijkingen ook mogelijk: niet alleen binnen het eigen werkveld, maar ook tussen werkvelden en niet alleen op nationaal, maar ook op internationaal niveau. Dit willen we doen door interdisciplinair te werken vanuit onder meer de sociologie, psychologie, economie, filosofie, accountancy, geschiedenis, geneeskunde, onderwijskunde, bestuurskunde en onderwijskunde. Daarnaast wordt het professionele werkveld direct bij het onderzoek betrokken, bijvoorbeeld in de vorm van de Raad van Advies. Door de onderzoeksprojecten, internationale samenwerking, conferenties, adviesrapporten, bijdragen aan debatten, academische kennis en de professionele praktijk, maakt dit focusgebied zich relevant. 

De focus

In de eerste fase waarin deze groep haar krachten bundelde in het focusgebied (2014-2019), was de focus gericht op het begrijpen en analyseren van de ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving en de professionele organisaties en de invloed daarvan op de professional.

In de tweede fase willen wij in ons onderzoek en onderwijs verder inzoomen op de veranderingen in de taken van professionals en de eisen die aan hen worden gesteld en wat dat vraagt van de expertiseontwikkeling gedurende hun werkzame leven. Vraagstukken rond de verbinding van werk en ontwikkelen en van een leven lang leren nemen daarbij een belangrijke plaats in.Meer informatie, zie het position paper