Open Education

Wat betekent het om open onderwijs te ontwikkelen en aan te bieden? De visie van het Open Science-programma is om academici te stimuleren om een open houding aan te nemen in het onderzoek dat zij doen en het onderwijs dat zij geven. Binnen de Universiteit Utrecht (UU) is Open Education de vertaling van het Open Science-gedachtegoed naar de onderwijscontext. Hieronder worden de belangrijkste onderwerpen van Open Education geschetst:

Open houding als onderwijsdoel

  • Studenten zijn de wetenschappers en professionals van de toekomst. Daarom is het belangrijk dat studenten leren wat een open academische houding is.
  • We stimuleren dat UU studenten nu en later in deze open geest handelen en stellen ze in staat om hierin afgewogen keuzes te maken, bijvoorbeeld door hun publicaties open acces te publiceren, hun data FAIR beschikbaar te stellen, open software te gebruiken en de samenleving te betrekken bij hun onderzoek.
  • Een open houding bij studenten bereidt studenten voor op hun rol waarin zij zich mengen in het maatschappelijke, en soms gepolariseerde, dialoog, nu en in de toekomst. Open Education werkt aan manieren om studenten hierop voor te bereiden.
  • De open houding van studenten krijgt ook vorm in de samenwerking met partners uit de maatschappij. Deze samenwerking in wetenschappelijk onderwijs is niet alleen waardevol voor studenten zelf, studenten en docenten kunnen maatschappelijke partners ook helpen bij het oplossen van hun uitdagingen. Daarom draait Open Education ook om het betrekken van mensen van buiten bij het wetenschappelijke onderwijs

Open houding in het vormgeven en aanbieden van onderwijs

  • Samen leermaterialen ontwikkelen en elkaars leermaterialen hergebruiken kan veel voordelen hebben, zoals inspiratie en kwaliteitsverbetering. Universiteit Utrecht stimuleert de ontwikkeling, de vindbaarheid en het beschikbaar stellen voor anderen van herbruikbaar leermateriaal. Tevens werkt de UU aan een open cultuur die de kwaliteit van leermaterialen vooropstelt.
  • Open Education draait ook om het wegnemen van barrières voor het deelnemen aan universitair onderwijs, denk aan financiën, taal en toegankelijkheid van locaties. Deze barrières kunnen verkleind worden door gebruik van nieuwe onderwijsvormen zoals: Small Private Online Courses (SPOC's), Massive Open Online Courses (MOOC’s) of samenwerkingen tussen internationale partners.

Erkennen en waarderen van het onderwijs

De wijze waarop academici en universitaire medewerkers worden erkend en gewaardeerd vormt de sleutel voor de gedragsverandering richting open wetenschap. Onderwijs gelijkwaardig erkennen en waarderen ten opzichte van onderzoek is een van de belangrijke universitaire uitdagingen op dit moment en essentieel om de verandering naar open wetenschap en onderwijs te maken.

Wat gaat er gebeuren?

Veel aspecten van Open Education hebben al (impliciet) een plek binnen de talrijke onderwijsinnovatie-initiatieven aan de UU (bijv. community engaged learning interdisciplinair onderwijs   en onderwijs voor professionals ). Open Education werkt daarom nauw met hen samen om de UU visie op Open Education door te ontwikkelen en in de praktijk te brengen. Ook denken we vanuit Utrecht mee met de landelijke ontwikkeling op het gebied van Open Education, bijvoorbeeld binnen het Versnellingsplan  en Universiteiten van Nederland (UNL).

Daarnaast zorgt het Open Education team voor versnelling op drie specifieke thema’s die bij uitstek aansluiten op de Open Education visie en waar nog geen lopende projecten of programma’s voor zijn:

  • Integrale visie op onderwijsinnovatie
  • Open leermaterialen
  • Opleiden van de nieuwe generatie Open Science academici en professionals

Meer weten? Lees hier het Plan van Aanpak Open Education.

Plan van aanpak Open Education

Kernteam Open Education

Klankbordgroep

Fellows