Youth Education & Life Skills

De jeugd heeft de toekomst. Hoe die toekomst eruit ziet, weten we niet: de wereld en onze samenleving veranderen voortdurend en in hoog tempo. Daarom is het belangrijk onze jeugd voor te bereiden op het benutten van kansen en omgaan met uitdagingen, en ze de vaardigheden aan te leren die hiervoor nodig zijn.

Dagelijks zetten onderwijsprofessionals zich met veel passie in om elk kind hierin te begeleiden. Ze doen dat in het onderwijs en in educatieve programma’s buiten de school met de ambitie mee te bewegen met de veranderende maatschappij en ieder kind en iedere jongere optimale kansen te bieden. Deze ambitie ondersteunen we vanuit de Youth Education & Life Skills – community met wetenschappelijk onderbouwde kennis en activiteiten.

  Optimale kansen en ondersteuning

  kinderen werken samen in de klas

  Idealiter biedt het onderwijs elk kind gelijke kansen om zich optimaal te ontplooien. Wereldwijd maar ook in Nederland lukt dit zeker niet iedereen. Niet iedereen heeft toegang tot goed onderwijs. En zelfs met toegang, kan niet elk kind in dezelfde mate van goed onderwijs profiteren. Bijvoorbeeld door vroege selectie van het schoolniveau, door een tekort aan gekwalificeerde professionals, of omdat er vanuit thuis te weinig ondersteuning is. Binnen de Youth Education & Life Skills community richten we ons op de vraag hoe onderwijs – zowel binnen als buiten de school - onze jeugd (4 tot 24 jaar) optimaal kan ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om deel te nemen aan de maatschappij – nu en in de toekomst.

  Divers palet aan essentiële vaardigheden

  Om kinderen en jongeren zich volledig te laten ontplooien zijn een goed begrip van deze vaardigheden en van de manier waarop we deze zo optimaal mogelijk kunnen aanleren cruciaal. Basisvaardigheden als rekenen en taal alleen zijn niet voldoende. Jongeren moeten ook andere vaardigheden onder de knie krijgen, zoals het kunnen begrijpen van complexe vraagstukken, oplossingsgericht en kritisch denken, en argumenteren. Daarnaast zijn interpersoonlijke vaardigheden belangrijk, zoals samenwerken en communiceren met anderen. Bovendien zijn  vaardigheden zoals zelfregulatie en veerkracht essentieel voor persoonlijke ontwikkeling. En, tenslotte, in onze ‘online’ wereld is het belangrijk om ook digitale vaardigheden te ontwikkelen.

  jongeren gebruiken sociale media

  Voorbereiden op de toekomst

  In onze dynamische samenleving is de toekomst zeer ongewis – en juist daarop moet onze jeugd worden voorbereid. Hoe kan dat het beste? Hoe kunnen we kinderen en jongeren in het huidige digitale tijdperk leren omgaan met een groeiende informatiestroom, apps en games? Hoe bevorderen we dat jongeren een gelijke startpositie hebben, onafhankelijk waar ze opgroeien? Hoe versterken we leerprocessen op school en bieden we jongeren een veilige omgeving om vaardigheden te oefenen? Hoe kunnen we jongeren leren omgaan met verschillende perspectieven om polarisatie te voorkomen of verminderen? Hoe kunnen jongeren samenwerken en elkaars vaardigheden aanvullen of versterken, ook van verschillende schooltypen, als voorbereiding op een diverse en inclusieve samenleving en arbeidsmarkt? Dit soort vragen - over wat jongeren uit onderwijs kunnen halen - komt binnen de Youth Education & Life Skills community aan bod.

  Leren binnen en buiten school

  Jongeren leren op elk moment van de dag, op elke plek waar ze zijn. Binnen de Youth Education & Life Skills community richten we ons specifiek op die plekken waar leren centraal staat en bewust wordt gestimuleerd. Denk aan school, maar ook aan educatieve buitenschoolse programma’s waar kinderen en jongeren verschillende vaardigheden leren ontdekken en ontplooien, zoals activiteiten aangeboden door jongerencentra, de scouting, of musea.

  Vier thema's om mee te starten

  Onze community wil dat het onderwijs jongeren krachtiger en machtiger maakt. Hoe? Dat moeten we onderzoeken en uitproberen. Daarbij zullen innovatieve praktijkinterventies altijd gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis. Een eerste houvast daarbij is het benoemen van vier thematische pijlers, waaruit we deze community Youth Education & Life Skills starten.

  De pijlers ‘kansengelijkheid in het onderwijs’, en ‘leren en onderwijzen in globaal perspectief’ zijn brede thema’s gericht op zowel life skills als basisvaardigheden. Daarnaast focussen twee pijlers op meer specifieke life skills; kritisch denken in de pijler ‘kritisch denken en perspectief nemen’, en zelfregulerend leren in de pijler ‘eigenaarschap van leren’.

  Interdisciplinair onderzoek met de praktijk

  Goed onderwijs maken we samen. Daarom brengen we jongeren, leraren, jeugdprofessionals, beleidsmakers en onderzoekers bij elkaar om zo samen de vragen te formuleren die er toe doen. En om samen in co-creatie de antwoorden op die vragen te ontdekken. We verwachten dat samen met deze maatschappelijke partners nieuwe thematische pijlers zullen ontstaan. De achtergrond van de onderzoekers verbonden aan ‘Youth Education & Life Skills’ is breed en divers, zodat de vragen vanuit verschillende perspectieven bekeken worden. Het omvat onderzoek door onderwijskundigen, pedagogen, sociaal geografen, geneeskundigen, historici, bètawetenschappers en meer. Interdisciplinaire samenwerking en het bundelen van expertise staan centraal.

  Kom in contact: 

  Wil je meer informatie, bij onze community aansluiten of op de hoogte blijven? Stuur dan een mail naar: youtheducation.lifeskills@uu.nl

  Community-voorzitters

  Community-postdoc