Hoe kunnen we de begeleiding van jongeren in het onderwijs zo inrichten dat hun kwaliteiten goed tot hun recht komen?

"Uit onderzoek weten we dat, om te kunnen leren en ontwikkelen, het belangrijk is dat kinderen en jongeren zich veilig en prettig voelen. Dat betekent dat het belangrijk is om een veilig schoolklimaat te creeren, waarin kinderen gezien worden, en aandacht is voor individuele verschillen. We weten ook dat er een wisselwerking is tussen welbevinden en leren. Als een jongere goed in zijn/haar vel zit, gaat het leren makkelijker, voelt iemand zich somber of angstig, dan interfereert dat met het leren.

Tiener met een mentor.

Mentoren kunnen een belangrijke rol spelen mbt welbevinden van leerlingen. Het is dan oook belangrijk dat zowel mentoren als docenten begeleid en gesteund worden in hun rol. Dit kan bijv in de vorm van training en begeleiding van deze docenten en mentoren. Idealiter passen alle keuzes en interventies binnen de visie van de school, en is er sprake van een schoolbrede aanpak, zoveel mogelijk binnen de reguliere lessen, door reguliere docenten.

Schoolpsychologen of ondersteuners vanuit bijv. Een samenwerkingsverband zouden kunnen worden ingezet om schoolleiders en schoolteams te ondersteunen bijhet formuleren of expliciteren van een schoolvisie, en het maken van keuzes voor methoden en activiteiten. Daarnaast kunnen schoolteams en individuele docenten worden ondersteund om hun rol zo goed mogelijk vorm te kunnen geven.

Tieners die samen een ijsje eten.

Bij een systematische aanpak, met behulp van bewezen effectieve methodieken, op zowel leren als welbevinden, hebben verreweg de meeste leerlingen baat. Waar nodig kan vervolgens extra ondersteuning worden geboden voor groepen leerlingen die dat nodig hebben. In een enkel geval zal op individueel niveau extra zorg nodig zijn. Met betrekking tot welbevinden moet dan soms gedacht worden aan samenwerking met of verwijzing naar jeugdhulp of specifieke geindiceerde hulpverlening.

 

Bronnen 

Nadere informatie en bronnen zijn te vinden in de praktijkkaarten Welbevinden, welke zijn ontwikkeld door de Coalitie welbevinden, bestaande uit Expertgroep Schoolpsychologen NIP, Trimbos, Pharos, NCJ.


Praktijkkaart duurzaam investeren in welbevinden  

Praktijkkaart welbevinden en gelijke kansen

Praktijkkaart Welbevinden: van analyse naar interventie

 

Portretfoto van Helen Bakker

Deze vraag is beantwoord door: 

Helen E. Bakker
Kinder- en Jeugdpsycholoog - en daarbij Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP/Gezondheidszorgpsycholoog; Hoofdopleider postmaster Schoolpsycholoog; UHD Ontwikkelingpsychologie
h.bakker@uu.nl