Emotieregulatie na stressvolle gebeurtenissen bij jongeren: meer dan de som der delen

Emotieregulatie bij stressvolle jongeren

Als jongeren een stressvolle gebeurtenis meemaken zoals het verlies van iemand, een verhuizing of een schoolwisseling, dan zijn er verschillende strategieën om daarmee omgaan, ook wel cognitieve emotieregulatie strategieën genoemd. Deze strategieën kunnen adaptief (vaak helpend) zijn zoals probleemgericht handelen of de situatie in perspectief plaatsen, maar ook maladaptief (vaak niet-helpend) zoals jezelf de schuld geven van de gebeurtenis of piekeren. Onderzoek heeft aangetoond dat de manier waarop jongeren hun emoties reguleren wanneer ze een stressvolle gebeurtenis meemaken, gelinkt is aan hun psychisch welzijn.

Tot op heden heeft onderzoek vooral laten zien hoe één enkele strategie gerelateerd is aan het psychisch welzijn, bijv. dat jongeren die veel piekeren meer depressieve klachten ervaren dan jongeren die weinig/niet piekeren. In ons onderzoek hebben we echter gekeken naar combinaties van strategieën (ook wel profielen genoemd) en hoe deze profielen zijn gelinkt aan depressieve klachten.

We hebben vier profielen kunnen onderscheiden in hoe jongeren omgaan met een stressvolle gebeurtenis:

  • jongeren die weinig gebruik maken van zowel adaptieve als maladaptieve strategieën (low regulators);
  • jongeren die beide soorten strategieën vaak gebruiken (high regulators);
  • jongeren die weinig gebruik maken van adaptieve strategieën en veel van maladaptieve (maladaptieve regulators) en
  • jongeren die gemiddeld gebruik maken van adaptieve strategieën en weinig van maladaptieve (adaptieve regulators).

Deze vier profielen zijn gevonden bij jongeren zonder psychische problemen maar ook bij jongeren met lichte tot ernstige depressieve klachten. In beide groepen werd het high regulators profiel door de meeste jongeren gebruikt.

Het maladaptieve regulators profiel bleek meer specifiek gerelateerd te zijn aan depressieve symptomen dan de andere profielen. Dus jongeren met meer depressieve symptomen lijken niet alleen veel maladaptieve strategieën te gebruiken, maar ook weinig adaptieve strategieën te hebben. Wanneer een jongere wel adaptieve strategieën gebruikt lijkt dit de werking van de maladaptieve strategieën te compenseren. In de behandeling van depressieve jongeren is het dan ook van belang om het gebruik van adaptieve strategieën te vergroten en/of het gebruik van maladaptieve strategieën te verminderen.

Onderzoekers