Van Hier Naar [...]

Wat is het?

Van Hier Naar […] is een interdisciplinair platform, opgericht door studenten in samenwerkingen met De Nieuwe Utrechtse School. Met alle Utrechtse studenten, professionals en patiënten willen wij samen maatschappijbrede gezondheidsvraagstukken analyseren en onderzoeken. Hiermee bieden wij studenten de mogelijkheid vanuit een kritische en constructieve visie een breed perspectief op gezondheid te ontwikkelen. Samen werken we aan creatieve oplossingen voor de vragen waar de volksgezondheid en de zorg nu en in de toekomst mee te maken heeft.

Waarom?

Slechts 11% van de gezondheid van burgers wordt bepaald door medische zorg. De rest van de volksgezondheid vloeit voort uit leefstijl, sociale omstandigheden, omgeving en genetica.[1] Gezondheid is dus niet alleen een zaak voor medische professionals, maar van ons allemaal. Daarom vormen we bij Van Hier Naar [...] een brede, interdisciplinaire groep van geïnteresseerde studenten. Door samen te werken met verschillende faculteiten hopen we tot nieuwe inzichten te komen, van elkaar te leren en met breed-gedragen, volwaardige oplossingen te komen.

 

Hoe willen wij dit bereiken?

We organiseren bijeenkomsten over verschillende gezondheidsthema’s met nauw betrokken sprekers. Dit kunnen bijvoorbeeld wetenschappers, ervaringsdeskundigen, onderwijzers, kunstenaars, patiënten en beleidsmakers zijn. Bij elk thema zijn er mogelijkheden voor geïnteresseerde studenten om onder leiding van een Socratisch gespreksleider met elkaar in dialoog te gaan over een zelfgekozen vraag rondom het behandelde thema. Middels de Socratische dialoog zullen deze studenten pogen tot dieper inzicht te komen in de verworven kennis, henzelf en elkaar.

Eerder hebben wij, in samenwerking met De Nieuwe Utrechtse School, een uitgebreide pilot opgezet met zeven online dialogen en bijeenkomsten over o.a. mentale gezondheid (door prof. dr. Jim van Os) en leefstijlgeneeskunde (door prof. dr. Hanno Pijl). De laatste activiteit die we hebben georganiseerd, was de publieksdialoog: ‘Verhaal Jezelf’.

Thema's

Maatschappijgerichte thema’s in relatie tot gezondheid die aan bod komen bij Van Hier Naar [...] zijn bijvoorbeeld de groeiende gezondheidskloof/health inequity, het (aanstaande) zorginfarct, vertrouwen in de (medische) wetenschap, klimaatverandering, psychisch lijden, One Health en de prestatiemaatschappij.