Uitval uit panelstudies

Met panelstudies kunnen we mensen gedurende langere tijd volgen en veranderingen bij hen meten. Data uit panelstudies zijn heel waardevol, maar er kleeft een groot nadeel aan: uitval. Met statistische analyses onderzoeken we waarom mensen stoppen met deelname aan een panelstudie.

Waardevolle data

Wanneer panelstudies een representatieve afspiegeling vormen van de populatie, kun je er verschillende veranderingen mee meten:

  • op individueel niveau (bijvoorbeeld: welk soort werklozen vindt snel weer een baan?)
  • op groepsniveau, voor de populatie als geheel (bijvoorbeeld: neemt de werkloosheid toe of af?)

Waarom is uitval erg?

Het zijn meestal specifieke groepen mensen die stoppen met een panelstudie. In de geneeskunde zijn dat vaak mensen die een slechtere gezondheid hebben, en in de sociale wetenschap mensen die vaak verhuizen, jong zijn, of minder geïnteresseerd zijn in maatschappelijke problemen. Als steeds meer van dit soort mensen uitvallen, dan kunnen we vragen over waarom verandering plaatsvindt niet meer goed beantwoorden met data uit deze panelstudies.

We onderzoeken waarom mensen uitvallen bij panelstudies, en hoe we dit zouden kunnen voorkomen. Doel: meer en betere data verkrijgen om veranderingen te meten.

Begrijpen waarom mensen uitvallen

Hoewel we weten welk type mensen uitvalt, begrijpen we niet precies waarom dit gebeurt, en hoe we dit zouden kunnen voorkomen. Het is in ieder geval duidelijk dat de motieven om mee te doen en te stoppen met panelstudies van persoon tot persoon verschillen. Om deze motivaties in kaart te brengen, voeren we statistische analyses uit om ongeobserveerde groepen ('latente klassen') te onderscheiden van mensen die verschillen in hun motivaties.

Verder onderzoek

In verder onderzoek proberen we voor elk van de klassen een verschillende benaderstrategie te ontwerpen. Sommige mensen hechten bijvoorbeeld aan veel contact met het onderzoek en informatie over de uitkomsten, terwijl andere mensen alleen aan een onderzoek willen meedoen als dat via internet (of juist niet) wordt uitgevoerd.

Onderzoeker
Universitair hoofddocent
Sociale Wetenschappen - Maatschappijwetenschappen - Methoden en Statistiek