Ria Kraakman-van der Zwet

Een perspectief op leren onderzoeken

Ria Kraakman-van der Zwet

Ria Kraakman-van der Zwet van het Cartesius Lyceum in Amsterdam richt zicht met haar onderzoek op de ontwikkeling van inzicht in, goede voorbeelden van en praktische ontwerpheuristieken voor het verbinden van empirisch onderzoeken met perspectivisch redeneren voor het vwo in de context van scheikunde. Dit om bij leerlingen het formuleren en empirisch toetsen van theoretische voorspellingen als onderdeel van perspectivisch redeneren te bevorderen.

Begeleiders: Hanna Westbroek, Fred JanssenMartijn Meeter en Jacqueline van Muijlwijk

Samenvatting onderzoeksplan

Practica zijn een belangrijk onderdeel van de natuurwetenschappelijke schoolvakken. Doelen van practica voor leerlingen zijn – naast begripsontwikkeling – de ontwikkeling van zowel onderzoeksvaardigheden als inzicht in de aard van kennisontwikkeling binnen de natuurwetenschappen. Binnen natuurwetenschappelijke onderzoeksdomeinen spelen theoretische perspectieven een belangrijke rol. Een theoretisch perspectief geeft richting aan type vragen, hypothesen en hoe naar antwoorden kan worden gezocht.
In scheikundemethodes worden leerlingen nauwelijks uitgenodigd om op basis van een theoretisch perspectief hypotheses te formuleren en die ook te toetsen. Het huidige scheikundecurriculum laat dit ook zien: onderzoeksvaardigheden en kennis vormen aparte domeinen. Onderzoekers van de ULO-VU en ICLON onderzoeken hoe perspectivisch redeneren kennis en vaardigheden voor natuurwetenschappelijk onderwijs kan integreren. De nadruk ligt vooralsnog op het leren theoretisch redeneren met modellen.
Met het hier voorgestelde onderzoek wordt beoogd de brug te slaan naar empirisch toetsen van hypothesen. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van inzicht in, goede voorbeelden van en praktische ontwerpheuristieken voor het verbinden van empirisch onderzoeken met perspectivisch redeneren voor het vwo in de context van scheikunde. Dit om bij leerlingen het formuleren en empirisch toetsen van theoretische voorspellingen als onderdeel van perspectivisch redeneren te bevorderen.