Datagestuurd werken binnen de vaksectie

Binnen vaksecties werkt een groep docenten samen om het onderwijs tussen leerjaren en niveaus op elkaar af te stemmen. Zij besteden aandacht aan werkvormen, toetsen (PTA’s), examenresultaten, etc. Samen met de vaksecties onderzoeken we deze afstemming met data, om zo te komen tot concrete en onderbouwde actiepunten waarmee de afstemming en doorlopende leerlijn verder verbeterd kan worden.

We kijken bijvoorbeeld naar de relatie tussen leerlingresultaten op schooltoetsen en resultaten op leerlingvolgtoetsen, naar de mate waarin een voldoende op een eindrapport een indicatie is voor succes in een volgend leerjaar, of naar de manier waarop vakadviezen voor de bovenbouw gegeven worden en hoe die vervolgens uitpakken.

Doelgroep

Bouw- en niveauoverstijgende vaksecties

Data

Dit aanbod betreft maatwerk. In overleg vinden op school drie tot vijf bijeenkomsten plaats met de vaksectie.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het aantal bijeenkomsten.

Contactpersoon