CLASS

De Classroom Assesment Scoring System (CLASS) is een Amerikaans observatie-instrument en is onderdeel van het CLASS raamwerk waarbij kwaliteit van voorschoolse voorzieningen en het basisonderwijs centraal staat. De CLASS wordt in de Verenigde Staten veelvuldig gebruikt om de proceskwaliteit van voor- en vroegschoolse voorzieningen (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en kleuterklassen) te meten [1] en begint inmiddels ook een wijde verspreiding te krijgen in Europa (Finland, België, Nederland). De CLASS wordt succesvol gebruikt als instrument om de interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers en leerkrachten te verbeteren [2].

Observeren

De manier van observeren en scoren is eenduidig volgens een 7-puntsschaal. Er wordt gekeken hoe vaak gedrag van een pedagogisch medewerker/leerkracht voorkomt. Hierdoor zijn er duidelijke aanknopingspunten ten aanzien van verbetering van interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers/leerkrachten. De CLASS meet dus niet de kinderen maar de pedagogisch medewerker/leerkracht en maakt inzichtelijk wat sterke en zwakke punten in de interactie met kinderen en het stimuleren van leervermogen zijn.

Twee varianten van de CLASS

Op de Universiteit Utrecht wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van de CLASS en worden trainingen gegeven ter bevordering van de interactie met jonge kinderen aan de hand van de CLASS. Voor de Voorschoolse educatie (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen) wordt CLASS Toddler gebruikt. Bij de vroegschoolse educatie (kleuterklassen) wordt CLASS Pre-K ingezet. Naast professionaliseringsaanbod wordt er wetenschappelijk en praktijkonderzoek gedaan door de onderzoeksgroep van prof. Dr. Paul Leseman. Een voorbeeld hiervan is het PRE-Cool onderzoek.

Werkwijze

Wilt u weten hoe de kwaliteit bij uw groep of klas is dan komen we graag met de CLASS bij u observeren. Na het scoren krijgt u feedback en zullen we een eventueel vervolgtraject bespreken. Voor een observatie moet u er rekening mee houden dat we een dagdeel meedraaien op de groep/ in de klas.

Wilt u uw medewerkers bijscholen/professionaliseren dan kunnen we met of zonder observatie informatie geven over het gebruik van de CLASS en met name de pijlers van CLASS bespreken, zoals het geven van feedback, autonomie van kinderen bevorderen en taal stimuleren bij bijvoorbeeld routinemomenten.

Tot slot is een combinatie ook mogelijk. Op basis van observaties met de CLASS maken we een aanbod op maat. Dit aanbod kan zowel voor de medewerkers zijn als voor leidinggevenden en adviseurs. Een voorbeeld van een dergelijk traject is het onderzoek dat is uitgevoerd bij Villa Kakelbont.

Doelgroep

De trainingen en het aanbod op maat zijn o.a. bedoeld voor:

  • leerkrachten groep 1-2
  • intern begeleiders
  • kwaliteitsmedewerkers
  • (pedagogische) begeleiders PM-er
  • leidinggevenden
  • adviseurs
  • docenten Pabo

Contact

Heeft u interesse in ons aanbod of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met

--------------------
[1] Howes en anderen, 2008, La Paro en anderen, 2004; Thomason & La Paro, 2009
[2] Downer en anderen, 2009; Pianta en anderen, 2008