Multi-functionele flanken

A photo of a meadow, reeds and a river in the floodplains near Elst
De uiterwaarden van de Rijn nabij Elst. Foto: Stichting NPUH

Het NPUH wordt geflankeerd door verstedelijkt en agrarisch gebied waar de natuur wordt aangetast door emissies van bemesting en pesticiden, grondwateronttrekking of kunstmatig lage waterstanden door afwatering door landbouw. De biodiversiteit op de flanken gaat achteruit, mede door het gebruik van monoculturen, en het landschap is daardoor kwetsbaarder voor weersextremen. De flanken van het NPUH hebben daarom behoefte aan versterking en herstel van biodiversiteitswaarden in combinatie met meer extensieve landbouw en een robuust watersysteem.

Showcases