Open Science Fund

De vierde en laatste ronde van het Open Science Fonds is geopend!  

Open science draait om samenwerking, toegankelijkheid van methoden en resultaten en betrokkenheid van relevante partijen. Om open science aan de Universiteit te bevorderen stelt het Open Science Programma een fonds ter beschikking om te werken aan en te experimenteren met open science praktijken in de breedste zin van het woord. Projectenaanvragen kunnen tussen de €10.000 en €15.000 bedragen. Hiermee beogen we de implementatie van open science te stimuleren in zowel onderzoek als onderwijs (open education).  

Photo by Ivar Pel

In deze laatste ronde ligt de nadruk op praktijken die een duurzame inbedding krijgen nadat het project is afgelopen. Het is dus van belang dat in de aanvraag duidelijk wordt gemaakt op welke manier het proces of product duurzaam kan worden ingezet. Wie kan er nog meer van profiteren? Wie neemt het onderhoud en verbetering van bv. open code, een database of public engagement methode op zich als het project is afgelopen?  

Om in aanmerking te komen voor het fonds, moet de aanvraag voldoen aan de volgende criteria:  

 • Het voorstel moet passen binnen de doelstellingen van open science, voor de verschillende thema’s kan gedacht worden in de volgende richtingen: 
  • Open access | ontwikkeling of verbetering van (delen van) de infrastructuur voor de uitwisseling van wetenschappelijke kennis; buiten de scope van het open access fonds
  • Erkennen en waarderen | projecten of initiatieven die handvatten bieden voor het nieuwe Erkennen en Waarderen van alle medewerkers van de universiteit, bijvoorbeeld werkvormen om team science te bevorderen of indicatoren voor kwaliteit binnen de TRIPLE gebieden.  
  • Public engagement | ontwikkeling of verbetering van activiteiten die de verbinding tussen de universiteit en maatschappelijke partners stimuleren; vallend buiten de scope van het public engagement seed fund. 
  • Open education | projecten of initiatieven die passen in de actielijnen 2 en 3 van het Plan van Aanpak voor Open Education.  
  • FAIR data en software | projecten of initiatieven gericht op het (stimuleren van) hergebruik van data en software en de bevordering van samenwerking en kwaliteitscontrole; vallend buiten de scope van het FAIR research & IT fonds
 • Het voorstel moet een plan bevatten voor de duurzame doorwerking van het project. Het beschrijft op adequate manier hoe (de lessen) van het project worden opgepakt en een toekomst hebben binnen de universiteit, discipline of in de samenleving. 
 • Het voorstel heeft haalbare doelen en de planning is reëel voor een project met een looptijd van een jaar. 

Het voorstel maakt meer kans als:  

 • Het project een link heeft gelegd met onderwijs (open education) 
 • Het project collega's uit verschillende organisatieonderdelen samenbrengt (denk aan betrekken WP en OBP). 

Werkwijze  

 • De termijn voor aanvragen start op 7 juli en sluit op 6 oktober. Voor die tijd moet het aanvraagformulier binnen zijn bij het programmateam via onderstaand mailadres. Alle aanvragen zullen openbaar gepubliceerd worden op de open science website (ongeacht of ze wel of niet goedgekeurd worden). 
 • Een groep van open science experts zal beoordelen of de aanvraag aan bovenstaande criteria voldoet. Wanneer het aantal aanvragen dat de criteria haalt het totale budget van het fonds overschrijdt worden de toekenningen gedaan via loting. 
 • Download het aanmeldformulier via dit aanmeldformulier en dien uw aanvraag uiterlijk 6 oktober in bij openscience@uu.nl. Bij vragen kunt u ons bereiken via hetzelfde e-mailadres.