Onderwijs

De Nieuwe Utrechtse School biedt verschillende onderwijsvormen aan waarin studenten worden uitgedaagd na te denken over ziekte en gezondheid in de huidige samenleving.

Een interdisciplinair perspectief op gezondheid.

COVID-19 & Society

Corona veranderde onze levens en samenlevingen op een schaal die we nog niet eerder hadden meegemaakt: de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verklaarde de uitbraak van de coronavirusziekte (COVID-19) als een volksgezondheidsnoodsituatie van internationale zorg. 

In deze interdisciplinaire cursus gaan studenten eerst en vooral leren denken over de grenzen van hun vakgebied heen. De COVID-19 pandemie wordt belicht vanuit verschillende disciplines zoals psychologie, economie en bestuurskunde. Verschillende verhalen over hoe COVID-19 de wereld om ons heen heeft beïnvloed, geven inzicht in het verband tussen maatschappelijke problemen en ziekte en gezondheid van mensen.

Internationale Summer School: Interdisciplinary learning in Medicine, the Humanities and the Arts

Onderwijs en onderzoek in het gezondheidszorgdomein ondergaan snelle veranderingen. Technologische ontwikkelingen en de democratisering van kennis dagen ons uit om de balans tussen hard science en soft skills in de gezondheidszorg te herzien. Tegelijkertijd richten kunstenaars, kunstonderzoekers en geesteswetenschappers zich steeds vaker naar vragen over gezondheid en welzijn. Daarmee wordt de toekomst van nadenken over ziekte en welzijn fundamenteel interdisciplinair.

Deze internationale Summer School heeft daarom als doel om interdisciplinariteit op het grensvlak van geneeskunde, biomedische wetenschappen, de kunsten, medical humanities en de geesteswetenschappen te stimuleren. 

Minor Medical Humanities

Medical Humanities is een interdisciplinair vakgebied dat wordt gevormd door de structurele uitwisseling van kennis en inzichten in een samenwerking van enerzijds de (bio)medische wetenschappen en zorgdisciplines, en anderzijds geesteswetenschappelijke disciplines als ethiek, communicatie, filosofie, geschiedenis en (reflectie op) kunst. Het doel van Medical Humanities is een gedegen theoretisch begrip te ontwikkelen van thema’s als gezondheid, ziekte, patiëntenervaring, duurzame zorg, leven en dood. Hiermee krijgen studenten beter inzicht in de belevingswereld van patiënten en in het zorgsysteem, zodat zij in de praktijk aan innovatieve oplossingen kunnen werken. Kijk hier voor meer informatie. 

Master Medical Humanities

De master of science Medical Humanities draait om complexe uitdagingen. Een voorbeeld van zo’n complexe uitdaging is dat we over enorm veel biomedische kennis beschikken, maar dat tegelijkertijd deze kennis wordt betwist door een toenemend wantrouwen in de wetenschap. Denk bijvoorbeeld aan de achterdocht tegen vaccinatie. Zulke complexe vraagstukken vragen om professionals die de geneeskunde en biomedische wetenschappen kunnen verbinden met de geesteswetenschappen, ofwel de humanities. In deze master gaan studenten aan de slag met deze vraagstukken. Kijk hier voor meer informatie. 

Sociale Innovatieproject  

Samen met studenten van De Nieuwe Verbinding en de Journal of Trial and Error wordt gewerkt aan een verbindende cultuur, met ruimte voor falen en onzekerheid, bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Het project bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste het ontwikkelen van een interprofessionele geaccrediteerde cursus voor verpleegkundigen en medisch specialisten. De cursus gaat over betekenisvolle ontmoetingen. Ten tweede een lezingenreeks door leidinggevenden over onzekerheid en falen, om de onontkoombare kwetsbaarheid in het zorgbedrijf van het UMC Utrecht bespreekbaar te maken. 

Virtueel Internationaal Samenwerkingsproject Medical Humanities  

Samen met dr. Merel Visse (Drew University en Stoney Brooke University Medical School) en prof. Frank Röhricht (East London NHS Foundation Trust en Queen Mary University of London) wordt een nieuwe hybride internationalisering-at-home-cursus Medical Humanities, Embodiment and Creative Arts ontwikkeld. Verspreid over het academisch jaar zullen de samenwerkende internationale partners vanuit hun eigen perspectief/expertise onderwijs-/trainingsmogelijkheden bieden over het overkoepelende thema en cursussen voor de studenten presenteren voor projectwerk tijdens hybride workshops. Gebaseerd op onze eerdere onderzoekservaring in klinische settings, zullen dialogische zelftheorie, evenals het belichamingsparadigma en de bijbehorende methodologie worden gebruikt als een raamwerk voor cross-sectionele en longitudinale studies om te evalueren hoe studenten meerdere rollen combineren en hun professionele identiteit ontwikkelen gedurende de hele cursus.