Beslisondersteuner euthanasie op het varkensbedrijf

Veehouders hebben in hun dagelijkse werkzaamheden niet alleen te maken met de zorg voor gezonde dieren. Dieren kunnen ziek worden, gewond raken of op een andere manier een verminderde kans op overleven hebben. In die gevallen is de veehouder ook degene die beslissingen moet nemen rondom de euthanasie van dieren.

Europese wetgeving1 geeft veehouders bovendien de mogelijkheid om, onder voorwaarden, hun eigen dieren te doden wanneer daar de noodzaak toe bestaat. Tijdige euthanasie van dieren voorkomt onnodig lijden en is daarom belangrijk voor dierenwelzijn op het bedrijf.  

De beslissing tot euthanasie vergt verantwoordelijkheid en wordt niet lichtvoetig genomen

De beslissing tot euthanasie vergt verantwoordelijkheid en wordt niet lichtvoetig genomen. Vanuit de sector is er behoefte aan een transparant en helder afwegingskader dat gebruikt kan worden voor het nemen van een verantwoorde beslissing ten behoeve van dierenwelzijn en het welzijn van betrokken personen, doordat twijfel en onduidelijkheid rond de overlevingskansen van een dier worden weggenomen.  

Hulp bij afwegingen rondom euthanasie

Vanaf 2017 heeft CenSAS geparticipeerd in een project voor het ontwikkelen van een ‘beslisondersteuner voor euthanasie van pasgeboren biggen’. Het ontwikkelen van deze beslisondersteuner was een initiatief van het bedrijf AnoxiaTM, dat een methode ontwikkelde om dieren te bedwelmen en doden middels schuim gevuld met stikstof. Deze methode, samen met de beslisondersteuner, draagt bij aan het humaan doden van dieren op het bedrijf door de veehouder.

Bij de ontwikkeling van de beslisondersteuner waren ook de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) en experts van de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) en Wageningen University & Research betrokken. ZLTO adviseerde de ontwikkelaars tijdens het traject. 

Gebruik beslisondersteuner in overleg met dierenarts

Dierhouders wordt geadviseerd om de beslisondersteuner te gebruiken in overleg met hun dierenarts om tot bedrijfsspecifieke invulling te komen van enkele criteria en het gebruik in te passen in een bedrijfsplan voor een structurele verbetering van de gezondheids- en welzijnsstatus. Het is de verwachting dat in de loop van 2019 afwegingskaders voor het doden van andere dieren beschikbaar komen.

Meer informatie

Geïnteresseerden kunnen op de website van AnoxiaTM meer informatie vinden. Daar is de beslisondersteuner ook te downloaden. 

1 Verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden. Voor de volledige tekst, klik hier.