Leergang voor examencommissies: borging toetskwaliteit en eindniveau

De examencommissie is verantwoordelijk voor het borgen van de toetskwaliteit en het gerealiseerd eindniveau. Dit is geregeld met de wetswijziging in 2011. Maar met de invoering van deze wet is ook het toegekend belang bij visitatie vergroot. Is de kwaliteit onder de maat dan heeft de opleiding een groot probleem. De afgelopen vijf jaar is er veel werk verzet bij de faculteiten binnen de Universiteit Utrecht om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, vorm te geven en in te richten.

Inhoud

De leergang Borging toetskwaliteit en eindniveau voor examencommissies heeft een vraaggestuurd en interactief karakter en stelt casuïstiek uit de praktijk van examencommissies centraal. Uitwisselen van ervaringen en het inhoudelijk verdiepen van kennis over toetsen en beoordelen is de kern. In de leergang gaan we dieper in op de feitelijke verantwoordelijkheden (wat wordt wettelijk gezien precies verwacht), welke informatie en achtergrondkennis op het gebied van toetsen en beoordelen daarvoor nodig is, en hoe de opleiding de rollen en taken op een verstandige manier kan vervullen. De deelnemers kunnen ook zelf thema’s en onderwerpen inbrengen.

Het perspectief is primair: het kunnen verantwoorden van de gerealiseerde toetskwaliteit en het eindniveau bij visitatie. Deelnemers kunnen veel van elkaar leren over hoe je dat handig en verstandig doet. Er is voldoende gelegenheid om dilemma’s die de toezichthoudende rol met zich meebrengt in te brengen.

Programma

Kwaliteitsborging: plaatsbepaling examencommissies in context

Wat zijn de wettelijke eisen en hoe zorgt de examencommissie dat zij haar verantwoordelijkheid neemt? Hoe positioneert de examencommissie zich in relatie tot het opleidingsbestuur, examinatoren en een eventuele toetscommissie? Wat zijn de rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle bij toetsing betrokken actoren en hoe worden deze vervuld? Welke informatie heeft de examencommissie minimaal nodig om zich van haar wettelijke taak te kunnen kwijten? Welke werkwijze(n) worden gehanteerd in de zorg voor en borging van de  kwaliteit van toetsing? 

Kwaliteit van toetsen

Hoe kun je de werkwijze in toetsontwikkeling en bij kwaliteitsoptimalisaties beoordelen en vaststellen? Welke informatie heb je daarvoor nodig als examencommissie? Wat is de betekenis van kwaliteitseisen zoals transparantie, acceptatie, betrouwbaarheid en validiteit van de toets en hoe stel je die kwaliteit vast? Hoe om te gaan met afwijkende slaagpercentages? Welke cesuurmethoden zijn er in gebruik en is er geregeld of en hoe daarvan kan worden afgeweken? 

Het beoordelen van gerealiseerde bekwaamheden op (eind)niveau

Hoe stel je vast dat de gehanteerde eindwerken (zoals thesis, stageproducten, artikel, portfolio) representatief zijn voor het gerealiseerde opleidingsniveau? En hoe is de betrouwbaarheid van de beoordeling van deze complexe taken vast te stellen? Welke methoden worden gebruikt (sampling, kalibreersessies etc.) om het vertrouwen in het gerealiseerde eindniveau te rechtvaardigen? Performance assessment: hoe gebeurt dat nu en wat is er te zeggen over  de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, en de inzet van toetsinstrumenten daarbij? 

Kwaliteit van toetsprogramma’s, toetsplannen en –beleid

Hoe bepaal je de kritische onderdelen van een curriculum t.b.v. toetsing en ontwikkeling naar eindniveau? Hoe beoordeel je programmatische toetsmatrices en toetsplannen? Hoe beoordeel je eindoordelen op basis van toetscombinaties? Wat zijn kenmerken van kwalitatief hoogwaardig toetsbeleid?

Doelstellingen

Na afloop:

  • Kun je beter strategische keuzes maken om de kwaliteit van toetsen, toetsprogramma’s en het gerealiseerd eindniveau te (laten) borgen;
  • Weet je welke werkwijzen je kunt inzetten voor het maken van de strategische keuzes.

Doelgroep

De leergang is bedoeld voor leden van examencommissies van de Universiteit Utrecht.

Data

De leergang bestaat uit drie bijeenkomsten, en wordt uitsluitend op locatie aangeboden. Gezien het interactieve karakter van de training en het werken met (soms vertrouwelijke) casuïstiek is het niet mogelijk om deze leergang in een hybride vorm aan te bieden. Deelname op afstand is dus niet mogelijk.

Een Engelstalige leergang start eind 2023:

  • Donderdag 28 september (09:30-12:30 uur)
  • Donderdag 12 oktober (09:30-12:30 uur)
  • Donderdag 26 oktober (09:30-12:30 uur)

Kosten

Prijs per deelnemer: 570 euro (mits een minimaal aantal deelnemers van 6*)
Aantal deelnemers: 6-12

* Een minimaal aantal deelnemers van 6 is een vereiste voor het doorgaan van de leergang. Mocht de leergang niet doorgaan vanwege te weinig deelnemers, dan wordt hierover uiterlijk twee weken voor de eerste bijeenkomst gecommuniceerd.

Aanmelden

Het aanmeldformulier vraagt om een WBS-nummer en budgetbevoegde.

Direct aanmelden

Trainer / contactpersoon