Leergang voor toetscommissies en toetsambassadeurs

Onder de noemer van Toetskwaliteitscommissie, Assessmentpanel, Toetsambassadeurs is bij vrijwel alle opleidingen inmiddels een toetscommissie/ assessmentpanel ingesteld of zijn toetsambassadeurs aangesteld. Dit orgaan fungeert veelal onder auspiciën, of in opdracht van de examencommissie om de toetskwaliteit en het gerealiseerd eindniveau te borgen en te verbeteren. Dit is geregeld met de wetswijziging in 2011. Met de invoering van deze wet is ook het toegekend belang bij visitatie vergroot. Is de kwaliteit onder de maat dan heeft de opleiding een groot probleem.

De afgelopen vijf jaar is er veel werk gemaakt bij de faculteiten binnen de Universiteit Utrecht om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, vorm te geven en in te richten. En daarbij speelt de toetscommissie/ toetsambassadeur een spilfunctie als intermediair tussen de examinatoren die toetskwaliteit leveren en de examencommissie die formeel de kwaliteit borgt. Om die verantwoordelijkheid als critical friend waar te kunnen maken zal de commissie als geheel en de leden afzonderlijk naast vakinhoudelijke expertise, ook onderwijskundige en toetsdeskundigheid in huis moeten hebben. De leergang voor leden van de Toetscommissie & Toetsambassadeurs stelt die deskundigheid voorop en gaat daarnaast in op werkwijzen die ze inzetten vanuit hun kwaliteitscontrolerende rol, met oog voor de autonomie van de docent-examinator als expert.

Inhoud

De leergang ‘Leden Toetscommissie & Toetsambassadeurs’ heeft een vraaggestuurd en interactief karakter en stelt casuïstiek uit de praktijk van deze commissies centraal. Uitwisselen van ervaringen en het inhoudelijk verdiepen van kennis over toetsen en beoordelen is de kern. In de cursus gaan we dieper in op de feitelijke verantwoordelijkheden (wat wordt wettelijk gezien precies verwacht). Daarnaast is er aandacht voor welke informatie en achtergrondkennis op het gebied van toetsen en beoordelen daarvoor nodig is en hoe de opleiding de rollen en taken op een verstandige manier kan vervullen.

Deelnemers kunnen veel van elkaar leren over hoe je je taken binnen de Toetscommissie of als Toetsambassadeur handig en verstandig kan doen. De bijeenkomsten worden geleid door toetsexperts van het Centrum voor Onderwijs en Leren die zorgdragen voor toetsspecifieke ondersteuning.

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Bijeenkomst 1: Positiebepaling: de rol van de toetscommissie/ toetsambassadeur en toetsthematiek

 • Rol, taken en inhoud (hoe verbonden aan examencommissie, relatie met de docenten)
 • Casuïstieken rondom: constructive alignment, leerdoelen, toetsplannen, toetsmatrijzen, toetsprogramma’s
 • Uitwisselen ervaringen

Bijeenkomst 2: De Enkelvoudige toets en haar kwaliteit en de beoordeling

 • Casuïstieken rondom toetskwaliteit, toetsitems, toetsanalyse, cesuur
 • Uitwisselen ervaringen digitaal toetsen

Bijeenkomst 3: Kwaliteit van eindwerk en het eindniveau

 • Casuïstieken rondom eindwerkstukken, rubrics
 • Toekomstvisie
 • Overgebleven vragen

Doelstellingen

Na afloop:

 • Heeft u een scherper beeld van uw rol, taakopvatting en de wenselijke relatie met examencommissie en docenten;
 • Kunt u  belangrijke kwaliteitsbegrippen en criteria op het niveau van het toetsprogrammna tot en met afzonderlijke toetsvragen gebruiken in uw praktijk;
 • Bent u beter in staat gerichte feedback te geven op de kwaliteit van toetsing, gebruikte werkwijzen en de kwaliteit ervan vast te stellen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor leden van toetscommissies of toetsambassadeurs van de Universiteit Utrecht.

Data

Er zijn nog geen data bekend. Heeft u interesse, neem dan s.v.p. contact op met Jaap Milius (zie hieronder voor de contactgegevens).

Kosten

€ 435,-

Cerfificaat

Deelnemers kunnen een certificaat aanvragen indien ze bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig zijn geweest.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk zodra er data bekend zijn.