Onderzoeksprojecten

Burgerschapsvorming rond duurzaamheidsvraagstukken in het bètaonderwijs

NRO Langlopend Praktijkgericht Onderzoek

Ontwikkelingen in wetenschap en technologie kunnen zowel een positieve als negatieve impact hebben op onze maatschappij. Om verantwoorde beslissingen te nemen in zogenaamde socio-scientific issues (SSIs) zijn zowel wetenschappelijke kennis als persoonlijke en sociale normen en waarden van belang. Een belangrijk doel van het bètaonderwijs, en dus een uitdagende verantwoordelijkheid voor de bètadocent, is om middelbare scholieren op te leiden zodat ze in staat zijn om goed geïnformeerde beslissingen te nemen over SSIs waarmee ze in hun dagelijks leven in aanraking kunnen komen.

In dit project werken biologie- en scheikundedocenten samen met onderzoekers van het FI aan het versterken van burgerschapsvorming rond duurzaamheidsvraagstukken. Middels de SSIBL-aanpak (Socio-Scientific Inquiry-Based Learning), die is ontwikkeld in het Europese PARRISE project (www.parrise.eu), wordt in verschillende Lesson Study cycli onderwijs ontwikkeld en getest, waarbij het doel is meningsvorming over maatschappelijke vraagstukken gerelateerd aan duurzaamheid effectiever te integreren in de onderbouw van de middelbare school. Zowel docentcompetentie als het leren van de leerling staan hierbij centraal. Uiteindelijk leidt dit project tot een collectie van handelingspraktijken, lesmateriaal, lesvoorbeelden, meetinstrumenten en kennis die burgerschapsvorming in de bètales stimuleren.

Projectleider: Marie-Christine Knippels

Looptijd project: januari 2019 tot januari 2022

Mathematics Education Relevant Interesting and Applicable (MERIA)

The main goal of MERIA is to promote a positive attitude towards mathematics in upper secondary education and to show that mathematics is engaging, important and useful. In the project we try to achieve this goal by implementing an inquiry-based approach to mathematics education by using theories of Realistic Mathematics Education and the Theory of Didactic Situations. We develop scenarios for various mathematical topics in close cooperation with teachers from Croatia, Slovenia, Denmark and the Netherlands. The MERIA project activities address low and high achievers in mathematics with the ultimate aim of improving students' knowledge and attitudes towards mathematics. All resources are available through the MERIA website and disseminated by the MERIA newsletter.

Projectleider: Matija Basic (Croatia)

Contactpersoon NL: Rogier Bos and Michiel Doorman

Website: https://meria-project.eu/

Looptijd: 2016-2019

KA2 2018 Integrity

Erasmus+  

Cases of research misconduct are frequently discussed in leading scientific journals and have gained substantial public interest. The use of codes of conduct can help as guidelines to inform students and researchers about appropriate research practices, but a code of conduct without a clear implementation will not change the behaviour of scientists. Moreover, implementing rules and regulations is not always the best way to stimulate responsible behaviour. The development and implementation of an educational pathway for students on all levels of studies (Ba, Ma, PhD) is necessary to teach students how to recognize problematic situations, how to discuss them with their colleagues, and how to devise strategies for dealing with them. The first objective of the project is to encourage students to act with integrity during their education and conduct research in an integer way upon completion of their education. The second objective is to increase the level of digital teaching skills of staff and use of digital tools for integrity teaching. The third objective is to facilitate the translation of the existing codes of conduct into the curriculum and policy of Higher Education Institutions

Projectleider: Bert Theunissen

Looptijd: oktober 2018 - augustus 2021

Automatische feedback in universitair statistiekonderwijs (promotieonderzoek)

Statistiekcursussen zijn belangrijk in veel universitaire bacheloropleidingen, maar vormen vaak een struikelblok voor studenten. Studenten hebben moeite met de grote hoeveelheid abstracte concepten die een rol spelen binnen statistiek. Daarnaast zijn de groepen vaak groot, waardoor het lastig is voor docenten om individuele begeleiding en feedback te geven. Dit onderzoek richt zich daarom op de vraag: hoe kan automatische feedback in een online leeromgeving studenten aan de universiteit helpen om begrip van statistiek te ontwikkelen? Twee typen feedback worden onderzocht: studentmodellen voor een globaal overzicht van kennis van studenten over een reeks opgaven, en een zogenoemde domain reasoner voor feedback op tussenstappen binnen opgaven. Van beide typen is een variant ontwikkeld specifiek voor statistiek en deze twee varianten zijn ingezet binnen drie bacheloropleidingen van de Universiteit Utrecht. Het ontwerp van de feedback is geëvalueerd aan de hand van kwalitatieve analyse van studentwerk in de online leeromgeving, vragenlijsten en interviews. Effecten van de feedback op het statistiekbegrip van studenten worden geëvalueerd in een onderzoek waarin studenten willekeurig aan verschillende feedback-condities zijn toegekend en waarin studentwerk en tentamenresultaten kwantitatief worden geanalyseerd. Op deze manier beogen we effectieve vormen van automatische feedback voor statistiekonderwijs en andere domeinen te ontdekken.

Promovendus: Sietske Tacoma (s.g.tacoma@uu.nl)

Begeleiders: Paul Drijvers (p.drijvers@uu.nl) en Johan Jeuring (j.t.jeuring@uu.nl)

Looptijd project: 1 april 2015 – 1 juli 2020

Computationeel denken en wiskundig denken: digitale geletterdheid in wiskundecurricula

In wiskundeonderwijs waarin ICT een steeds grotere rol speelt, is de vraag of en hoe wiskundig denken, dat centraal staat in de nieuwe Nederlandse wiskundecurricula, kan worden geïntegreerd met computationeel denken, zoals benadrukt in het informaticacurriculum en in de landelijke curriculum.nu hervorming. De belangrijkste vraag in dit door NRO gehonoreerde langlopende praktijkonderzoek is: Hoe kan een onderwijsleerstrategie, gericht op het gebruik van digitale hulpmiddelen, 16-17 jaar oude vwo-leerlingen ondersteunen bij het ontwikkelen van computationele denkvaardigheden, verbonden met wiskundig denken?

Het consortium, dat bestaat uit vijf scholen, twee universiteiten en een curriculumontwikkelingsinstituut, voert een theoriegebaseerd ontwerpgericht onderzoek uit. Dit onderzoek beslaat vier fasen: een inventarisatiefase van een literatuurstudie en expertinterviews, een eerste ontwerpcyclus waarin twee interventies van vijf lessen worden ontworpen en getest, een tweede ontwerpcyclusfase, waarin de herziene interventie wordt getest en de leerresultaten worden beoordeeld, en een afsluitende fase, gericht op de verspreiding van resultaten.

De resultaten omvatten een op onderzoeksliteratuur gebaseerde, praktijkgerichte lijst van kernaspecten van computationeel denken, gerelateerd aan wiskundig denken; empirisch gevalideerde leeractiviteiten voor vwo-leerlingen in lessen wiskunde A en wiskunde B; instrumenten om de bijbehorende leeropbrengsten te beoordelen; een handleiding voor docenten over het ontwerp en gebruik van leeractiviteiten gericht op computationeel en wiskundig denken met digitale hulpmiddelen; een policy-document om de komende curriculumvernieuwing te informeren.

Het consortium bestaat uit:

 • Carina van Amerongen, docent Christelijk Gymnasium Sorghvliet, Den Haag
 • Erik Barendsen, onderzoeker, Radboud Universiteit
 • Sylvia van Borkulo, onderzoeker, Universiteit Utrecht
 • Wim Caspers, docent Lyceum Ypenburg, Den Haag
 • Juan Dominguez, docent Willem de Zwijger College, Bussum
 • Paul Drijvers, projectleider, Universiteit Utrecht
 • Ivana den Hartog, master student, Universiteit Utrecht
 • Maria Kallia, onderzoeker, Radboud Universiteit
 • Jos Tolboom, curriculumontwikkelaar, SLO
 • John Val, docent Rijnlands Lyceum, Oegstgeest
 • Fetske Zwaga, docent Harens Lyceum, Haren

Projectleider: Paul Drijvers (p.drijvers@uu.nl)

Contactpersoon: Sylvia van Borkulo (s.vanborkulo@uu.nl)

Looptijd project: Van 1 februari 2019 tot 1 februari 2022

Zie ook https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten-vinden/?projectid=40-5-18540-130-computationeel-denken-en-wiskundig-denken-digitale-geletterdheid-in-wiskundecurricula