Data in de school

Binnen een school worden doorgaans veel data verzameld over leerlingen. In de praktijk worden die gegevens vaak nog niet optimaal benut om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en/of het onderwijs goed af te stemmen op een specifieke groep leerlingen. In deze cursus maken we een begin met hoe dit binnen de school gestructureerd ingevoerd kan worden.

Inhoud

Gedurende de cursus werken we aan concrete vraagstellingen van deelnemende scholen. We besteden aandacht aan de wat hardere kant van data-analyse en -visualisatie, maar ook aan de zachtere processen zoals weerstand, draagvlak en een veilige leercultuur binnen de school en de vakgroepen. De precieze inhoud van de cursus wordt mede in overleg met de deelnemers bepaald.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Doorstroom
 • Vakadviezen
 • Doorlopende leerlijnen/aansluiting onderbouw en bovenbouw
 • Determinatie
 • Toetsclassificatie en centrale eindexamens
 • Leerlingvolgsystemen

Doelstellingen

Na afloop:

 • kunt u van een praktijkprobleem binnen de school komen tot een onderzoekbare onderzoeksvraag;
 • kunt u, op basis van schooldata en met behulp van de beschikbare handleidingen, bepalen in hoeverre groepen leerlingen van elkaar verschillen en hoe verschillende toetsresultaten onderling samenhangen;
 • kunt u leerlingresultaten van een eigen klas in kaart brengen, analyseren en op basis daarvan komen tot een plan van aanpak voor de eigen lessen én kunt u dit proces begeleiden;
 • kunt u, op basis van analyses van schooldata, een aanzet voor mogelijke verbeteracties en vervolgonderzoeken formuleren voor een vakgroep, jaargroep of de schoolleiding;
 • heeft u inzicht in de randvoorwaarden voor datagestuurd werken en welke stappen uw school hierin nog kan zetten. 

Doelgroep

Docenten, leidinggevenden, bouwcoördinatoren, decanen, mentoren en bestuurders vmbo, havo en vwo.
Het is de bedoeling dat per school minimaal drie docenten/teamleiders deelnemen, zodat er op school ook daadwerkelijk een dataprojectteam ingericht kan worden.

Data

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten (alle op donderdag van 13.15-16.00 uur).

 • 19 september 2019  
 • 10 oktober 2019
 • 31 oktober 2019
 • 21 november 2019
 • 12 december 2019
 • 16 januari 2020
 • Reservedatum: 6 februari 2020

Bijzonderheden

 • De cursus is toegankelijk voor deelnemers van meerdere scholen, waarvan minimaal drie docenten per school
 • De cursus kan ook op maat worden ingericht (voor een team of sectie op school).

Kosten

€ 990,- (inclusief cursusmateriaal: handboek Data in de school)

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden.

Contactpersoon

Contactpersoon voor deze cursus is Claudy Oomen.