Het Freudenthal Instituut (FI) maakt onderdeel uit van de faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht (UU). Samen met partners binnen en buiten de UU levert het FI een belangrijke bijdrage aan vernieuwing en verbetering van het Nederlandse bètaonderwijs.

17 november Wiskunde A-lympiade en B-Dag

Het Freuden­thal Insti­tuut organi­seert jaar­lijks drie wiskun­dedagen waarbij leerlin­gen in teams van drie of vier perso­nen een hele dag aan een grote wiskun­dige op­dracht werken, met als eindpro­duct een mooi werk­stuk. Lees meer over A-lympiade en B-Dag...

De missie van het Freudenthal Instituut (FI) is om door middel van onderwijs, onderzoek en valorisatie bij te dragen aan hoogwaardig onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen. Succesvolle innovatie van onderwijs in de bètavakken staat of valt met samenwerking en kennisdeling tussen docenten, ontwikkelaars, onderzoekers, ondersteuners en andere stakeholders in de hele ontwikkelketen op landelijk én regionaal niveau. Als onderdeel van de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht wil het FI hierin een centrale rol spelen. De focus ligt daarbij binnen het FI primair op doorlopende leerlijnen in het voortgezet, hoger en post-initieel onderwijs.

15 en 16 december WND-conferentie 2017

Sinds 1966 organiseert de Werkgroep Natuurkunde Didaktiek (WND) een conferentie voor docenten natuurkunde. De komende conferentie op vrijdag 15 en zaterdag 16 december 2017 heeft als thema “Dat had je gedacht – leren denken in de natuurkunde”. Lees meer

Het FI bestaat uit de bètadidactische onderzoeksgroepen, de afdeling History and Philosophy of Science (HPS) en U-Talent. Wij vinden het belangrijk om de expertises van de verschillende groepen te versterken en te verbinden om zo de meerwaarde van het instituut voor bètaonderwijs te vergroten. Het FI werkt daartoe samen met de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW, COLUU) op het gebied van doorlopende leerlijnen.

Ambities

  • Het FI speelt een (inter-)nationale voortrekkersrol bij de ontwikkeling en implementatie van hoogwaardig en vernieuwend onderwijs in wiskunde en natuurwetenschappen.
  • Het FI draagt actief bij aan het vergroten van de instroom in de lerarenopleiding.
  • Het FI speelt een voortrekkersrol op het gebied van blended learning in het vo en ho.
  • Het FI bevordert academische vaardigheden (History and Philosophy of Science) en normatieve professionaliteit in de bètawetenschappelijke opleidingen.
  • Het FI streeft naar integratie van onderwijs, onderzoek en valorisatie binnen de fysieke en virtuele omgeving van een Science Teaching & Learning Lab.
  • Het FI streeft naar een structureel, regionaal samenwerkingsverband met scholen, gericht op bètatalentontwikkeling.

Een overzicht van de ambities van het FI is tevens te vinden in onze strategienota 2015-2020 (pdf).

Nieuws

12 oktober 2017
Op 11 september jl. heeft de promotie plaatsgevonden van buitenpromovenda Corine Vis...
12 oktober 2017
De senaatszaal van het Academiegebouw was afgeladen toen Fedde Benedictus daar op 13 juli zijn proefschrift verdedigde...
12 oktober 2017
De afgelopen 4 jaar hebben 18 partners uit 11 landen...
12 oktober 2017
Van 14 t/m 24 augustus vond de Summer School Mathematics Education plaats...
12 oktober 2017
Sinds 2015 hebben de negen universitaire lerarenopleidingen en bètafaculteiten de handen ineen geslagen...
2 oktober 2017
Op 1 september opende het Centre for Academic Teaching haar deuren: de nieuwe centrale plek voor docenten van de UU voor ...
29 september 2017
Met ingang van 1 september 2017 is Paul Drijvers benoemd tot lector Didactiek van wiskunde en rekenen...

Pagina's

RSS