Leerkrachthandelen, schoolconcept en professionele ontwikkeling

Scholen zijn aan het vernieuwen en werken aan verbetering. Dit raakt aan het gewenste handelen van leerkrachten. U zoekt naar de juiste vertaalslag van de beoogde vernieuwing of verbetering naar het dagelijks handelen van de leerkracht. De dialoog daarover komt vaak moeizaam op gang of blijft beperkt tot algemene uitspraken. Als leidinggevende heeft u vaak weinig concreet zicht op het pedagogisch-didactisch handelen van de leerkrachten.

Voor het realiseren van het onderwijsconcept van de school en het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van leerkrachten is dit wel van belang. Met een daartoe ontwikkeld instrumentarium, de vragenlijst over Pedagogisch-didactisch Handelen (PDH), die al op enkele tientallen scholen met succes is gebruikt, kunnen u en uw leerkrachten gedifferentieerd zicht krijgen op het handelingsrepertoire van leerkrachten, desgewenst ook gezien vanuit het perspectief van de leerlingen.

Doelstellingen

Elke deelnemende leerkracht krijgt een blauwdruk van zijn huidige handelen vanuit verschillende perspectieven en kan daarop reflecteren in relatie tot het onderwijsconcept, een beoogde vernieuwing of verbetering of de eigen professionele ontwikkeling. De leerkracht krijgt zicht op aspecten die wellicht onderbelicht blijven en ontvangt eventueel aanvullend advies en praktische handreikingen. Als meerdere leerkrachten de lijst hebben ingevuld kunnen leerkrachten onderling maar ook met u als team- of schoolleiding de dialoog aangaan over het huidige en gewenste handelen.

Inhoud

De leerkrachten vullen een vragenlijst in over wat ze in interactie met leerlingen doen. Deze lijst bestrijkt een breed palet aan leerkrachttaken. Taken zijn bijvoorbeeld het geven van instructie, het inspelen op verschillen tussen leerlingen, het begeleiden van samenwerking tussen leerlingen en het geven van feedback. Leerlingen vullen dezelfde vragenlijst in. Leerkrachten krijgen een profiel van hun handelen zoals gezien door henzelf en door hun leerlingen. Desgewenst ontvangt u als team- of schoolleider ook een (geanonimiseerd) team- of schoolprofiel met daarin een overzicht van het pedagogisch-didactisch handelen van uw leerkrachten.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemende leerkrachten. Indien individuele leerkrachten gebruik maken van de vragenlijsten, zijn de kosten voor het aanleveren van het pakket, het verwerken van de gegevens van de leerkracht en van zijn of haar leerlingen (minimaal 10 en maximaal 35 leerlingen) en de terugrapportage € 45 per leerkracht per klas.
Indien een aantal leerkrachten van uw school meedoen, kan op verzoek een aanvullende team- of schoolrapportage worden gemaakt. In dat geval worden naast de kosten voor de individuele verwerking en rapportages à 45 euro per leerkracht, tevens kosten berekend voor de teamrapportage (extra kosten 40 euro voor teamrapportage met maximaal 10 leerkrachten) of voor de schoolrapportage (extra kosten 40 euro voor de schoolrapportage met maximaal 30 leerkrachten).
Indien u tevens naar aanleiding van de uitkomsten in gesprek wilt met een adviseur van Onderwijsadvies en Training, worden er aanvullend gesprekskosten gerekend voor het onderwijskundig advies. Hiervoor geldt het gebruikelijke tarief à 150 euro per uur.

Aanvragen pakket vragenlijsten

Voor het aanvragen van een pakket met vragenlijsten neemt u contact op met Toets- en Evaluatieservice Universiteit Utrecht:
T 030 253 2179 / 3224
onderwijsadviesentraining@uu.nl 

Heidelberglaan 1 (Martinus J. Langeveldgebouw), kamer F3.06
Postbus 80127, 3508 TC Utrecht

Meer informatie en contact

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor een (aanvullend) adviesgesprek kunt u contact opnemen met Karin Smit: 
T 06 12798916
K.Smit@uu.nl